Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 25 kwietnia 2024 r. – Pomoc de minimis i pomoc publiczna. Nowe rozporządzenie 2023/2831

POMOC DE MINIMIS
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE I POMOC PUBLICZNA „OD PODSTAW” UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2024 ROKU WYKŁAD I ĆWICZENIA
NOWE ROZPORZĄDZENIE 2023/2831

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. POMOC DE MINIMIS NA PODSTAWIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA NR 2023/2831

 1. Źródła pomocy publicznej i nowej pomocy de minimis
 2. Zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców
 3. Obowiązek traktowania jako jedno przedsiębiorstwo (jeden limit pomocy de minimis) powiązanych jednostek gospodarczych
 4. Nowe wyłączenia spod stosowania reguły de minimis
 5. Nowe zróżnicowanie limitów pomocy de minimis
 6. Zmiana metodologii obliczania 3-letniego limitu pomocy de minimis
 7. Różnice pomiędzy poprzednim Rozporządzeniem 1407/2013 a nowym Rozporządzeniem 2023/2831
 8. Terminy obowiązywania poprzedniego Rozporządzenia 1407/2013 i nowego Rozporządzenia 2023/2831

II. POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA NR 1408/2013

 1. Zmiana indywidualnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 2. Zmiana krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 3. Zasady udzielania pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarówno rolniczą jak i typowo gospodarczą

II BLOK SZKOLENIOWY

III. STOSOWANIE FORMULARZA O POMOCY PUBLICZNEJ, POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Wezwanie do przedłożenia informacji niezbędnych do prawidłowej oceny możliwości udzielenia pomocy
 2. Konieczność analizy sytuacji ekonomicznej i wezwania do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata w nielicznych przypadkach
 3. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831
 4. Szczegółowe omówienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Szczegółowe omówienie formularza o pomocy de minimis w rolnictwie
 6. Szczegółowe omówienie formularza o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (np. ulga inwestycyjna w podatku rolnym)

IV. STOSOWANIE WZORU ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 1. Zasady wydawania informacji o udzielonej pomocy publicznej
 2. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831
 3. Zasady wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie w związku z Rozporządzeniem 1408/2013

V. POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE

 1. Ulga na nabycie gruntów w podatku rolnym
 2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 3. Ulga inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw i efekt zachęty
 4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
 5. Inne przypadki pomocy publicznej w rolnictwie (usuwanie wyrobów zawierających azbest, usuwanie folii rolniczych itp.)

VI. OBLICZANIE WARTOŚCI POMOCY

 1. Zastosowanie właściwego wzoru Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 2. Wysokość stopy bazowej
 3. Wyliczanie marży
 4. Konieczność tzw. dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie
 5. Aktualne przykłady wyliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
 6. Formuły w Excelu do obliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto

III BLOK SZKOLENIOWY

VII. INNE PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (art. 67 a i 67 b)
 2. Zasady ustalania wartości pomocy przy ulgach w podatku od nieruchomości (np. przy współwłasności) – jakie kwoty w zaświadczeniach o pomocy de minimis i w sprawozdaniach?
 3. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (obowiązkowe uchwały gmin) i inne programy pomocowe a pomoc de minimis w 2024 roku
 4. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów przedsiębiorców w związku ze zmianami przepisów od 31 sierpnia 2023 r.
 5. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – zasady wyszukiwania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce
 6. System Rejestracji Pomocy Publicznej – wyszukiwarka on-line pomocy w rolnictwie
 7. Nowa aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – funkcjonuje od 1 grudnia 2020 r. – szczegółowe omówienie pracy z aplikacją
 8. Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego z 27 grudnia 2022 r. (wejście w życie 1 stycznia 2023 r.)
 9. Przekazywanie sprawozdań w rolnictwie z wykorzystaniem aplikacji SRPP (System Rejestracji Pomocy Publicznej)
 10. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 11. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji:
  • w zakresie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  • obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
  • o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

VIII. ANALIZA WYNIKÓW KONTROLI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH (RIO) I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI (NIK) W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

 1. Analiza kontroli NIK
 2. Analiza kontroli RIO

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

dr Piotr Łaszewski

– doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat pomocy publicznej udzielanej przez gminy), studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz audytu i rachunkowości, certyfikat księgowy nr 57301/2012. Doświadczenie zawodowe: Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Skarbnik, Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu do spraw podatków, opłat i egzekucji, zajmujący się w praktyce zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu m. in. pomocy publicznej np. w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych oraz Prawie Pomocy Publicznej. Doradca jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych. Skutecznie łączy teorię z praktyką.

UWAGA! Zmiany w przepisach:

 • NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030 R. (NOWE LIMITY, ZMIANA ZASAD) – Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023), które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013
 • USTAWA z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1463 – wejście w życie od 31 sierpnia 2023 r.) – pomoc de minimis przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach przedsiębiorstw
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 • Zmiana programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • NOWA APLIKACJA „SHRIMP 2”
 • NOWE LIMITY POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE OD 2024 R.
 • ULGI W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE ART. 67a § 1 pkt 1 i 2 ORDYNACJI PODATKOWEJ W 2024 roku
 • ZMIANA OKRESÓW OBOWIĄZYWANIA UNIJNYCH PRZEPISÓW O POMOCY DE MINIMIS (konieczność zmiany programów pomocowych w zakresie m. in. zwolnień od podatku od nieruchomości oraz ulg w należnościach cywilnoprawnych)
 • NOWE KODY POMOCY – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
 • NOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS I POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE – Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • KOLEJNE ZMIANY STOPY BAZOWEJ ORAZ STOPY DYSKONTOWEJ DLA POLSKI
 • SKUTKI WYKORZYSTANIA LIMITU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

Poruszane kwestie na szkoleniu dotyczące aktualnego stanu w przepisach polskich i unijnych w 2024 roku:

 • Jak udzielać pomocy de minimis w 2024 roku ?
  Kiedy stosować stare Rozporządzenie 1407/2013 a kiedy nowe Rozporządzenie 2023/2831?
 • Jakie formularze o pomocy de minimis stosować w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831?
 • Jakie zaświadczenie o pomocy de minimis stosować w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831?
 • Jak udzielić pomocy de minimis przy przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów przedsiębiorstw?
 • Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie w 2024 r.?
 • Jak wygląda procedura udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie po zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?
 • Jak zmieniły się limity dotyczące indywidualnej i krajowej pomocy de minimis w rolnictwie w 2024 roku?
 • Jakie stosować formularze o pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jaki stosować wzór przy wydaniu zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jaką procedurę stosować, przy podaniu o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych (art. 67a Ordynacji podatkowej)?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę na nabycie gruntów?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o ulgę inwestycyjną?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w nowym SHRIMP-ie?
 • Jaką procedurę stosować przy podaniu o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ?
 • Jakie są podstawy prawne i programy dotyczące przypadków udzielania pomocy publicznej w rolnictwie?
 • W jakich przypadkach nadal należy badać trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy i żądać do przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata?
 • Jak definiować jedno przedsiębiorstwo?
 • Czy należy badać powiązania jednostek gospodarczych?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w przypadku współwłaścicieli nieruchomości, jeśli tylko niektórzy prowadzą działalność gospodarczą? Od kogo żądać formularzy? Na kogo wystawiać zaświadczenie o pomocy de minimis? Kogo wykazać w sprawozdaniu SHRIMP?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w przypadku częściowego zajęcia nieruchomości na działalność gospodarczą ? Jak prawidłowo wyliczyć wartość Ekwiwalentu Dotacji Brutto?
 • Kiedy wartość ulgi w decyzji będzie się różniła od wartości Ekwiwalentu Dotacji Brutto?
 • Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie w przypadku współwłaścicieli gospodarstwa rolnego? Od kogo żądać formularzy? Na kogo wystawiać zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie? Kogo wykazać w sprawozdaniu SRPP?
 • Jaką wydać decyzję w przypadku przekroczenia 100 % limitu pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Jakie sprawozdania wiążą się z udzieloną pomocą publiczną, pomocą de minimis i pomocą de minimis w rolnictwie?
 • Co z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis po 31 grudnia 2023 r.? Jak i do kiedy je dostosować do nowego Rozporządzenia 2023/2831?

      Celem szkolenia jest przedstawienie w ujęciu praktycznym jak swobodnie i przy niewielkim nakładzie pracy poruszać się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczynają „przygodę” z pomocą publiczną lub potrzebują praktycznych wskazówek dla usprawnienia swojej pracy związanej z problemami z zakresu pomocy publicznej. Czyli są na poziomie zarówno początkującym jak również średniozaawansowanym. Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy unijne (Rozporządzenie 2023/2831 i 1408/2013 oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE) oraz aktualne przepisy polskie z uwzględnieniem zmian od 2024 r.

Materiały szkoleniowe:

 • Nowy wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831
 • Nowy wzór Wezwania do przedłożenia dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
 • Nowy wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie) w związku z nowym Rozporządzeniem 2023/2831
 • Nowy wzór Decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym z powodu przekroczenia krajowego limitu pomoc de minimis w rolnictwie
 • formuły w Excelu do samoobliczania Ekwiwalentu Dotacji Brutto
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki