Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 22 czerwca 2022 r.

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW
I NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).
      Omówione zostaną przepisy, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Niektóre dochody podatkowe i publicznoprawne gmin ulegają przedawnieniu. Podczas szkolenia omówimy temat przedawnień podatków na wszystkich płaszczyznach; od przedawnienia obowiązku podatkowego, przez przedawnienie zaległości podatkowej, zarówno w odniesieniu do podatnika, osoby trzeciej czy spadkobiercy. Omówimy wszystkie przepisy wpływające na bieg terminu przedawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i stanu epidemii COVID-19 na przedawnienie zaległości.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie orzekania:
  • Ile lat wstecz może cofnąć się organ podatkowy żeby wydać decyzję?
  • Czy te same terminy obowiązują przy wydawaniu decyzji wymiarowych (nakazów zapłaty) i decyzji określających?
  • Jaka jest konsekwencja w przedmiocie terminu płatności, przy wydawaniu decyzji za lata wstecz?
  • Czy termin płatności zobowiązania za lata wstecz, zawsze wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji?
 2. Przedawnienie zaległości:
  • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
  • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
  • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć termin przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości?
  • Co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • Jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego?
  • Czy ten środek musi być skuteczny?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
  • Najnowsze orzecznictwo w zakresie przedawnienia zaległości podatkowych w związku z COVID-19

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie odpowiedzialności za zaległości:
  • Jaki jest termin przedawnienia do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy?
  • Jaki jest termin przedawnienia do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej?
  • Jaki jest termin przedawnienia zaległości pozostawionych przez podatników zmarłych?
  • Jaki jest termin przedawnienia zaległości przeniesionych na osoby trzecie?
 2. Przedawnienie nadpłat:
  • Czy nadpłaty ulegają przedawnieniu?
  • Jaki jest termin przedawnienia nadpłat?
  • Co przerywa bieg terminu przedawnienia nadpłaty?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie kosztów upomnień:
  • Przesłanki przedawnienia kosztów upomnień?
  • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły?
  • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
  • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
  • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień
  • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
  • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
  • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 III BLOK SZKOLENIOWY, IV BLOK SZKOLENIOWY,
                                w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz PRZERWA
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%