Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 lutego 2022 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW ZA ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI CZYLI JAK ODZYSKAĆ NIEZAPŁACONĄ OPŁATĘ PO ŚMIERCI PODATNIKA?

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

 • Jak postąpić gdy organ podatkowy uzyska informację o śmierci właściciela nieruchomości, który zobowiązany był do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Do kiedy obowiązuje kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z deklaracji/decyzji/zawiadomienia po śmierci właściciela nieruchomości, który złożył deklarację, któremu doręczono decyzję lub zawiadomienie?
 • Czy decyzja wydana i wysłana na zmarłego podatnika wywołuje skutki prawne?
 • Jak postąpić gdy podatnik/zobowiązany umiera w trakcie postępowania wymiarowego, przed doręczeniem decyzji, po doręczeniu decyzji ale przed upływem 14 dni do złożenia odwołania, po uprawomocnieniu się decyzji? – działania do podjęcia krok po kroku.
 • Co należy zrobić gdy wierzyciel dowiaduje się o śmierci zobowiązanego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
  Skąd organ podatkowy może otrzymać informacje o zgonie podatnika?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe po zmarłym – czyli co i kiedy zrobić aby nie dopuścić do przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Pierwsze czynności pracowników odpowiedzialnych za opłatę „śmieciową” po uzyskaniu informacji, że podatnik nie żyje

 1. Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy zgonie podatnika?
 2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (brak deklaracji, złożona prawidłowa lub nieprawidłowa deklaracja, w trakcie wymiaru, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
 3. Co z bieżącymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi gdy podatnik nie żyje (czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić podatek?)
 4. Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 5. Jak postąpić gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata (czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny?, czy nadpłatę można przeksięgować na członka rodziny?, czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?)
 6. Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
 7. Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?

II BLOK SZKOLENIOWY

II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
 2. Jak ustalić spadkobierców?
 3. W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie)?
 4. Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
 5. Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
 6. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik organu podatkowego może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?
 7. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę (co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego)?

III BLOK SZKOLENIOWY

III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (czy przed wydaniem decyzji należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 200 Ordynacji podatkowej)?
 2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
 3. Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców.
 4. Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika (czy w okresie ogłoszonego stanu epidemii można doręczyć decyzję i inne pisma poprzez tzw. podwójne awizo)?
 5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 6. Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 7. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?
  8.Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)
 8. Czy można ustanowić spadkobiercy hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego podatnika?
 9. Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego (komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?)

IV. Wszczynanie postępowania spadkowego przez gminę.

 1. Jakie działania należy podjąć gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego, a zmarły pozostawił zaległości (lub nadpłatę) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 2. Czy zawsze organ podatkowy musi wszcząć postępowanie spadkowe jeżeli spadkobiercy nie wyrażają woli przeprowadzenia takiego postępowania?
 3. Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym?
 4. Czy i w jakim zakresie gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
 5. Czy gmina może odrzucić spadek?
 6. Jak należy rozumieć zapis art. 59 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
 7. Czy w przypadku odziedziczenia spadku przez gminę należy odpisać zaległy podatek z kartoteki zmarłego podatnika (jaki dokument stanowi podstawę odpisu)?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%