Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 grudnia 2023 r. – Opłata „śmieciowa” – przygotowanie do zamknięcia ksiąg

OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA KONIEC 2023 ROKU
Analiza prawidłowości wykazanych sald zaległości
i nadpłat na kontach księgowych poszczególnych podatników
Postępowanie z nadpłatami i przedawnionymi opłatami figurującymi w księgach rachunkowych

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ogólne zasady ewidencji księgowej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązujące przepisy (zastosowanie wybranych przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, rozporządzeń Ministra Finansów)
 2. Podstawa przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • deklaracja
  • decyzja
  • zawiadomienie o wysokości opłaty przy zmianie stawek
  • utrata prawa do zwolnienia w związku np. z brakiem kompostownika, decyzja o podwyższeniu opłaty za brak segregacji
 3. Szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania konta rozrachunkowego 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
 4. Czy podstawą przypisu/odpisu jest decyzja doręczona czy ostateczna?
 5. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2019r. (na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?)
 6. Czy deklaracja na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za listopad i grudzień np. 2018r. złożona 3 stycznia 2023r. stanowi podstawę przypisu należności?
 7. Czy wydana 27 grudnia 2023r. decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za rok 2018 doręczona 3 stycznia 2024r. stanowić będzie podstawę przypisu należności na karcie kontowej zobowiązanego?
 8. Czy podatnika należy informować o przedawnieniu należności?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne
  • czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane?
  • od kiedy liczyć odsetki? Na podstawie jakiego dokumentu przypisać odsetki?
 2. Przypisywanie korekt deklaracji i nowych deklaracji (terminy składania)
 3.  Kiedy i na jakiej podstawie przypisać koszty upomnienia
 4. Sposoby płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zapłata w kasie
  • zapłata na rachunek bankowy
  • zapłata do inkasenta
 5. Zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • czy zarachować należy zgodnie ze wskazaniem podatnika np. tylko na należność główną?
  • likwidacja z dniem 1 września 2023r. obowiązku wydawania postanowień o zarachowaniu wpłaty
  • czy i kiedy organ podatkowy musi wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
  • czy nadpłatę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przeksięgować na należności cywilnoprawne?
  • czy wpłatę dokonaną przez podatnika można zarachować na zaległość objętą tytułem wykonawczym?
 6. Możliwość płatności opłaty przez osobę inną niż podatnik
 7. Które podmioty muszą regulować płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie bezgotówkowej?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • kiedy dochodzi do przedawnienia należności?
  • w jaki sposób może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia?
  • w jaki sposób i kiedy odpisać przedawnioną opłatę z konta zobowiązanego?
  • jakie są konsekwencje bilansowe niedokonania odpisu przedawnionej należności?
  • czy pracownik księgowości może odpowiadać dyscyplinarnie za nieterminowe odpisywanie przedawnionych należności?
 2. Ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek
  • zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego
  • czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
  • od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku odsetki od zaległości)?
  • przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki
 3. Omówienie wybranych problemów związanych z przekazywaniem tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego w końcówce roku kalendarzowego z uwzględnieniem obowiązku elektronicznego wystawiania i przekazywania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych i rozliczeń kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela?
  • czy organ egzekucyjny może – zgodnie z przepisami – wyznaczyć termin (np. 15 grudnia) jako ostatni dzień na przyjmowanie tytułów wykonawczych dot. danego roku?
  • czy wierzyciel może/powinien wystąpić z zapytaniem do organu egzekucyjnego na temat realizacji przekazanych do egzekucji tytułów wykonawczych?
  • czy koszty egzekucyjne naliczone wierzycielowi przez organ egzekucyjny muszą być zapłacone do końca roku kalendarzowego, w którym wierzyciel otrzymał postanowienie o obciążeniu go tymi kosztami?
  • czy i w jakim przypadku wierzyciel może złożyć zażalenie na postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych?
  • czy do czasu rozpatrzenia zażalenia kosztów można nie płacić?
  • czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
 4. Możliwość zadawania pytań, indywidualnych konsultacji

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Likwidacja – od 1 września 2023r. postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej po terminie płatności – jaki wpływ na zarachowanie wpłat należności publicznoprawnych?
 • Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej dotyczące wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu zaległości na raty w przypadku niepłacenia rat przez zobowiązanego – jak się przełożą np. na rozłożoną na raty i nie spłacaną zaległość z mandatu czy opłatę adiacencką?
 • Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, opłata przystankowa, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności.
 • W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
 • Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
 • Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
 • Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Czy zarachowanie wpłaty zobowiązanego po terminie płatności i zarachowanie nadpłaty odbywa się na tych samych zasadach?
 • Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
 • Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie? Kolejne najnowsze zmiany w zakresie przedawnienie kosztów upomnienia?
 • Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – czy to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna? Jakie odsetki jak się przedawnia? W jaki sposób egzekwować?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki