Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 29 września 2022 r.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU
WYMIAR I WINDYKACJA

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Pomimo już ponad czteroletniego obowiązywania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła nowe zasady egzekwowania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, kwalifikując je jako należności publicznoprawne, regulacje prawne odnoszące się do tych opłat nadal budzą szereg pytań i wątpliwości. Podczas szkolenia postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach. Zapraszamy zarówno skarbników gmin, pracowników gminnych służb finansowych, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz dyrektorów przedszkoli. Omówione zostaną przepisy regulujące opłatę za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nakładanie opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu:
  • Umowa cywilnoprawna czy decyzja?
  • Na kim spoczywa obowiązek ustalania i pobierania opłaty za przedszkole?
  • Rola Centrum Usług Wspólnych, dyrektorów przedszkoli i pracowników urzędu
  • Jakie są terminy płatności opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu?
 2. Zapłata:
  • Kiedy powstaje i jakie ma terminy płatności opłata za przedszkole i za wyżywienie w przedszkolu?
  • Zarachowanie wpłaty
  • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • Odsetki za zwłokę
  • Jak powiadomić dłużnika o zaległości?
  • Czy i od kiedy liczymy koszty upomnienia?
  • Czy koszty upomnienia podlegają umorzeniu?
  • Kolejność zaliczania wpłat. Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
  • Kto może dokonać zapłaty?
  • Ściąganie opłat przez firmy windykacyjne – czy jest to dozwolone?
  • Jak i gdzie kierować tytuł wykonawczy?
  • Kto jest organem egzekucyjnym?
  • Zapłata zaległości w organie egzekucyjnym
  • Jak przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny?
  • Co zrobić, aby jednostka samorządu terytorialnego nie płaciła kosztów egzekucyjnych?
  • Co z zaległościami dłużników nieściągalnych?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Potrącenia:
  • Potrącenie sposobem na dłużników będących jednocześnie wierzycielami gminy
  • Kiedy można dokonać potrącenia?
  • Czy potrzebna jest zgoda dłużnika?
  • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu?
  • Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia – liczymy odsetki?
  • Postanowienie o dokonaniu potrącenia
  • Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia?
 2. Nadpłata:
  • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Czy nadpłata to tylko należność główna czy również odsetki?
  • Co z nadpłatą gdy zobowiązany ma inne zaległości?
  • Czy konieczny jest wniosek o zwrot nadpłaty?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę?
  • W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
  • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
  • Jakich nadpłat nie zwracamy?
  • Czy zobowiązanemu należą się odsetki od nadpłaty?
  • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
  • Czy nadpłata się przedawnia?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czyli zobowiązany oddaje gminie swój majątek za długi:
  • Komu przysługuje?
  • Czy zawsze potrzebny jest wniosek i kto ma go złożyć?
  • Czy konieczne jest zawarcie umowy ze zobowiązanym?
  • Forma wyrażenia zgody lub jej odmowa
  • Czy do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebna jest uchwała rady gminy?
  • Na jaki dzień – w sytuacji przeniesienia prawa w zamian za długi – liczymy odsetki?
  • Czy konieczna jest w tej sprawie decyzja?
 2. Umorzenie zaległości:
  • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
  • Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności?
  • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
  • Co to znaczy ważny interes?
  • Co nazywamy interesem publicznym?
  • Czy wierzyciel może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie należności głównej czy odsetek?
  • Co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Umorzenie zaległej opłaty z urzędu
  • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach
  • Czy są granice umorzenia?
  • Do jakiej kwoty wójt może umorzyć zaległość?
 3. Przedawnienie:
  • Jaki ma wpływ na dochodzenie należnej opłaty?
  • Czy zawsze zaległości przedawniają się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Co zrobić, aby opłata się nie przedawniła?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%