Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 października 2022

ISTOTNE KWESTIE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI©

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

– freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jakie weszły w życie od 30 lipca 2020 roku oraz od 20 lutego 2021 roku to nowe spojrzenie na wykonywanie obowiązków wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A poza zmianami ustawowymi to także nowy pakiet aktów wykonawczych. Na proponowanym szkoleniu zostanie przedstawiona szczegółowa wiedza o obowiązkach wierzyciela opłaty, bez względu czy jest to organ gminy, czy związku między gminnego. Wykonywanie obowiązków wierzyciela jest niezmiernie istotne z uwagi na fakt, iż systemy finansowe gospodarowania odpadami komunalnymi „się nie domykają” a wiele podmiotów całkiem po prostu nie ma zamiaru uiszczenia tej opłaty.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w sposób związany z windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawowe zagadnienia w zakresie opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Postępowanie administracyjne zmierzającego do wydania decyzji o opłacie za odbiór odpadów komunalnych.
 3. Postępowania podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6k, 6ka i 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jako tytuł egzekucyjny.
 5. Kontrola terminowości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Działania miękkie wierzyciela opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Kiedy wystawiamy upomnienie, a kiedy jesteśmy to upomnienie niezwłocznie wystawić?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Elementy upomnienia po 20 lutego 2021 roku.
 2. Koszty upomnienia po dniu 13 października 2021 r.
 3. Kiedy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na opłatę bez upomnienia.
 4. Doręczenie upomnienia, wymagalność kosztów upomnienia.
 5. Przedawnienie kosztów upomnienia oraz preferencje w spłacie kosztów upomnienia.
 6. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 7. Tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy.
 8. Kiedy sporządzamy zmieniony TW w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Co stanowi podstawę do wystawienia TW na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?? Deklaracja, zawiadomienie, czy tylko decyzja.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Informacja wierzyciela o zobowiązanym. Obowiązek z art. 37b ustawy egzekucyjnej oraz art. 71 tej ustawy.
 2. Obowiązki wierzyciela z art. 32aa ustawy egzekucyjnej oraz rozporządzenia o zasadach współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności a ponowne wszczęcie egzekucji administracji. Kiedy, na podstawie jakich dokumentów, jakie ma w tym zakresie wierzyciel. Co z kosztami egzekucyjnymi, którymi został obciążony wierzyciel. Czy konieczne jest w tym zakresie sporządzenie dalszego TW.
 4. Koszty postępowania egzekucyjnego obowiązków w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Czy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami mogą zostać ujawnionego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów.
 6. Czy wierzyciel publicznoprawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zabezpieczyć zaległości z tytułu tej opłaty w CRZS.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
 • otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie trwania IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%