Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 12 czerwca 2023

PROCEDURA UDZIELANIA ULGI INWESTYCYJNEJ
W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH USUWANIE AZBESTU I PROCEDURA WSPARCIA PUBLICZNEGO W TYM ZAKRESIE

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, a także zaangażowanych w proces usuwania azbestu w gminach.
      Podczas szkolenia zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i paneli fotowoltaicznych, usytuowanych na tych gruntach.
Następnie zostanie omówiona problematyka udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
      Ponadto zostanie omówiona problematyka usuwania azbestu, rodzajów pomocy publicznej w tym zakresie, wyników kontroli NIK, a także problematyka, kiedy wniosek podatnika o udzielenie ulgi inwestycyjnej i pomocy de minimis w rolnictwie będzie uznany za kompletny.
      Na szczególną uwagę zostanie zwrócona kwestia najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w uchwałach w sprawie pomocy na usuwanie azbestu.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
 • zamontowanie paneli na dachu garażu
 • podatek VAT a ulga inwestycyjna
 • ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin
 • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
 • czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel fotowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
 • czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?
 • czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?
 • czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?
 • udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności
  kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby?
 • czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?
 • czy przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu usuwania azbestu z dachu?

WZORY PISM:

 • decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej,
 • decyzji zmieniającej decyzję ostateczną,
 • decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji podatkowej,
 • wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej,
 • oświadczenia o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,
 • zestawienia poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku z ulgą inwestycyjną,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
 • oświadczenia w sprawie podatku VAT,
 • uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w związku z usuwaniem azbestu.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. WORK-LIFE BALANCE

 1. Czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Uwaga! Najnowsze orzeczenie
 2. Opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne
 3. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców
 4. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
  • zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej
  • kto jest zobowiązany do zapłaty podatku
  • kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego
   zakres przedmiotowy
  • czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
  • kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych
  • definicja rachunku
  • pojęcie „zakończenie inwestycji”
  • czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?
  • zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej
  • jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?
  • ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie
   • od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?
   • zamontowanie paneli na dachu garażu
   • podatek VAT a ulga inwestycyjna
   • ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin
   • czy warunkiem udzielenia ulgi inwestycyjnej jest dokonanie inwestycji na użytkach rolnych, czy można jednak udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?
   • czy wnioskujący musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego?
   • czy inwestycja powinna być zrealizowana na gruntach, należących do wnioskodawcy?
   • czy ulgą inwestycyjną można objąć grunty, które należą do innej osoby niż wnioskodawca, a które są w posiadaniu wnioskodawcy, na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
   • czy kwotę ulgi inwestycyjnej zaokrąglamy do pełnych złotych?
   • jaka jest kolejność udzielania ulg w podatku rolnym?, Czy ulga inwestycyjna może być kontynuowana?
   • jak udzielić ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności?
   • czy wniosek o ulgę inwestycyjną można udzielić na wniosek złożony po kilku latach od zakończenia inwestycji?
   • czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel fotowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
   • czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?
   • czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?
   • czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?; ulga inwestycyjna a finansowanie z kredytu
   • ulga inwestycyjna a finansowanie z leasingu
   • udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności
   • kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
 2. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu
 3. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi
 4. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?
 5. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną. Jaki to rodzaj pomocy?
 6. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 2. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna
 3. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy
  UWAGA zmiana numeru programu pomocy publicznej!!!
 4. Czy pobieramy opłatę skarbową od zaświadczeń o wielkości użytków rolnych?
 5. Usuwanie azbestu – programy pomocowe, w tym:
  • wyniki kontroli NIK w zakresie usuwania azbestu w Polsce
  • pomoc de minimis – uchwała w tym zakresie, jakich błędów unikać w uchwałach, aby nie narazić się na zarzuty organu nadzoru
  • jak powinien wyglądać kompletny wniosek o udzielenie pomocy de minimis
  • czy można udzielić ulgi inwestycyjnej w związku z usuwaniem azbestu? Czy zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę może być uznana jako modernizacja budynków i stanowi przesłankę do udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

 

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%