Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 16 maja 2023 r.

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM
I OPŁATACH LOKALNYCH W 2023

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).
      Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, sprawozdawczości i akcyzie.

 • Nowość!!! W dniu 27 marca 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt I FSK 2545/21, podjął uchwałę w sprawie wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu epidemii Covid-19 – szczegóły na szkoleniu. Odpowiemy m.in. na pytanie czy w okresie od 14 marca 2020 roku do 23 maja 2020 roku bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego był wstrzymany, czy zawieszony?
 • Nowość!!! Zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia – dnia 24 marca 2023 roku została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian w przedmiotowym zakresie – szczegóły na szkoleniu.
 • Nowość!!! Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej (OIU) z podatku od nieruchomości – po nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Nowo powołany Instytut Finansów zaprezentował dnia 21 marca 2023 roku raport pt. „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. W jego przygotowanie zaangażowane było szerokie grono niezależnych ekspertów ze środowisk akademickich i nie tylko. Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje – zawarte w raporcie – zmiany przepisów materialno-prawnych oraz nowelizacja procedury.
 • Nowość!!! Krajowa Rada Izb Rolniczych na swoim XIV posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 roku przyjęła Uchwałę nr 11/2022 w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, która obowiązuje od 1 stycznia br., a która to uchyliła uchwałę Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 7/2021 z dnia 12 października 2021 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 11/2022 obowiązują Izby Rolnicze nowe zasady wyrównywania dochodów za dany rok – na czym te zasady polegają??? Do wniosku Wojewódzka Izba Rolnicza będzie zobowiązana dołączyć oryginalne zaświadczenie wydane przez właściwe organy gmin, zawierające wysokość wpływów zmniejszonych oraz zmniejszeń podatku w danym roku z wyszczególnieniem kwartałów, z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty – szczegóły przygotowania zaświadczenia oraz jego wzór przedstawiony zostanie na szkoleniu.

      W kolejnej części spotkania bardzo szeroko zostanie przedstawiona problematyka podatku rolnego ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej. Istotny nacisk zostanie położony na ulgę inwestycyjną, w tym związaną z występującym bardzo często zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym, a także zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej. Przeanalizujemy również wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych – magazyn do składowania pasz.
      W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych.
     Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, wzory decyzji, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów.

Serdecznie zapraszam 😊
Sebastian Wlazły

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 12.00 II BLOK SZKOLENIOWY
12.00 – 12.10 PRZERWA
12.10 – 13.50 III BLOK SZKOLENIOWY
13.50 – 14.00 PRZERWA
14.00 – 15.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%