Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 czerwca 2023 r.

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W POMOCY SPOŁECZNEJ OD PODSTAW
PROBLEMATYKA WYSTAWIANIA ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH e-TW ORAZ ELEKTRONICZNYCH ZAWIADOMIEŃ WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO e-ZW
KOLEJNA ZMIANA PRZEPISÓW USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism kierowanych do organu egzekucyjnego, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 1. Które należności z obszaru pomocy społecznej podlegają egzekucji administracyjnej?
 2. Jak przedawniają się należności z pomocy społecznej, jaki rodzaj odsetek stosować, czy od wszystkich należności podlegających zwrotowi należą się odsetki?
 3. Kto jest wierzycielem należności z obszaru pomocy społecznej ? Czy będzie to kierownik GOPS/MOPS czy wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta?
 4. Kiedy i na jaką kwotę zaległości musi być wystawione upomnienie a kiedy tytuł wykonawczy?
 5. Czy w przypadku dwukrotnego awizowania upomnienia może być ono uznane za doręczone?
 6. Jak poprawnie wystawić elektroniczny tytuł wykonawczy? (omówienie krok po kroku wypełniania poszczególnych sekcji tytułu wykonawczego -e-TW i e-ZW – nowego elektroniczny formularz zawiadamianie wierzyciela do organu egzekucyjnego).
 7. Czy wierzyciel przekazując zawiadomienie do organu egzekucyjnego musi wypełnić wszystkie części e-ZW?
 8. O jakich zdarzeniach wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
 9. Czy wierzyciel może powiadomić organ egzekucyjny np. o częściowej spłacie należności lub o jej przedawnieniu w innej formie niż e-ZW, np. zwykłym pismem?
 10. Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
 11. Nowe narzędzie do podpisywania i wysyłki dokumentów elektronicznych (e-TW, e-ZW) – aplikacja AK- Signer.
 12. Najczęściej występujące problemy przy wystawianiu i przekazywaniu e-TW do organu egzekucyjnego.
 13. Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 14. Kto i jakim podpisem podpisuje TW wójt czy kierownik/pracownik OPS?
 15. Jak sprawdzić aktualny status przekazanego do organu egzekucyjnego TW?
 16. Czy po śmierci zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej należności można dochodzić od jego spadkobierców?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ogólna charakterystyka świadczeń pomocy społecznej pobranych nienależnie
  • kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym?
  • w jaki sposób określane są świadczenia nienależnie pobrane?
  • decyzje administracyjnych wydawane osobom, które pobrały nienależne świadczenia i są zobowiązane do ich zwrotu (m.in. decyzje z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty).
  • czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie obowiązek zwrotu takiego świadczenia?
  • czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji ustalającej nienależne świadczenie?
  • czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze należy żądać zwrotu świadczenia?
  • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (od kiedy i jakie odsetki liczyć? Czy w każdym przypadku nienależnego świadczenia należy naliczać odsetki?)
 2. Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
  • czy wolno umorzyć w całości lub w części nienależnie pobrane świadczenie?
  • czy wolno stosować ulgi w postaci odroczenia terminu zwrotu lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia?
  • czy wolno stosować ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
  • czy wolno i kiedy odstąpić od dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń?
  • kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?
  • kiedy przedawniają się należności wynikające z decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń?
  • co przerywa bieg terminu przedawnienia zwrotu nienależnego świadczenia z pomocy społecznej?
  • co ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w przypadku zgonu świadczeniobiorcy?
  • czy w przypadku gdy spadkobiercy świadczeniobiorcy nie przeprowadzają postępowania spadkowego może/musi to zrobić OPS?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i innych świadczeń podlegających zwrotowi – zagadnienia ogólne
  • ośrodki pomocy społecznej jako wierzyciele nienależnie pobranych świadczeń
  • pozycja prawna wierzyciela (OPS) przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń
  • ustalenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego
  • jakie upoważnienia powinni posiadać pracownicy OPS podpisujący upomnienia i tytuły wykonawcze?
  • czy TW wystawiony przez OPS powinien podpisać wójt czy kierownik/pracownik OPS-u i jakim podpisem?
  • aplikacja AK-Signer – nowe narzędzie do podpisywania i wysyłki dokumentów elektronicznych e-TW, e-ZW (skąd porać aplikację? czy jest obowiązek pobrania aplikacji? jakie warunki musi spełnić użytkownik aby korzystać z aplikacji?)
 2. Czynności wierzyciela (OPS) poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
  • omówienie aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
  • działania informacyjne wierzyciela – kiedy stosować? W jakiej formie? Sposób i cel dokumentowania.
  • upomnienie – kiedy musi być wystawione? Jaka jest minimalna kwota kiedy upomnienie musi być wystawione?
  • aktualne zasady przedawnienia kosztów upomnienia (kiedy przedawniają się koszty upomnienia doręczone od 20 lutego 2021r. a kiedy koszty wynikające z upomnień doręczonych przed 20 lutego 2021r.? (przedstawienie praktycznych przykładów liczenia terminów przedawnienia)
  • zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia wynikająca z ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • czy w przypadku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń upomnienie musi być zawsze wystawione i doręczone świadczeniobiorcy?
  • obligatoryjne elementy upomnienia (kto określa wzór upomnienia?, treść pouczeń, konsekwencje braku poinformowania wierzyciela lub/i organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania, czy upomnienie musi być podpisane?)
  • koszty upomnienia – czy koszty upomnienia zawsze muszą być zapłacone?( np. świadczeniobiorca zwraca nienależne świadczenie po wysłaniu upomnienia ale przed jego odbiorem, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w tym samym dniu co doręczone upomnienie? )
  • czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia?
 3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – zmiany e-TW (m.in. rozszerzenie danych zobowiązanego o imiona rodziców)
  • W jakim terminie od doręczenia upomnienia powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
  • Omówienie aktualnego wzoru TW i prawidłowego wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego
  • Elektroniczny tytuł wykonawczy – e-TW – jak prawidłowo wypełnić? Omówienie wybranych elementów tytułu wykonawczego – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?)
  • Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
  • Upoważnienie do podpisywania TW w tym podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym?
  • Konsekwencje dla wierzyciela nieprawidłowo sporządzonego elektronicznego TW
  • Czy w przypadku nieprzyjęcia TW przez aplikację e-TW należy poprawić czy wystawić nowy TW (jaki numer czy dotychczasowy czy nowy, data wystawienia, data naliczenia odsetek i.t.p.)

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wybrane – istotne dla wierzyciela – zagadnienia z przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji)
  • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?)
  • Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym
  • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego
  • Nowy (obowiązek stosowania od 1 stycznia 2023r.) elektroniczny formularz zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego -e-ZW (jak wypełnić? Które informacje wierzyciel musi przekazać do organu egzekucyjnego korzystając z formularza e-ZW? W jakim terminie przekazać e-ZW do organu egzekucyjnego? Kto podpisuje e-ZW? Czy e-ZW musi podpisać ta sama osoba, która podpisała e-TW?)
  • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
  • Sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?)
 2. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, dalszy lub dotychczasowy TW jako podstawa ponownego wszczęcia egzekucji)
  • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
  • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji)
 3. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych
  • Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych)
  • Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
  • Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
  • Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
  • Aktualne zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%