Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 11 marca 2024 r. – Podatek od środków transportowych po „rocznym wymiarze”

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PO „ROCZNYM WYMIARZE” W 2024 ROKU
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych oraz postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w trakcie 2024 r.:

 • czy w ramach czynności sprawdzających można zastosować karę porządkową?
 • jak postąpić gdy po wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji zostanie złożona deklaracja/korekta deklaracji?
 • czy organ podatkowy wydaje odrębną decyzję określającą na każdy pojazd?
 • zmiana w trakcie 2024 r. decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
 • czy podatnik zwolniony (ustawowo bądź na podstawie uchwały) składa deklarację?
 • czy zmiana adresu i nazwy spółki stwarza obowiązek korekty deklaracji przez podatnika?
 • czy należy korygować deklarację z uwagi na zmianę numeru rejestracyjnego?
  deklaracje na podatek od środków transportowych składane w formie elektronicznej
 • czy organ podatkowy może określić wysokość podatku od środków transportowych tylko za kolejny pojazd nabyty w trakcie roku?
 • podatnik sprzedał pojazd 04.01.2024 r. Jak powinien złożyć deklarację?
 • jeśli pojazd zarejestrowany jest na męża, a jest przedmiotem współwłasności małżeńskiej, to czy oboje małżonkowie składają deklaracje?
 • czy jeśli pojazd jest zarejestrowany na dwóch współwłaścicieli, to każdy z nich musi złożyć deklarację?
 • jeżeli podatnik wycofał pojazd z ruchu na 2 lata to czy musi składać deklarację do 15 lutego?
 • czy gmina będąca właścicielem samochodów strażackich powinna składać deklarację na podatek od środków transportowych i płacić podatek?
 • pojazd jest czasowo wycofany z ruchu do 27 maja. Czy deklarację trzeba złożyć w lutym czy w czerwcu?
 • czy małżonek może złożyć deklarację DT-1 jako posiadacz samoistny? Czy dopiero po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym można taki pojazd ponownie opodatkować?
 • gdzie znaleźć informację o tym, czy pojazd ma zawieszenie pneumatyczne czy inne?
 • gdzie szukać informacji o wpływie pojazdu silnikowego na środowisko naturalne?
 • podatnik sprzedał samochód w październiku natomiast wyrejestrował go w grudniu i również w grudniu ujawnił ten fakt organowi? Za jaki okres powinien być opodatkowany?
 • czy za każdym razem, jeśli podatnik wykorzystuje pojazd do działalności rolniczej, musi złożyć oświadczenie o tym, że pojazd wykorzystywany jest do działalności rolniczej?
 • czy jeśli podatnik jest rolnikiem, to tylko naczepy są wyłączone z opodatkowania czy również samochody ciężarowe?
 • co jeżeli pojazd jest ujęty w środkach trwałych przedsiębiorstwa, a podatnik składa oświadczenie o wykorzystaniu jedynie do działalności rolniczej? Czy w takim przypadku, mimo złożenia oświadczenia, za naczepę należy zapłacić podatek?
 • skąd uzyskać informację o potencjalnie największej masie naczepy do określenia DMC zespołu pojazdów dla ciągnika? I analogicznie – do określenia DMC zespołu pojazdów dla naczepy – skąd uzyskać informację o potencjalnie najmniejszej masie własnej ciągnika balastowego? Czy są to dane podane w jednym miejscu, gdzie ich szukać?
 • jeżeli podatnik jest współwłaścicielem kilku pojazdów, a każdy pojazd należy do innego współwłaściciela, to może złożyć jedną deklarację?
 • jeżeli podatnik zadeklaruje daną DMC zespołu, to czy tę informację należy weryfikować? w większości przypadków podatnicy podają wartości max czyli 40 t.
 • podatnik w ciągu roku kupił, przyczepę o dopuszczalnej masie 14,3 T. czy podatek ma płacić za samą przyczepę czy za zespół pojazdów?

II BLOK SZKOLENIOWY

II. Praktyczne problemy w zakresie podatnika podatku od środków transportowych w 2024 r., w tym:

 • jak udowodnić właściwość miejscową podatnika, gdy podaje że nie mieszka w naszej gminie a mieszka faktycznie?
 • jak ustalić miejsce zamieszkania podatnika, w sytuacji gdy podatnik kwestionuje ustalenia organu podatkowego w tym zakresie? jakie instrumenty (środki dowodowe) przysługują organowi podatkowego, aby ustalić te fakty? Zmiana siedziby podatnika
 • czym jest przedsiębiorstwo wielozakładowe? Czy dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w kilku miejscach i przy tym w różnych gminach?
 • czy organ podatkowy może występować do US czy ZUS-u z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, z których będzie wynikać miejsce zamieszkania podatnika, jakie to będą dokumenty?
 • kto powinien złożyć deklarację, gdy podatnik przebywa w zakładzie karnym?
 • czy zarządca sukcesyjny może być podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • jeżeli podatnik zmienił siedzibę firmy, to co w tej kwestii?
 • czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • czy czasowe zameldowanie w innej gminie uprawnia podatnika do opłacania podatku w tej gminie? Czy organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie kontrolne?
 • czy organ ma prawo żądać informacji np. czy podatnik ma żonę, czy pojazd był kupiony z majątku wspólnego, jaka jest praktyka, na jakie przepisy się wtedy powoływać?
 • współwłasność pojazdów i problemy z tym związane (np. współwłasność z bankiem, przy czym bank składa deklaracje, a osoba fizyczna nie składa, jakie działania powinien podjąć organ podatkowy)?
 • czy organ może wysłać upomnienie na drugiego współwłaściciela (bank) który złożył deklaracje, mimo że pierwszy współwłaściciel nie złożył deklaracji i nie była wydana decyzja określająca?
 • kto jest podatnikiem w przypadku umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie. W dowodzie rejestracyjnym wpisany jako pierwszy jest podatnik, a w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel wpisany jest bank,
 • jak opodatkować pojazd, jeśli właścicielem pojazdu jest firma leasingowa mająca siedzibę za granicą?
 • czy leasing pojazdu od podmiotu zagranicznego przenosi obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
 • kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?
 • opodatkowanie autobusu szkolnego, stanowiącego własność gminy
  co powinien zrobić organ podatkowy, gdy spółka faktycznie nie istnieje, choć formalnie spółka jest nadal właścicielem pojazdów, spółka nie zakończyła spraw, a w starostwie nie wyrejestrowano pojazdów
 • rozwód a obowiązek podatkowy (do kiedy ten obowiązek ciąży na obojgu małżonkach, jako współwłaścicielach, a od kiedy na jednym z małżonków – właścicielu pojazdu?)
 • nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • czy jeżeli przyczepa/naczepa jest zarejestrowana na przedsiębiorstwo, a wykorzystywana jest do działalności rolniczej przez osobę fizyczną, czy podlega wyłączeniu z opodatkowania? Kto powinien składać oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu do działalności rolniczej?
 • czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
 • kto składa deklarację, w przypadku podatnika w upadłości/w restrukturyzacji?
 • kto jest podatnikiem, w przypadku przekazania pojazdu w użytkowanie?
 • czy sposób użytkowania pojazdu ma wpływ na obowiązek złożenia deklaracji?
 • kto jest podatnikiem w wyniku postępowania egzekucyjnego?
 • czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
 • na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?
 • użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • czy spółka jawna jest podatnikiem?

III BLOK SZKOLENIOWY

III. Nieprawidłowości stwierdzane w uchwałach dot. podatku od środków transportowych w praktyce nadzorczej w 2023 r. i 2024 r

IV. Ostatnie zmiany w przepisach prawa dotyczące CEPIK-u wpływ tych zmian na „wymiar” podatku od środków transportowych

 • Czy organ podatkowy może mieć stały dostęp do CEPiK-u? Jak uzyskać ten dostęp?
 • Jakie mamy zmiany od września 2022 r.?
 • Czym jest karta pojazdu i jakie zawiera informacje pomocne dla organu podatkowego?
 • Kiedy wygasł obowiązek wydawania karty pojazdu? UWAGA Zmiana przepisu

V. Praktyczne problemy związane z przedmiotem opodatkowania:

 • jak ustalić rodzaj zawieszenia pojazdu, jeżeli nie mamy takiej informacji ze Starostwa Powiatowego?
 • podatek od ciągnika rolniczego?
 • zasady ustalania dopuszczalnej msy całkowitej zespołu pojazdów, określanie dmc naczepy
 • skąd pozyskać informacje w przypadku, gdy nie ma podanej DMC zespołu pojazdów?
 • czy można opodatkować naczepę (przyczepę), w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?
 • co z podatkiem w przypadku naczepy i przyczepy wykorzystywanej wyłącznie do działalności rolniczej/ wykorzystywanej zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej?
 • czy jednorazowe wykorzystanie przyczepy skutkuje „upadkiem” wyłączenia z opodatkowania?; czy można przeprowadzić oględziny, celem weryfikacji oświadczenia podatnika?
 • czy wyłączenie dotyczy jedynie właściciela naczepy/przyczepy, będącego jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego, czy ma jednak zakres szerszy?
 • jak często właściciel przyczepy/naczepy powinien składać oświadczenie?
 • jak udokumentować wyłączenie z opodatkowania?
 • wyłączenie z opodatkowania i zwolnienie z opodatkowania – czy to pojęcia tożsame?

VI. Praktyczne problemy związane z ewidencją księgową:

 • terminy płatności podatku od środków transportowych. Zasada proporcjonalności. Jak określić prawidłowo wysokość rat?
 • podatnik posiada zaległość z tytułu podatku od środków transportowych? Czy można wezwać do zapłaty małżonka, który nie składał deklaracji?
 • czy skutki wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP na podatek od środków transportowych wynikające z korekty (złożonej w bieżącym roku) za rok poprzedni wykazujemy, korygując sprawozdanie za poprzedni rok czy w sprawozdaniu za bieżący rok?

VII. Zwolnienia w podatku od środków transportowych (pojazdy specjalne). Kiedy wchodzi w grę zwolnienie ustawowe pojazdów, stanowiących zapasy mobilizacyjne; jakie dokumenty są podstawą zwolnienia?

 • Czy pojazdy należące do jednostek OSP są pojazdami specjalnymi? Jak zweryfikować twierdzenie podatnika, że jego pojazd to pojazd specjalny?
 • Czy betoniarka albo pojazd do przewozu drobiu podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
 • Czy pojazd do odbioru odpadów komunalnych to pojazd specjalny?
 • Czy kamper podlega opodatkowaniu?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Zapraszam na szkolenie z podatku od środków transportowych. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki tego podatku w zakresie „wymiaru”, czynności sprawdzających, księgowania, egzekwowania, pomocy publicznej i ulg w zapłacie w sposób jak najbardziej praktyczny. Główny nacisk zostanie położony na udzielanie odpowiedzi na czacie.
      Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących się tym podatkiem (od „wymiaru” po egzekucję).

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

WZORY PISM:

 • uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych
 • decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
 • decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu
 • wezwanie do stawienia się w Urzędzie
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
 • wezwanie do złożenia deklaracji
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania,
 • informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki