Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 28 listopada 2023 r. – Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłacie „śmieciowej”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
ZA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
CZYLI JAK ODZYSKAĆ NIEZAPŁACONĄ OPŁATĘ
PO ŚMIERCI PODATNIKA?

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pierwsze czynności pracowników odpowiedzialnych za opłatę „śmieciową” po uzyskaniu informacji, że podatnik nie żyje:
  • Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy o zgonie podatnika?
  • Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (brak deklaracji, złożona prawidłowa lub nieprawidłowa deklaracja, w trakcie wymiaru, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej?
  • Co z bieżącymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy podatnik nie żyje? Czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić opłatę?
  • Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Jak postąpić, gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata? Czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny? Czy nadpłatę można przeksięgować na zobowiązania członka rodziny? Czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?
  • Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
  • Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego, na jego konto przez inne osoby, np. członków rodziny?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
  • Jak ustalić spadkobierców?
  • W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone? Do kogo kierować zapytanie?
   • Czy w przypadku, gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
  • Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
  • Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe? Właściwość sądu, reprezentacja przed sądem. Czy pracownik organu podatkowego może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze?
  • Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę? Co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy przed wydaniem decyzji należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 200 Ordynacji podatkowej?
  • Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
  • Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców.
  • Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika. Sprawdzenie czy zobowiązanie zmarłego się nie przedawniło, przykłady wyliczenia terminu przedawnienia zobowiązania należnego od zmarłego.
  • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
  • Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe, wynikające z decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
  • Jak postąpić, gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą? Czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? Czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia?
  • Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy? Czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?
  • Czy można ustanowić spadkobiercy hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego podatnika?
  • Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego? Komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? Czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? Czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?
 2. Wszczynanie postępowania spadkowego przez gminę:
  • Jakie działania należy podjąć, gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego, a zmarły pozostawił zaległości (lub nadpłatę) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Czy zawsze organ podatkowy musi wszcząć postępowanie spadkowe, jeżeli spadkobiercy nie wyrażają woli przeprowadzenia takiego postępowania? Czy spadkobierców można i na jakiej podstawie obciążyć kosztami postępowania spadkowego?
  • Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym?
  • Czy i w jakim zakresie gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
  • Czy gmina może odrzucić spadek?
  • Jak należy rozumieć zapis art. 59 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
  • Czy w przypadku odziedziczenia spadku przez gminę należy odpisać zaległy podatek z kartoteki zmarłego podatnika? Jaki dokument stanowi podstawę odpisu?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Jak postąpić, gdy organ podatkowy uzyska informację o śmierci właściciela nieruchomości, który zobowiązany był do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Do kiedy obowiązuje kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikająca z deklaracji/decyzji/zawiadomienia po śmierci właściciela nieruchomości, który złożył deklarację, któremu doręczono decyzję lub zawiadomienie?
 • Czy decyzja wydana i wysłana do zmarłego podatnika wywołuje skutki prawne?
 • Jak postąpić, gdy podatnik/zobowiązany umiera w trakcie postępowania wymiarowego, przed doręczeniem decyzji, po doręczeniu decyzji ale przed upływem 14 dni do złożenia odwołania, po uprawomocnieniu się decyzji? Działania do podjęcia krok po kroku
 • Czy i na jakiej podstawie wolno obciążyć spadkobierców kosztami postępowania jeżeli gmina wystąpi do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?
 • Co należy zrobić, gdy wierzyciel dowiaduje się o śmierci zobowiązanego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe po zmarłym? Czyli co i kiedy zrobić, aby nie dopuścić do przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmarłym?
 • Wyliczenie – na konkretnych przykładach – przedawnienia zobowiązań spadkodawcy, z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu przedawnienia do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu potwierdzającego nabycie spadku
 • Jak postąpić jeżeli właściciel nieruchomości zmarł np. w kwietniu danego roku a zapłacił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca roku? Czy to jest nadpłata? Czy ewentualnie należy ją zwrócić, komu i kiedy?
 • Czy będzie nadpłatą opłata wniesiona przez np. córkę zobowiązanego po jego śmierci?
 • Jak przedawniają się zaległości a jak nadpłaty po śmierci zobowiązanego?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki