Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 31 maja 2023

REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY
BIEŻĄCE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ICH WDROŻENIEM
WORK-LIFE BALANCE, PRACA ZDALNA,
KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Wykład będzie dotyczyć zmian związanych z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dostosowaniem polskiego ustawodawstwa do wymogów dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance), a także bieżących pytań i wątpliwości związanych z wdrożeniem pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników z uwzględnieniem interpretacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.
      Szczególną uwagę zwrócimy na obowiązki pracodawcy w zakresie regulacji wewnątrzzakładowych w związku z wprowadzeniem nowych przepisów do porządku prawnego.

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 11 wzorów pism, w tym wzory:

 • zasad ochrony informacji przetwarzanych przez pracownika podczas pracy zdalnej
 • informacji o warunkach zatrudnienia
 • informacji o zmianie warunków zatrudnienia
 • informacji o warunkach zatrudnienia w trakcie pracy zdalnej
 • wniosku pracownika o urlop opiekuńczy
 • wniosku o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • analizy ryzyka w pracy zdalnej
 • informacji w sprawie wdrożenia pracy zdalnej okazjonalnej
 • wniosku o pracę zdalną okazjonalną
 • wniosku o pracę zdalną
 • porozumienia w sprawie pracy zdalnej

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. WORK-LIFE BALANCE

 1. Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania. Ile razy można zawrzeć taką umowę?
 2. Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego. Zamiar zawarcia umowy na okres próbny. Czy jest możliwość przedłużania umowy na okres próbny?
 3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę dotyczące:
  • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia
  • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych
  • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę
  • zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej)
  • zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach)
  • procedurach udzielania płatnego urlopu
  • procedurach rozwiązania stosunku pracy
  • sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia
  • prawie do szkoleń (zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku)
  • możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
   procedurach awansu
  • wolnych stanowiskach pracy
 4. Równoległe zatrudnienie, jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego
 5. Rozszerzenie treści umowy o pracę. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę
 6. Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy
 7. Zasady przemieszczania się między miejscami pracy
 8. Urlop rodzicielski – zmiany Wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym
 9. Wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
 10. Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę
 11. Urlop ojcowski
 12. Ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego
 2. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy
 3. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy
 4. Wyższa granica wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy
 5. Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy
 6. Konsekwencje niezawarcia umowy o zakazie konkurencji
 7. Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika
 8. Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
 9. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy (zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy)
 10. Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia
 11. Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
 12. Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny – przywrócenie pracownika do pracy. Konsultacja z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej
 13. Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
 14. Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy
 15. Nowe zasady korzystania z przerw w pracy
 16. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy

III BLOK SZKOLENIOWY

II. Bieżące sprawy związane z wdrożeniem pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników

 1. Omówienie zasad pracy zdalnej i kontroli trzeźwości z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej
 2. Bieżące pytania i odpowiedzi:
  • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić biurko, krzesło i okulary korekcyjne podczas pracy zdalnej?
  • Czy przyjazd pracownika do firmy podczas pracy zdalnej to podróż służbowa?
  • Co lepsze: ryczałt, zwrot kosztów rzeczywistych czy ekwiwalent?
  • Co to znaczy „koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy”?
  • Praca zdalna a RODO (jakie są największe zagrożenia w pracy zdalnej? Jak zachować się w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych? Czy pracodawca może skontrolować pracownika w prywatnym mieszkaniu?
  • Jak prawidłowo skalkulować ryczałt? Jakie koszty pracodawca zobowiązany jest uwzględnić przy jego kalkulacji? Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty zużycia wody?
  • W jakiej wysokości najbezpieczniej jest ustalić ryczałt, aby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli (ZUS, urząd skarbowy, PIP)
  • Praca hybrydowa a ryczałt
  • Czy ryczałt za pracę zdalną powinien zostać obniżony w przypadku nieobecności pracownika w pracy?
  • Czy pracownik powinien dostarczyć faktury za media?
  • Jakie obowiązki ma pracodawca przy pracy zdalnej okazjonalnej?
  • Czy można udzielić pracy zdalnej okazjonalnej w drodze uzgodnienia albo z polecenia pracodawcy?
  • Czy i kiedy dopuszczalna jest kontrola trzeźwości pracownika podczas pracy zdalnej?
  • Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej okazjonalnej pracownikowi uprzywilejowanemu?
  • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie? Co musi pracodawca, a co jest przedmiotem uzgodnień z pracownikiem? Jak prawidłowo zorganizować pracę zdalną wykonywaną „okazjonalnie”?
  • Kiedy pracodawca zawiera z pracownikiem porozumienie w sprawie pracy zdalnej?
  • Czy można wykonywać pracę zdalną z kawiarni?
  • Czy można pracować zdalnie tylko z terytorium Polski?
  • Czy pracodawca może odrzucić wniosek pracownika złożony zarówno przez ojca, jak i matkę?
  • Czy można odrzucić wniosek o pracę zdalną pracownika należącego do grupy uprzywilejowanej?
  • Jak prawidłowo uzasadnić decyzję odmowną w sprawie pracy zdalnej?
  • Jakie są skutki dla pracodawcy (grzywna, sprawa sądowa?) w przypadku niezasadnej odmowy pracy zdalnej pracownikowi, należącemu do grupy tzw. uprzywilejowanej?
  • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku wypadku podczas pracy zdalnej?
  • Czy trzeba uzasadnić odmowę pracy zdalnej?
  • Czy trzeba uzasadnić odmowę pracy zdalnej okazjonalnej?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

 

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%