Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 4 lutego 2022 r.

OPŁATA RETENCYJNA
CZYLI TZW. PODATEK OD DESZCZU
WYMIAR NALEŻNOŚCI

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Przyczyny skomplikowania wymiaru tzw. opłaty retencyjnej
      Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie należy do opłat o prostej konstrukcji. Pod względem przedmiotowym w istocie w całości została skonstruowana w oparciu o niezdefiniowane pojęcia. W praktyce powstają więc pytania w jakich sytuacjach należy ją pobierać.
      Do łatwych nie należy też wymiar tej opłaty. O ile sam sposób prowadzenia postępowania nie powinien budzić szczególnych wątpliwości (odesłano w tym zakresie do Kodeksu postępowania administracyjnego), to już sama natura opłaty została istotnie skomplikowana. Daniny publicznoprawne powstają zgodnie z zasadami określonymi w treści ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca przewidział w tym zakresie tryby powstawania obowiązku podatkowego oraz zobowiązań podatkowych. Są to pojęcia uniwersalne, znajdujące powszechne zastosowanie przy powstawaniu podatków. W ustawie Prawo wodne ustawodawca postanowił wprowadzić jednak rozwiązania swoiste. Powyższe nie budziłoby zastrzeżeń, gdyby ustawodawca nie odesłał jednocześnie do przepisów Ordynacji podatkowej. Co prawda ustawodawca przepisy Ordynacji nakazuje stosować odpowiednio, nie zmienia to jednak stopnia skomplikowania opłaty. Użyta w Prawie wodnym nomenklatura stosowana jest niejednolicie, a więc nawet odpowiednie odesłanie do przepisów Ordynacji powoduje zamieszanie. Kwestie związane z systemem powstawania zobowiązania w opłacie są niezwykle istotne. To od nich uzależniony jest okres odsetkowy, okres przedawnienia zobowiązania, kalkulacja nadpłaty, czy zakres wzajemnych obowiązków organu oraz zobowiązanego.
      Kompleksowa analiza przepisów Prawa wodnego oraz Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem jej odpowiedniego stosowania na gruncie wymiaru opłaty pozwala osiągnąć pewne praktyczne rozwiązania. Nie zmienia to jednak oryginalnego charakteru opłaty za zmniejszenie retencji. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków zobowiązanego oraz rolę organu w ich wypełnianiu, opłata retencyjna łączy w sobie dwa znane z Ordynacji podatkowej sposoby powstawania zobowiązań.

TEMATYKA SZKOLENIA:
      Wszystko wskazuje na to, że opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od 2022 r. będzie obowiązywała w nowym brzmieniu.

      Początek nowego roku wydaje się być terminem odległym. Zważając jednak na zdecydowane rozszerzenie jej zakresu (upowszechnienie tej opłaty) odświeżenie reguł jej wymiaru wydaje się być zasadne. Projektowana nowelizacja nie usuwa bowiem większości praktycznych problemów związanych z poborem opłaty.
      Realizując wymiar „podatku od deszczu” tak w dotychczasowym jak i projektowanym stanie prawnym niewątpliwie odpowiedzieć należy sobie na wiele pytań, w szczególności:

 • Co to jest naturalna retencja i kiedy zachodzi?
 • Czy pobór opłaty jest fakultatywny tzn. czy można odstąpić od jej poboru?
 • Jak postąpić w sytuacji dotychczasowego zaniechania poboru opłaty? Czy można obecnie wymierzyć opłatę za 2018 -2020 r?
 • Jakie nieruchomości podlegają opłacie? Czy objęte nią pozostają także te które zostały uszczelnione przed 2018 r?
 • Czy opłatę retencyjną wymierza się zgodnie z zasadą „jedna nieruchomość to jedna księga wieczysta”?
 • Czy wykonywanie robót rodzących obowiązek w opłacie to wykonywanie robót budowlanych?
 • Co to znaczy „trwale związane z gruntem”?
 • Jak rozumieć pojęcie „powierzchnia biologicznie czynna”?
 • Jak rozumieć pojęcie „obszary nieujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”?
 • Jak ustalać wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej?
 • Czy opłata za zmniejszenie retencji jest opłatą roczną?
 • Czy opłata za zmniejszenie retencji jest ustalana czy określana przez organ? Jak postąpić gdy zobowiązany nie przedstawia oświadczenia?
 • Czy oświadczenie podmiotu zobowiązanego pozwala egzekwować należną opłatę?
 • Jak postąpić, gdy zobowiązany nie współpracuje?
 • Jakie są źródła danych niezbędnych do wymiaru opłaty? Jaki wydział znajduje się w posiadaniu informacji niezbędnych do jej wymiaru?
 • Jakie są skutki złożenia reklamacji?
 • Czy opłatę można wymierzać jednorazowo za trzy minione kwartały lub cały rok?
 • Czy Informację wydaje się w przypadku, gdy należności wynosi mniej niż 20 zł.
 • Czy udzielenie ulgi w opłacie wymaga zgody Wód Polskich?
Program szkolenia

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Charakter opłaty (zadanie zlecone)
 2. Praktyczne problemy związane z wymiarem opłaty (jak zorganizować wymiar w urzędzie)
  • Krótki czas obowiązywania (brak doświadczeń)
  • Zakres czasowy obowiązywania opłaty (problem intertemporalny)
  • Problem ewentualnej odpowiedzialności za zaniechanie wymiaru opłaty
 3. Dostępne wyniki kontroli NIK

II. STAN PRAWNY

 1. Prawo Wodne
 2. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
 3. Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 4. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

III. PRZEDMIOT OPŁATY ORAZ JEJ WYSOKOŚĆ

 1. Pojęcie nieruchomości
 2. Wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem
 3. Powierzchnia biologicznie czynna
 4. Obszar nieujęty w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej
 5. Sposób kalkulacji opłaty

IV. WYMIAR NALEŻNOŚCI W OPŁACIE

 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
 2. Oświadczenie
 3. Informacja
 4.  Reklamacja
 5. Przedawnienie
 6. Kwartalny charakter opłaty

V. PROJEKT NOWELIZACJI W ZAKRESIE OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE RETENCJI

 1. Rozszerzenie obowiązku w opłacie
 2. Praktyczne skutki nowelizacji w wymiarze opłaty

VI. Pozytywny aspekt nowelizacji

VII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%