Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 8 lipca 2024 r. – Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r

PROCEDURY PODATKOWE A PRAWIDŁOWE OPODATKOWANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI W 2024 R. PO WYROKACH TK.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

Opodatkowanie budynków i budowli, w tym:

 1. Konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. SK 14/21, w tym:
  • co dalej z definicją budynku i budowli?
  • czy należy uwzględnić wyrok TK przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?
  • czy wyrok TK jest podstawą do wznowienia postępowań podatkowych? A co jeśli wpłynie wniosek w tej sprawie bądź podatnik złoży korektę deklaracji?
 2. Konsekwencje wyroku TK z sprawie opodatkowania garaży z dnia 18 października 2023 r. SK 23/19
 3. Czy aktualnie przedsiębiorca może powoływać się na względy techniczne dla opodatkowania nieruchomości niższą stawką?
 4. Opodatkowanie nieruchomości należących do przedsiębiorcy.
 5. Czy należy się podatek od stacji redukcyjno – pomiarowej? Czym jest sieć techniczna? Czym jest obiekt liniowy? A czym jest całość techniczno – użytkowa? Czy należy opodatkować wieżę telekomunikacyjną? Czy sieci gazowe, wodociągowe należy opodatkowywać od całości? Czy stacje przesyłu sygnału telefonii komórkowej podlegają opodatkowaniu?
 6. Opodatkowanie budynków mieszkalnych (najem długoterminowy i krótkoterminowy).
 7. Właściwe kwalifikowanie obiektów budowlanych do budynków i budowli, w tym:
  • definicja budynku,
  • czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?,
  • definicja powierzchni użytkowej budynku, czy belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają podstawę opodatkowania?
  • samowola budowlana a podatek od nieruchomości.
 8. Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
  • budynek mieszkalny,
  • budynek o mieszanym charakterze
  • opodatkowanie budynku, w którym prowadzona jest mieszana działalność
  • budynek apteki,
  • mieszkanie kupione na działalność,
  • nieruchomość wykorzystywana przez fundację,
  • zajęcie mieszkania na cudzą działalność gospodarczą,
  • budynek letniskowy,
  • budynek pieczarkarni,
  • garaże, blaszane garaże, opodatkowanie garaży – blaszaków,
  • budynki zakładów opieki zdrowotnej,
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
  • czy budynek gospodarczy na gruntach Bi jest zwolniony z podatku od nieruchomości?
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
  • opodatkowanie budynków służących działalności leczniczej; jak sprawdzić czy podmiot prowadzi działalność leczniczą?
 9. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Przełom w opodatkowaniu silosów?. Skargi kasacyjne w tym zakresie. Jak opodatkować silosy?
 10. Czy zbiornik może być budynkiem?,
 11. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
  • znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
  • części budowlane i niebudowlane budowli;
  • sieci i instalacje jako budowle;
  • czy można opodatkować budowlę w budynku?,
  • opodatkowanie kontenerów.
 12. Czy automaty, bankomaty, paczkomaty wpłatomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające.
 13. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Czy instalacje fotowoltaiczne, które są montowane na dachu budynku, należącego do przedsiębiorcy, powinny być opodatkowane?
 14. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, Co z opodatkowaniem tzw. „złożonych” obiektów budowlanych?
 15. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Uwaga! – Podatek od lotniska. Czy pasy startowe podlegają opodatkowaniu?
 16. Orzecznictwo w zakresie:
  • opodatkowanie myjni samochodowej,
  • opodatkowanie stacji paliw, dystrybutorów paliwa,
  • podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe);
  • podstawa opodatkowania części budowlanych elektrowni wiatrowych,
  • powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowego budynku,
  • właściciel i posiadacz samoistny – który z nich płaci podatek?,
  • czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
  • czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość,
  • opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
  • czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
  • opodatkowanie transformatorów i chłodni,
 17. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
 18. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
 19. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność gminy i innych osób.
 20. Pytania i odpowiedzi.

II BLOK SZKOLENIOWY

Ważne inne kwestie związane z postępowaniem podatkowym, w tym:

 1. Jak prawidłowo wypełniać deklaracje i informacje podatkowe? Czy jedna czy odrębna deklaracja w przypadku kilku przedmiotów opodatkowania?  Co zrobić, jeśli podatnik nie dołączył wymaganego załącznika do deklaracji? Jak postępować, w przypadku niezłożenia deklaracji (informacji) podatkowej? Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy, gdy podatnik nie składa informacji, mimo wezwania? Jak postępować w przypadku złożenia korekty deklaracji? Jakie przepisy należy wskazać w wezwaniu do złożenia wymaganych dokumentów? Złożenie informacji podatkowej w trakcie prowadzonego postępowania.
 2. Na podstawie których przepisów doręczać pisma podatkowe, skoro nie wdrożono jeszcze e-doręczeń?
 3. Czy podatnik może złożyć pismo na adres do doręczeń elektronicznych? W jaki sposób i na który adres (elektroniczny, czy zamieszkania (siedziby) organ podatkowy wysyła pismo podatkowe, gdy podatnik ma już założony adres do doręczeń elektronicznych. Komunikacja na linii podatnik – organ podatkowy w 2024 r. (w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 1 października 2024 r. i po dniu 1 października 2024 r.
  Postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne?, co to znaczy przesyłka hybrydowa?,
  Wniosek przesłany e-mailem – czy jest skuteczny?. Czy tylko ten podpisany podpisem kwalifikowanym, lub tradycyjnie przesłany przez Pocztę Polską?,
 4. Decyzja zerowa, Deklaracja zerowa – działania organu podatkowego w tym zakresie. Czy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację zerową? Minimalna kwota zobowiązania podatkowego.
 5. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków w trakcie roku i co dalej?
 6. Strony postępowania: czy jeden ze wspólników może dołączyć do postępowania podatkowego w trakcie tego postępowania? W jaki sposób?
 7. Wszczęcie postępowania podatkowego po przeprowadzonej kontroli podatkowej.
 8. Sprawa przed SKO – kiedy zaksięgować decyzję?
 9. Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Uwaga! Wzór postanowienia w tym zakresie.
 10. Problematyka nadpłat, w tym: postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Żądanie zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty w związku z uchyleniem decyzji. Przedawnienie nadpłat: Jaki jest termin przedawnienia nadpłat? Co przerywa bieg terminu przedawnienia nadpłaty?
 11. Zaliczanie wpłat.
 12. Przedawnienie prawa do doręczenia decyzji ustalających.
 13. Tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji: kiedy zmiana decyzji a kiedy stwierdzenie jej nieważności; wzruszanie decyzji przy wadliwej stawce w decyzji wymiarowej. Zmiana decyzji w trakcie roku. Podstawy wznowienia postępowania.
 14. Wybrane zagadnienia „wymiarowe:
  – problematyka opodatkowania współwłasności; czy współwłasność ułamkową dwóch współwłaścicieli można ująć w dwóch odrębnych decyzjach podatkowych według udziałów?
  – czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
  – według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż?
  – czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?
  15. Pytania i odpowiedzi.

III BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem procedur podatkowych. Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
      Zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli jest niekonstytucyjna tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21.
      Czy należy uwzględnić wyrok TK z 4 lipca 2023 r. przy bieżącym opodatkowywaniu budynków i budowli?
      Jakie są w tym zakresie konsekwencje dla gmin?
      Czy po wyroku TK w okresie między 4 lipca a styczniem 2025 r., kiedy to wygaśnie obecna definicja budowli, gminy nadal powinny wydawać decyzje dotyczące podatku od nieruchomości na mocy niekonstytucyjnej definicji?
      Jak gminy powinny potraktować ewentualnie pojawiające się wnioski o zwrot nadpłaconego podatku od budowli? Czy orzeczenie TK jest podstawą do wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych? Czy wyrok TK jest podstawą do wznowienia postępowań podatkowych? A co jeśli wpłynie wniosek w tej sprawie bądź podatnik złoży korektę deklaracji?
      Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się w sposób praktyczny, jak wygląda opodatkowanie budynków i budowli w 2024 r. w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego, w tym ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w informacje dotyczące opodatkowania najczęściej występujących obiektów budowlanych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konsekwencje wyroków TK dla wymiaru w 2024 r. obiektów budowlanych, w tym budowli i garaży oraz wyroków NSA w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych
      Dodatkowo w trakcie szkolenia zostaną przedstawione istotne zagadnienia w zakresu prowadzenia postępowań w 2024 r., aktualne zagadnienia wymiarowe, ugruntowana linia orzecznicza i najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych.
      Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo opodatkowywać budynki i budowle, na co zwracać uwagę przy opodatkowywaniu tych obiektów oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów podatkowych (proceduralnych).
      Przykładowe pytania:
      Czy w związku z ostatnimi wyrokami TK w sprawie opodatkowania budowli i garaży jest możliwe korekta decyzji i deklaracji za 2023 r. i lata ubiegłe?
      Co jeśli rodzina nie chce przeprowadzać postępowania spadkowego?
      Czy w sytuacji śmierci podatnika, posiadacz może złożyć informację na siebie czy należy oczekiwać na postanowienie o nabyciu spadku ?
      Czy mogę sprostować decyzję? Z jaką datą: faktycznego zakończenia działalności czy też poinformowania organu o zakończeniu działalności?
      Wydano postanowienie o wszczęciu postępowania oraz o zapoznaniu z materiałem dowodowym, podatnik w trakcie postępowania złożył informację podatkową. Co należy zrobić z postępowaniem ?
      W trakcie roku zniszczeniu uległ budynek (pożar) w którym prowadzono działalność gospodarczą, właściciel opuścił kraj i nie złożył informacji (całkowity brak kontaktu z właścicielem), w związku z tym nadal są liczone najwyższe stawki. W jakim trybie należy wszcząć postępowanie, aby zmienić sposób naliczania ? (brak działalności, brak budynku). Budynek w całości jest pozbawiony dachu, czy na podstawie oględzin organ może stwierdzić, że nie jest to już budynek, czy jest obowiązek powołać biegłego ?
      W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2024 r., organ podatkowy wraz z postanowieniem o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym, przesłał podatnikowi zebrany materiał dowodowy (aby w okresie epidemii nie narażać podatnika)) , podatnik nie wypowiedział się w wyznaczonym terminie. Czy w związku z tym organ może wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego?
      Podatnik składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, zmieniając powierzchnię z działalności gospodarczej na powierzchnię mieszkalną. Organ podatkowy nie zgadza się z korektą. Czy organ podatkowy może prowadzić postępowanie?
      Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, a także przykładowe wzory:

 • decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w podatku od nieruchomości.
 • postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę),
 • wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny
 • wezwanie do złożenia informacji o lasach
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 III BLOK SZKOLENIOWY- PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki