Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 18 grudnia 2023 r. – Przedawnienie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach likalnych

WSZYSTKO O PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI
I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCIACH PUBLICZNOPRAWNYCH CZYLI KTÓRE NALEŻNOŚCI I NADPŁATY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ W 2023 ROKU?
SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z PRZEDAWNIONYMI ZALEGŁOŚCIAMI PODATKOWYMI I NADPŁATAMI
W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Omówienie przepisów Ordynacji podatkowej dot. przedawnienia prawa do wydania decyzji konstytutywnej ustalającej podatek oraz przepisów dot. przedawnienia zobowiązania

 1. Przedawnienie prawa do wydania konstytutywnej decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiących własność osoby fizycznej (jaki jest termin na wydanie decyzji ustalającej?, ile lat wstecz organ podatkowy może opodatkować nieruchomość osoby fizycznej?)
 2. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku podatków gdzie zobowiązanie powstaje z mocy prawa?
 3. Omówienie na przykładach konkretnych podatków i opłat należności powstających z mocy prawa – jak rozumieć to w praktyce (jak i od kiedy liczyć odsetki w przypadku braku deklaracji, jak w przypadku deklaracji złożonej po terminie czy też deklaracji nieprawidłowej
 4. Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania wobec braku uprzedniego złożenia deklaracji (do kiedy wydać decyzję?, czy w takiej decyzji należy wyliczyć odsetki?, czy i jak określić termin płatności?)
 5. Czy do niepodatkowych należności budżetowych w kwestii przedawnienia stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej czy przepisy prawa materialnego regulujące dane należności (np. ustawa o drogach publicznych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo o ruchu drogowym)?
 6. Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów podatków i należności publicznoprawnych w księgach rachunkowych (w jakim terminie przypisać podatek, opłatę czy inną należność publicznoprawną wynikającą z decyzji, deklaracji czy innego dokumentu wyliczającego jej wysokość? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja wydana i wysłana na zmarłego podatnika.
 7. Terminy płatności poszczególnych podatków, opłat i należności publicznoprawnych (z czego wynikają? Kiedy mamy do czynienia z zaległością?)
 8. Kiedy i w jaki sposób wygasają zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych (zapłata, przedawnienie, umorzenie zaległości, zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości, bieżących i przyszłych zobowiązań)

II BLOK SZKOLENIOWY

II. Przedawnienie zobowiązań powstających z mocy prawa w przypadku których podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację, w której dokonuje wyliczenia podatku (m.in. podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 2. Jaki jest termin płatności podatku lub opłaty w przypadku wydania w 2023r. decyzji określającej np. za 2018r.?
 3. Czy podatek lub opłatę za rok 2017 należało uznać za przedawnione z końcem roku 2022 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 4. Czy należało odpisać przedawniony podatek lub opłatę z roku 2017 w roku 2022 czy w 2023?
 5. Czy w decyzji określającej wysokość podatku lub opłaty za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 6. Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym)?
 7. Czy w przypadku przedawnienia podatku (opłaty) należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 8. W jaki sposób udokumentować przedawnienie podatku, opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?
 9. Jaki dokument stanowił będzie dowód księgowy, w oparciu o który można będzie odpisać przedawniony podatek i opłatę z ksiąg rachunkowych?
 10. Omówienie najnowszych orzeczeń dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – istotna zmiana linii orzeczniczej.
 11. Czy ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego zabezpiecza przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

III. Nadpłata w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych – kiedy może wystąpić i kiedy przedawni się prawo do zwrotu nadpłaty?

 1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą gdy podatnik podatku od nieruchomości zapłaci podatek z góry za cały rok? Czy stanowić będzie nadpłatę opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona z góry na cały rok?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?)
  2. Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika?
  3. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań? Czy nadpłatę w podatku od nieruchomości można zaliczyć na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odwrotnie? Czy nadpłata podatku może zostać zarachowana na zaległość cywilnoprawną?)
  4. Czy można zarachować nadpłatę na zaległość zabezpieczoną wpisem na hipotekę?
  5. Czy w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości należy wydać postanowienie o zarachowaniu? Zmiana zasad wydawania postanowień o zarachowaniu nadpłaty od 1 września 2023r.
  6. Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami)
  7. Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu nadpłaty i jak postąpić z nadpłatami, gdy prawo do zwrotu nadpłaty uległo przedawnieniu?
  8. Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?)
  9. Kiedy przedawni się nadpłata, która powinna być zwrócona zmarłemu podatnikowi?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Omówienie na konkretnych przykładach wyliczania terminów przedawnienia w zależności od sposobu powstawania zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu opłat i różnych należności publicznoprawnych (m.in. podatek od nieruchomości, rolny od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary i opłaty z ustawy o drogach publicznych, opłata adiacencka, renta planistyczna, kara za niewyrejestrowanie pojazdu, opłaty za holowanie pojazdu)
 • Jak przedawniają się odsetki i koszty upomnienia?
 • Jakie działania powinien podjąć wierzyciel aby nie dopuścić do przedawnienia lub przynajmniej przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia podatków i opłat oraz innych należności publicznoprawnych?
 • Jakie zdarzenia zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przerywają a jakie zawieszają bieg terminu przedawnienia?
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia przez zastosowanie środka egzekucyjnego (od kiedy liczyć bieg terminu przedawnienia po zastosowaniu środka egzekucyjnego? Czy brak środków pieniężnych na rachunku bankowym zobowiązanego czyni zastosowany środek egzekucyjny – zajęcie wierzytelności – bezskutecznym?)
 • Rozróżnienie pomiędzy przedawnieniem prawa do wydania decyzji ustalającej podatek lub inną należność publicznoprawną a przedawnieniem zobowiązania, które już powstało
 • Czy można wydać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jeżeli zaległość z tytułu podatku została zahipotekowana a termin przedawnienia już upłynął – jak postąpić w sytuacji gdy podatnik wystąpi o takie zaświadczenie?
 • Czy nadpłata w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach publicznoprawnych ulega przedawnieniu i jak liczyć termin przedawnienia do zwrotu nadpłaty?
 • Czy można zarachować dobrowolną wpłatę zobowiązanego na zaległość objętą tytułem wykonawczym i czy przerwie to bieg terminu przedawnienia?
 • Obowiązek informowania organu egzekucyjny o przedawnieniu należności objętych tytułem wykonawczym w tym obowiązek informowania o przedawnienia kosztów upomnienia
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki