Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 18 marca 2024 r. – Podatnik trudny – skuteczna windykacja zaległości podatkowych

PODATNIK TRUDNY
POJĘCIE „PODATNIKA TRUDNEGO”
SKUTECZNA WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
JAKIE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE POWINIEN PODEJMOWAĆ WIERZYCIEL W STOSUNKU DO PRZEDSIĘBIORCY
ORAZ OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STOSUNKU DO KTÓRYCH
OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ?

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Kim jest podatnik trudny?
 2. Jakie mamy reżimy prawne w zakresie postępowania upadłościowego z uwagi na czas ogłoszenia upadłości?
  • Które przepisy prawa upadłościowego bierzemy pod uwagę w przypadku egzekwowania podatków – czy aktualnie obowiązujące w dniu podejmowania działań przez wierzyciela czy inne?
  • Zmiany w postępowaniu upadłościowym
  • Przepisy przejściowe
 3. Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel w postępowaniu upadłościowym?
  • Jak przebiega postępowanie upadłościowe?
  • Doręczanie pism przez Krajowy Rejestr Zadłużonych
  • Jakie są prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
  • Jak wygląda kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?
  • Jaki postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne wpływa na toczące się postępowania podatkowe i egzekucyjne?
 4. Ile czasu ma wierzyciel na zgłoszenie wierzytelności?
  • Ile kosztuje zgłoszenie wierzytelności?
  • Jak zgłosić wierzytelność i jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości prawnej i nie narażać się na dodatkowe koszty postępowania?
  • Konsekwencje finansowe spóźnionego zgłoszenia wierzytelności
  • Aktualna wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania
  • Pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”
 5. Jakie działania windykacyjne powinien podejmować wierzyciel w stosunku do osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej i wobec której ogłoszono upadłość?
  • co to znaczy upadłość konsumencka – do jakich zdarzeń i podmiotów ma zastosowanie?
  • kto jest podatnikiem w przypadku upadłości konsumenckiej? czy syndyk?
  • do kogo kierować pisma procesowe (decyzje, postanowienia, wezwania), czy do podatnika czy syndyka?
  • czy zgłaszamy wierzytelność, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  • jakie są odrębności w przypadku upadłości osoby fizycznej?
  • jak księgować wpłaty syndyka? Czy zgodnie ze wskazaniem na dowodzie wpłaty czy zgodnie z Ordynacją podatkową?
  • jakie działania może podjąć organ podatkowy wobec podatnika – konsumenta w upadłości, a jakich nie może?
  • czy pisma wnosimy papierowo czy tylko elektronicznie?
  • czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?
  • czym jest plan spłaty wierzycieli?
  • niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jakie działania windykacyjne podejmuje wierzyciel w stosunku do przedsiębiorcy, wobec którego ogłoszono upadłość?
  • postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w upadłości − stawki podatku od nieruchomości wobec podatnika w upadłości, kto podpisuje deklarację po ogłoszeniu upadłości, pozycja syndyka
  • czy można prowadzić egzekucję wobec tego podmiotu
  • skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości
  • czy nabywca przejmuje długi podatnika?
  • kiedy odpisać z ewidencji księgowej zaległości pochodzące od podmiotów w upadłości?
  • czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po ogłoszeniu upadłości?
  • czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po zakończeniu postępowania upadłościowego?
  • zakończenie postępowania upadłościowego a umorzenie z urzędu
  • czy możemy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika w restrukturyzacji/upadłości? Kiedy?
  • zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
  • przedawnienie zobowiązań upadłego (różne reżimy prawne, przykłady)
  • czy zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  • czy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego – czy w takim przypadku mamy do czynienia z nowym terminem przedawnienia?
 2. Jakie działania windykacyjne podejmować wobec podatnika w restrukturyzacji, jakie prawa ma w tym zakresie wierzyciel?
  • zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – omówienie, podobieństwa i różnice
  • postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w restrukturyzacji
  • czy istnieje możliwość prowadzenia egzekucji wobec podatnika w restrukturyzacji
  • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?
  • czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?
  • czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej?
  • czy objęcie zaległości podatkowej postępowaniem restrukturyzacyjnym daję podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego
  • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 3. Jakie działania może podjąć organ podatkowy jako wierzyciel zanim dojdzie do egzekucji administracyjnej?
  • czy zamiast upomnienia można wysyłać sms do podatnika? Czy organ podatkowy może uczynić to bezpłatnie?
  • czy upomnienie jest czynnością egzekucyjną?
  • Czy możemy doręczyć upomnienie pełnomocnikowi?
  • Aktualna wysokość kosztów upomnienia
  • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia?
  • Czy można umorzyć koszty upomnienia na podstawie Ordynacji podatkowej?
  • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych?
  • Czy upomnienie musi zawierać podpis?
  • Co musi zawierać upomnienie?
  • Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej?
  • Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy?
  • Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?
  • Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
  • Przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień?
  • Uwaga! Zasady i zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia, wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556)

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czym jest sądowe wyjawienie majątku? Czy warto z niego korzystać?
  • Wobec jakich osób (podmiotów) należy stosować ten instrument?
  • Kiedy go składać (czy po przeprowadzeniu bezskutecznej egzekucji, w trakcie postępowania egzekucyjnego, czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego)?
  • Jakie są wymogi formalne takiego wniosku?
  • Co uzyskujemy – jako wierzyciele – w wyniku wyjawienia majątku?
  • Czy i ile kosztuje? Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku w tej sprawie?
  • Kiedy korzystać z administracyjnego wyjawienia majątku a kiedy z sądowego wyjawienia majątku?
 2. Co z zagranicznymi tytułami wykonawczymi?
  • Jak skutecznie prowadzić egzekucję wobec podatników mieszkających poza granicami RP?
  • Czy organ podatkowy musi wystawić i doręczyć upomnienie?
 3. Co dalej z przedawnieniem zobowiązań podatkowych? Czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu czy jednak zabezpieczone są na zawsze? Znaczenie uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów z 27.03.2023 r. sygn. akt I FPS 2/22.
 4. Ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność członka zarządu spółki
 5. Problemy praktyczne:
  • sp. z o.o. Sp. komandytowa została obciążona opłatą za zajęcie pasa drogowego w kwocie 800.000 zł (opłata nie została objęta układem ratalnym). Nie zapłaciła, gmina wszczęła postępowanie egzekucyjne, NUS zajął rachunek bankowy i co miesiąc ściąga 3.000 zł (bo tyle wspólnik wpłaca co miesiąc na rachunek bankowy), spółka komandytowa nie ma żadnego majątku, NUS to potwierdził, co może zrobić dalej gmina?
  • czy kwoty wyegzekwowane przez poborcę skarbowego stanowią dobrowolną wpłatę podatnika?
  • czy dobrowolna wpłata podczas egzekucji to środek egzekucyjny?
  • czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy przerywa bieg terminu przedawnienia oraz czy jest podstawą do dokonania odpisu zaległości podatkowej na koncie podatnika?
  • zastosowanie środka egzekucyjnego wobec jednego ze współwłaścicieli a bieg terminu przedawnienia? Jak dokonać odpisu na koncie?
  • czy jeśli wobec jednego ze współwłaścicieli ogłoszono upadłość, to czy wobec drugiego można prowadzić egzekucję ze zgłoszonej wierzytelności? Czy zaległości zgłoszone do syndyka należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27 w „zaległościach netto”?
  • czy organ może zwrócić się do US z pismem o udzielenie informacji o spadkobiercach zmarłego dłużnika?
  • spółka z o.o. jest w likwidacji. Czy upomnienie należy wysyłać do likwidatora? Czy dalej na adres spółki?
  • czy gmina może wpisywać osoby posiadające zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Krajowego Rejestru Długów, jeśli tak, to jakie procedury należy wdrożyć?,
  • jeśli firma jest w restrukturyzacji, to czy można wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy? Do kogo kierować, czy do siedziby firmy?
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku postanowienia o przybiciu?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki skutecznego egzekwowania podatków od podatnika tzw. „trudnego”. Dodatkowo zostanie omówione przedawnienie kosztów upomnienia w związku ze zmieniającymi się przepisami w tym obszarze.

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

WZORY PISM:

 • skargi na czynności syndyka
 • decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy
 • decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej
 • sądowego wniosku o wyjawienie majątku
 • administracyjnego wniosku o wyjawienie majątku
 • wniosku o udzielenie informacji o majątku dłużnika kierowanego do innych organów
 • odpisu zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki