Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 października 2022

PROCEDURY
W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM W PRAKTYCE
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w wymiarze podatków. Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z procedurami podatkowymi.
      Dodatkowo w trakcie szkolenia zostaną przedstawione aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • wzory wniosków/oświadczeń podatników w zakresie ulg w zapłacie
 • przykładowy wzór decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w podatku od nieruchomości

PRZYKŁADOWE ZGŁASZANE PROBLEMY:

 • Gdy wysyłamy wezwania, wszczynamy postępowanie a korespondencja wraca (nieodebrane w terminie) powinniśmy poszukać innego adresu do korespondencji, tj. meldunku (baza PESEL) czy innego adresu siedziby firmy (CEiDG, KRS) niż zostały określone w deklaracji, czy też bezwzględnie posługujemy się adresem z deklaracji przyjmując, że jeśli podatnik nie dopełnił obowiązku zmiany adresu do korespondencji tym samym działa na swoją szkodę?
 • Czy mogę sprostować decyzję? Z jaką datą: faktycznego zakończenia działalności czy też poinformowania organu o zakończeniu działalności?
 • Jak zweryfikować wartość wskazana w deklaracji, czy w czynnościach sprawdzających?
 • Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania oraz o zapoznaniu z materiałem dowodowym, podatnik w trakcie postępowania złożył informację podatkową. Co należy zrobić z postępowaniem ?
 • W 2020 r. zniszczeniu uległ budynek (pożar) w którym prowadzono działalność gospodarczą, właściciel opuścił kraj i nie złożył informacji (całkowity brak kontaktu z właścicielem), w związku z tym nadal są liczone najwyższe stawki. W jakim trybie należy wszcząć postępowanie, aby zmienić sposób naliczania ? (brak działalności, brak budynku). Budynek w całości jest pozbawiony dachu, czy na podstawie oględzin organ może stwierdzić, że nie jest to już budynek, czy jest obowiązek powołać biegłego ?
 • Spółka akcyjna nie odebrała wezwania, a później postanowienia o wszczęciu postępowania w związku ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości, z którą nie zgadza się organ podatkowy. Organ podatkowy ma awizo? Czy może wydać decyzję określającą?
 • W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2022 r., organ podatkowy wraz z postanowieniem o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, przesłał podatnikowi zebrany materiał dowodowy (aby w okresie epidemii nie narażać podatnika)) , podatnik nie wypowiedział się w wyznaczonym terminie. Czy w związku z tym organ może wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego?
 • Podatnik składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, zmieniając powierzchnię z działalności gospodarczej na powierzchnię mieszkalną. Organ podatkowy nie zgadza się z korektą. Czy organ podatkowy może prowadzić postępowanie?
 • Co jeśli rodzina nie chce przeprowadzać postępowania spadkowego?
 • Czy w sytuacji śmierci podatnika, posiadacz może złożyć informację na siebie czy należy oczekiwać na postanowienie o nabyciu spadku?

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowa wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej na 2023 r.
 2. Jak prawidłowo wypełniać deklaracje i informacje podatkowe? Czy jedna czy odrębna deklaracja w przypadku kilku przedmiotów opodatkowania?  Co zrobić, jeśli podatnik nie dołączył wymaganego załącznika do deklaracji? Jak postępować, w przypadku niezłożenia deklaracji (informacji) podatkowej? Jak postępować w przypadku złożenia korekty deklaracji? Jakie przepisy należy wskazać w wezwaniu do złożenia wymaganych dokumentów? Złożenie informacji podatkowej w trakcie prowadzonego postępowania
 3. Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy, gdy podatnik nie składa informacji, mimo wezwania?
 4. Decyzja zerowa, Deklaracja zerowa – działania organu podatkowego w tym zakresie. Czy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację zerową? Minimalna kwota zobowiązania podatkowego
 5. Wymiar a zmiany w ewidencji gruntów i budynków i co dalej?
 6. Wydanie decyzji przez organ podlegający wyłączeniu – naruszenie przepisów o wyłączeniu
 7. Strony postępowania: czy jeden ze wspólników może dołączyć w trakcie postępowania podatkowego? W jaki sposób?
 8. Wszczęcie postępowania podatkowego po przeprowadzonej kontroli podatkowej.
 9. Sprawa przed SKO – kiedy zaksięgować decyzję?
 10. Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Problematyka nadpłat, w tym: postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Żądanie zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty w związku z uchyleniem decyzji
 2. Sposoby doręczania decyzji podatkowych. Doręczenia zastępcze dla spółki
 3. Zawieszenie postępowania
 4. Zaliczanie wpłat
 5. Przedawnienie prawa do doręczenia decyzji ustalających
 6. Tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji: kiedy zmiana decyzji a kiedy stwierdzenie jej nieważności; wzruszanie decyzji przy wadliwej stawce w decyzji wymiarowej. Zmiana decyzji w trakcie roku. Podstawy wznowienia postępowania
 7. Postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują?, co to znaczy przesyłka hybrydowa?
 8. Wniosek przesłany e-mailem – czy jest skuteczny?. Czy tylko ten podpisany podpisem kwalifikowanym, lub tradycyjnie przesłany przez Pocztę Polską?
 9. Wybrane zagadnienia „wymiarowe” w zakresie podatków:
  • jaki podatek za dom opieki?
  • jaki podatek od budynków nieużytkowanych?
  • opodatkowanie zbiorników,
  • czy błąd w sposobie doręczania oznacza niedoręczenie?
  • wyroki NSA z dnia 21.10.2021, w których to NSA potwierdził że stacje bazowe do bezprzewodowego przesyłu danych nie są opodatkowane jako maszty ale jako budowle sieciowe wraz z instalacjami i urządzeniami
  • opodatkowanie i zwolnienie nieruchomości kolejowych, co się zmieniło od 2022 r.? czy tor kolejowy i obszar kolejowy to pojęcia tożsame?
  • czy developer płaci podatek od sieci wodociągowej w trakcie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych?
  • jak rozumieć zwolnienia szkół i żłobków z podatku od nieruchomości?
  • opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli. Kiedy podatnik może przyjąć do opodatkowania budowli jej wartość rynkową?
  • skutki dla wymiaru podatków modernizacji gruntów
  • powstanie obowiązku podatkowego w nowym budynku przy braku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  • problematyka opodatkowania współwłasności; czy współwłasność ułamkową dwóch współwłaścicieli można ująć w dwóch odrębnych decyzjach podatkowych według udziałów?
  • czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
  • czy dystrybutory na stacji paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
  • budynek letniskowy – jaka stawka w podatku od nieruchomości?
  • problematyka łącznego zobowiązania pieniężnego. Jeżeli podatnik ma nieruchomości zwolnione (rola V) i opodatkowane podatkiem od nieruchomości, to czy nieruchomości zwolnione mogą być ujawnione w decyzji ustalającej podatek od nieruchomości? Jak powinna być określana podstawa podatku rolnego i leśnego?
  • najem krótkoterminowy a podatek od nieruchomości
  • przebudowa budynku a data powstania obowiązku podatkowego
  • pojęcie kondygnacji; ak mierzyć powierzchnię kondygnacji marketu handlowego, którą stanowi parking podziemny?
  • według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż?

Problematyka opodatkowania garaży osób fizycznych

  • jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?
  • czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Najnowsze orzecznictwo:
  • podstawa opodatkowania części budowlanych elektrowni wiatrowych
  • powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowego budynku
  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości złożonych (kompleksowych) obiektów budowlanych
  • obiekty budowlane w budynku – kiedy podlegają opodatkowaniu
  • właściciel i posiadacz samoistny – który z nich płaci podatek?
  • czy doręczenie decyzji z pominięciem pełnomocnika jest bezskuteczne
  • jak rozumieć zakończenie budowy budynku?
  • jaka stawka podatku od nieruchomości dla podatnika w upadłości?
  • solidarny obowiązek w podatku od nieruchomości
  • opodatkowanie gruntów w czasie rekultywacji
  • opodatkowanie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi podatkiem od nieruchomości
  • podatek od środków transportowych przy nieużytkowanych pojazdach
  • obniżenie średniej ceny skupu żyta bez opinii izby rolniczej – czy to dopuszczalne?
  • oględziny nieruchomości i obowiązek jej udostępnienia
  • kto jest podatnikiem? Właściciele czy wyłączny posiadacz całej nieruchomości, będący jednym ze współwłaścicieli? Trwały zarządca nieruchomości czy jej dzierżawca?, czy trwały zarząd wywołuje skutki na zewnątrz?
  • urządzenia techniczne a podatek od nieruchomościach
  • czy farmę słoneczną możemy opodatkować podatkiem od nieruchomości od całości?
  • kiedy stosujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości wobec stowarzyszenia?
  • dopuszczalność różnicowania stawek opłaty targowej dla różnych miejsc sprzedaży
  • opłata targowa a umowa franczyzowa
  • stawki w podatku od nieruchomości – termin ich uchwalenia, konsekwencje nieuchwalenia stawek podatków
  • dokumentowanie poboru inkaso
  • bonifikaty dla emerytów w podatku od nieruchomości – czy są dopuszczalne?
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości – przekazanie nieruchomości „na potrzeby organu jst”; jak należy rozumieć to sformułowanie?
  • doręczenie decyzji oddziałów,
  • kto dowodzi nieskutecznego doręczenia zastępczego
  • obowiązek podatkowy od nowych budynków dla ich nabywców (nie – inwestorów)?
  • czy NIK płaci podatek jak przedsiębiorca
  • kto płaci podatek po przewłaszczeniu?
  • rozliczanie daniny od tablic reklamowych na dzierżawionym lub wynajmowanym gruncie,
  • jaką stawką należy opodatkować Centralny Ośrodek Sportu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  • Agencja Mienia Wojskowego – czy jest przedsiębiorcą?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%