Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 2 czerwca 2023 r.

ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY ORAZ UMORZENIA PODATKÓW
ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WEDŁUG „STARYCH” I ZNOWELIZOWANYCH 9 MARCA 2023 ROKU
PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych gmin i związków międzygminnych, zajmujących się umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy obowiązujące i ich nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła spore zmiany w zakresie stosowania ulg w spłacie podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów regulujących ulgi uznaniowe w podatkach i opłacie śmieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań dotyczących konsekwencji nie dotrzymania terminu odroczonego podatku czy raty, na jakie podatek/zaległość/opłata śmieciowa zostały rozłożone.
      Ulgi w spłacie zobowiązań, czyli umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zawsze w kręgu zainteresowania inspektorów kontroli RIO i NIK. Nieprawidłowości w udzielaniu tych ulg stanowią poważny zarzut pokontrolny. Podczas szkolenia omówimy wszystkie aspekty tych zagadnień, tak aby umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków i opłaty śmieciowej nie stanowiły problemu w gminie czy związku międzygminnym.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia
 1. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków:
  • Co to jest ważny interes podatnika?
  • Jak zweryfikować ważny interes publiczny?
  • Jak przebiega procedura udzielania ulg w spłacie?
  • Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?
  • Co zrobić jeśli podatnik nie składa żądanych dokumentów?
  • Kiedy stosujemy ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej?
  • Jakie są konsekwencje nierozpatrzenia wniosku w terminie?
  • Czy można umorzyć podatek bieżący?
  • Na jaki dzień liczymy odsetki umarzając zaległość podatkową?
  • Jakie są skutki niedotrzymania terminu płatności podatku rozłożonego na raty?
  • Odroczenie, rozłożenie na raty a przedawnienie podatku?
  • Czy organ może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie podatku czy odsetek?
  • Rozłożenie na raty opłaty i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Czy można udzielić ulgi w trakcie egzekucji podatku?
  • O czym i kiedy należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego udzielając ulgi?
  • Czy można umorzyć zaległy podatek spadkobiercy?
  • Czy osoba trzecia może wnioskować o rozłożenie na raty?
  • Stosowanie umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy
  • Jak skutecznie odmawiać udzielenia ulgi
  • Jak odmawiać umorzenia zaległego podatku, aby Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uchyliło decyzji do ponownego rozpatrzenia?
  • Kiedy i jak stosować umorzenie z urzędu?
  • Jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu Rb-27S umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku?
 2. Kiedy i jakie zmiany przepisów regulujących odroczenie i rozłożenie na raty wchodzą w życie?
 3. Jakie konsekwencje ma uchylenie art. 259 Ordynacji podatkowej?
 4. Jakie skutki niedotrzymania terminu raty wywołuje nowelizacja Ordynacji podatkowej?
 5. Jak będzie wyglądać egzekucja w przypadku zaległości rozłożonej na raty?
 6. Co wspólnego z rozłożeniem na raty ma zmieniony tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%