Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 12 stycznia 2022 r.

PRZEDAWNIENIE OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
KTÓRY ROK I CO SIĘ PRZEDAWNIA W 2022 ROKU
RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEDAWNIENIEM NALEŻNOŚCI
A PRZEDAWNIENIEM PRAWA DO WYDANIA DECYZJI
OKREŚLAJĄCEJ OPŁATĘ
PRZESŁANKI PRZERWANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Wybrane zagadnienia i problemy omówione na szkoleniu:

 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 2. Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania decyzji określającej np. za 2017r.?
 3. Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 należy uznać za przedawnioną w roku 2022 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących przerwaniem lub zawieszeniem biegu terminu przedawnienia?
 4. Czy w decyzji określającej opłatę za okresy wsteczne należy naliczyć odsetki od zaległości?
 5. Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego, w którym momencie następuje zajęcie środków na rachunku bankowym)?
 6. Czy w przypadku przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy równocześnie odpisać z ksiąg rachunkowych należność główną, odsetki i koszty upomnienia?
 7. W jaki sposób udokumentować przedawnienie opłaty, odsetek i kosztów upomnienia?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Prawno-podatkowe aspekty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość deklarowania opłaty(kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?)
  2. Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest wynajmowana lub oddana w użyczenie?
  3. Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?
  4. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2017r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)
  5. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne (czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki?)
  6. Czy właściciel, który sprzedał nieruchomość musi złożyć deklarację wygaszającą zobowiązanie (najnowsze orzecznictwo, co jeżeli deklaracja tzw. zerowa nie zostanie złożona a aktualny właściciel płaci opłatę? Czy opłata od „starego” właściciela, wobec niezłożenia deklaracji tzw. zerowej nadal się należy?)
 3. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych
  1. Nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie)
  2. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia, termin wydania decyzji, jaki termin płatności określić w decyzji? kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji a kiedy zobowiązanie wynikające z decyzji?)
  3. Konsekwencje braku segregacji odpadów
  4. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji
  6. Przypis podwyższonej opłaty (kiedy i na jakiej podstawie? Czy przypisu można dokonać tzw. persaldem?)

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zmiana danych w deklaracji
  1. Termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych
  2. Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy wsteczne (np. w przypadku śmierci mieszkańca)
  3. Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją?
  4. Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd?
  5. Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty?
  6. Czy i w jakich przypadkach organ podatkowy może sam dokonać korekty złożonej deklaracji?
  7. Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji, gdy zobowiązany zmienia w sposób nieuprawniony złożoną uprzednio deklarację?
 2. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1.  Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji.
  3. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o udostępnienie informacji potrzebnych do postępowania?
  5. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej?
  2. Czy i kiedy można nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności aby nie dopuścić do przedawnienia?
  3. Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. decyzja wydana w 2016r. lub 2017r. )
  4. Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zobowiązania?
  5. Jak liczyć terminy po przerwaniu biegu przedawnienia?
  6. Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
 2. Ranga i znaczenie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek.
  1. Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
  2. Czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
  3. Od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości)?
  4. Przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki.
  5. Kiedy przedawnia się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z zawiadomienia?
 3. Zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia
  1. Jak należy liczyć termin przedawnienia w odniesieniu do kosztów upomnienia doręczonego przed 20 lutym 2021r. a jak po tej dacie?
  2. Czy w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w określonym terminie upomnienie musi być zobowiązanemu zawsze doręczone, bez względu na to czy wysokość opłaty wynika z deklaracji, decyzji lub zawiadomienia?
  3. Czy i kiedy w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego doręczenia upomnienia?
  4. Zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia.
  5. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów odpisać przedawnione koszty upomnienia z ksiąg rachunkowych?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%