Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 25 października 2022 r.

POMOC DE MINIMIS, POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE
I POMOC PUBLICZNA „OD PODSTAW” UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2022 ROKU
WYKŁAD I ĆWICZENIA

 

dr Piotr Łaszewski

– doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat pomocy publicznej udzielanej przez gminy), studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz audytu i rachunkowości, certyfikat księgowy nr 57301/2012. Doświadczenie zawodowe: Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Skarbnik, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu do spraw podatków, opłat i egzekucji, zajmujący się w praktyce zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu m. in. pomocy publicznej np. w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych oraz Prawie Pomocy Publicznej. Doradca jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych. Skutecznie łączy teorię z praktyką.

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną.
      Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej czyli są na poziomie zarówno początkującym jak i średniozaawansowanym.
      Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 1407/2013 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2022 r.

!!! UWAGA !!!
Zmiany w przepisach:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości
  oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027
 • NOWA APLIKACJA „SHRIMP 2” OD GRUDNIA 2020 R.
 • NOWE LIMITY POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE OD 2022 R.
 • ULGI W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ (COVID-19) NA PODSTAWIE ART. 67a § 1 pkt 1 i 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ W 2022 roku
 • ZMIANA OKRESÓW OBOWIĄZYWANIA UNIJNYCH PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS (konieczność zmiany programów pomocowych w zakresie m. in. zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w należnościach cywilnoprawnych) – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań
 • NOWE KODY POMOCY – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 • NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W ZAKRESIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJI DANYCH (np. w zakresie błędnego NIP-u urzędu gminy zamiast gminy) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz. U. 2019 poz. 2520), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • NOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063), która weszła w życie 22 czerwca 2019 r.
 • NOWELIZACJA W ZAKRESIE SKRÓCENIA TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy – wejście w życie od 1 maja 2020 r.
 • KOLEJNE ZMIANY STOPY BAZOWEJ ORAZ STOPY DYSKONTOWEJ DLA POLSKI
 • WYKORZYSTANIE LIMITU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA POZIOMIE 100 % NA DZIEŃ 29.11.2021 R.

Poruszane kwestie na szkoleniu dotyczące aktualnego stanu w przepisach polskich i unijnych w 2022 roku:

 • Jak udzielać pomocy regionalnej w 2022 roku ?
 • Co dalej z pomocą covidową w 2022 roku ?
 • Czy nadal trzeba/można pomagać przedsiębiorcom w związku z COVID-19 ?
 • Czy mogę udzielić pomocy z tytułu COVID-19 na podstawie
 • Ordynacji podatkowej ?
 • Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2022 r.?
 • Jak wygląda procedura udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie po zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ?
 • Jak zmieniły się limity dotyczące indywidualnej i krajowej pomocy de minimis w rolnictwie od 2022 roku?
 • Jakie stosować formularze o pomocy de minimis ?
 • Jakie stosować formularze o pomocy de minimis w rolnictwie ?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis ?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie ?
 • Jaką procedurę stosować, przy podaniu o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych (art. 67a Ordynacji podatkowej) ?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę na nabycie gruntów?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę inwestycyjną ?
 • Jaką zbadać efekt zachęty przy dużych przedsiębiorstwach w uldze inwestycyjne ?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w nowym SHRIMP-ie ?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ?
 • Jakie są podstawy prawne i programy dotyczące przypadków udzielania pomocy publicznej w rolnictwie ?
 • W jakich przypadkach nadal należy badać trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy i żądać do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata ?
 • Jak definiować jedno przedsiębiorstwo ?
 • Czy należy badać powiązania jednostek gospodarczych ?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w przypadku współwłaścicieli nieruchomości, jeśli tylko niektórzy prowadzą działalność gospodarczą? Od kogo żądać formularzy? Na kogo wystawiać zaświadczenie o pomocy de minimis? Kogo wykazać w sprawozdaniu SHRIMP?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w przypadku częściowego zajęcia nieruchomości na działalność gospodarczą ?
 • Jak prawidłowo wyliczyć wartość Ekwiwalentu Dotacji Brutto?
 • Kiedy wartość ulgi w decyzji będzie się różniła od wartości Ekwiwalentu Dotacji Brutto?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie w przypadku współwłaścicieli gospodarstwa rolnego? Od kogo żądać formularzy? Na kogo wystawiać zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie? Kogo wykazać w sprawozdaniu SRPP?
 • Jaką wydać decyzję w przypadku przekroczenia 100 % limitu pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jakie sprawozdania wiążą się z udzieloną pomocą publiczną (covid-19), pomocą de minimis i pomocą de minimis w rolnictwie?
 • Co z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis po 31 grudnia 2021 r.?
 • Jak zmienić błędnie podany NIP Urzędu Gminy zamiast Gminy w aplikacji SHRIMP?

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają szereg przepisów i wzorów w formie elektronicznej m. in.:

 • Wzór Decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym z powodu przekroczenia krajowego limitu pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
 • Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie)
 • Wzór Oświadczenia o nieprowadzaniu działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych
 • formuły w Excelu do samoobliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. POMOC DE MINIMIS NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1407/2013

 1. Źródła pomocy publicznej i pomocy de minimis
 2. Zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców
 3. Obowiązek traktowania jako jedno przedsiębiorstwo (jeden limit pomocy de minimis) powiązanych jednostek gospodarczych
 4. Wyłączenia spod stosowania reguły de minimis
 5. Zróżnicowanie limitów pomocy de minimis w zależności od sektorów
 6. Zasady przenoszenia pomocy de minimis w przypadku połączenia, przejęcia lub podziału przedsiębiorstwa
 7. Zasady pomocy de minimis po 31.12.2020 r.

II. POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1408/2013

 1. Zmiana indywidualnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 2. Zmiana krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 3. Zasady udzielania pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarówno rolniczą jak i typowo gospodarczą

III. POMOC PUBLICZNA W ZWIĄZKU Z COVID-19 i POMOC REGIONALNA

 1. Ulgi w spłacie należności podatkowych udzielane na podstawie Ordynacji podatkowej w ramach art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy antykryzysowej – Program SA.57172 (2020/PN)
 2. Nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027
 3. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.

II BLOK SZKOLENIOWY

IV. STOSOWANIE FORMULARZA O POMOCY PUBLICZNEJ, POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Wezwanie do przedłożenia informacji niezbędnych do prawidłowej oceny możliwości udzielenia pomocy
 2. Konieczność analizy sytuacji ekonomicznej i wezwania do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata w nielicznych przypadkach
 3. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis
 4. Szczegółowe omówienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (np. pomoc regionalna)
 5. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis w rolnictwie
 6. Szczegółowe omówienie formularza o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (np. ulga inwestycyjna w podatku rolnym)

V. STOSOWANIE WZORU ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Zasady wydawania informacji o udzielonej pomocy publicznej
 2. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w związku z Rozporządzeniem 1407/2013
 3. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie w związku z Rozporządzeniem 1408/2013

III BLOK SZKOLENIOWY

VI. POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE

 1. Ulga na nabycie gruntów w podatku rolnym
 2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 3. Ulga inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw i efekt zachęty
 4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
 5. Inne przypadki pomocy publicznej w rolnictwie (usuwanie wyrobów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych itp.)

VII. OBLICZANIE WARTOŚCI POMOCY

 1. Zastosowanie właściwego wzoru Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 2. Wysokość stopy bazowej
 3. Wyliczanie marży
 4. Konieczność tzw. dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie
 5. Aktualne przykłady wyliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 6. Formuły w Excelu do obliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto

VIII. INNE PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (art. 67 a i 67 b)
 2. Zasady ustalania wartości pomocy przy ulgach w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności) – jakie kwoty w zaświadczeniach o pomocy de minimis i w sprawozdaniach?
 3. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (obowiązkowe uchwały gmin) a pomoc de minimis w 2022 roku
 4. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – zasady wyszukiwania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce
 5. System Rejestracji Pomocy Publicznej – wyszukiwarka on-line pomocy w rolnictwie
 6. Nowa aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – funkcjonuje od 1 grudnia 2020 r. – szczegółowe omówienie pracy z aplikacją
 7. Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego – obowiązuje od 11 czerwca 2020 r. – wykazywanie gminnej pomocy Covid-19 w aplikacji SHRIMP (nowe kody)
 8. Przekazywanie sprawozdań w rolnictwie z wykorzystaniem aplikacji SRPP (System Rejestracji Pomocy Publicznej)
 9. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 10. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji:
  • w zakresie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  • obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
  • o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

IX. ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH (RIO) I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI (NIK) W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

 1. Analiza kontroli NIK
 2. Analiza kontroli RIO

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%