Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

Praktyczne obowiązki płatnika pit w 2022 roku - najnowsze zmiany w poborze zaliczek

24 stycznia 2022

Dr Paweł Grzybowski

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 24.01.2022

NAJNOWSZE ZMIANY W POBORZE ZALICZEK W 2022 PRAKTYCZNA REALIZACJIA OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU z uwzględnieniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pozostałe wpisy

      Od 1 stycznia 2022 r. urzędnicy zajmujący się realizacją obowiązków płatnika PIT obowiązani są działać na nowych zasadach. W niektórych przypadkach nowe reguły wyliczania zaliczki PIT budzą poważne wątpliwości.
      Wśród zmian podatkowych znajdują się takie, które istotnie zmodyfikują sposób wyliczania i poboru zaliczek na podatek, a także składki zdrowotnej. Nowy porządek prawny wymagać będzie dostosowania dotychczasowych reguł postępowania.

      Wielu pracowników w styczniu 2022 r. otrzymało obniżone wynagrodzenia.

      Z czego wynikała obniżka? Najprawdopodobniej ze specyfiki stosowania nowych regulacji:

 • nowa kwota wolna od podatku
 • nowa kwota zmniejszająca podatek
 • nowa ulga dla pracowników
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • nowe reguły liczenia zaliczek od wynagrodzenia przekraczającego 12 800 zł
 • od kiedy oraz do kiedy w trakcie roku będzie liczyło się zaliczki na szczególnych zasadach?
 • czy będzie można zrezygnować z kalkulacji zaliczki na szczególnych zasadach?

W ramach szkolenia przeprowadzona zostanie symulacja kalkulacji zaliczki PIT w różnych wariantach w tym także symulacja kalkulacji ulgi dla pracownika

      W ramach szkolenia przedstawiony zostanie stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady realizacji obowiązków płatników.
      Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdą się kluczowe dla płatników zmiany jak m.in.:

 • Prawidłowy sposób naliczania kwoty wolnej od podatku
 • Nowa skala podatkowa
 • Zmiana kwoty wolnej od podatku
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych)
 • Nowe ulgi podatkowe (klasa średnia)
 • Wpływ likwidacji dotychczasowych ulg na sposób obliczania podatku (zaliczki na podatek)
 • Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej

      Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z perspektywy celu nowelizacji oraz jej praktycznego wpływu na zmianę dotychczasowych procedur.

      Szkolenie w założeniu pozwolić ma na sformułowanie wielu odpowiedzi na pytania kluczowe z punku widzenia nowej rzeczywistości.

Wśród nich znajdą się:

 • Jak skorygować błędnie wyliczone wynagrodzenie za styczeń 2022 r?
 • Czy nowe reguły kalkulacji zaliczek dotyczą wyłącznie pracowników?
 • Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej dotyczyć będzie także zleceniobiorców?
 • Jakich modyfikacji wymagać będą dotychczasowe systemy kadrowo-płacowe; czy płatnik powinien wymagać nowych oświadczeń?
 • Czy wszyscy podatnicy będą mieć prawo do stosowania zwiększonej kwoty wolnej od podatku?
 • Jak naliczać pracownikowi kwotę wolną od podatku w ujęciu miesięcznym?
 • Czy potrzebuję nowego oświadczenia PIT-2?
 • W stosunku do jakich przychodów zastosowanie znajdzie ulga dla tzw. klasy średniej?
 • Czy ulga dla tzw. klasy średniej obejmie wszystkie osoby w stosunku do których wykonywane są obowiązki płatnika?
 • Jaki jest sposób uwzględniania ulgi dla tzw. klasy średniej w trakcie roku na etapie poboru zaliczek?
 • Czy na potrzeby obliczenia ulgi należy zsumować wszystkie przychody podatnika osiągnięte w jednym miesiącu?
 • Jak zrezygnować z ulgi dla klasy średniej i czy można robić to wielokrotnie (miesięcznie)?
 • Czy zmiana przepisów zmodyfikuje oświadczenia składane pracodawcy?
 • Jakie oświadczenia pracodawca musi pozyskać?
 • Czy urząd będący płatnikiem powinien uwzględniać w poborze zaliczki PIT tzw. ulgę na powrót?
 • Przychodów z jakich źródeł będzie dotyczyć ulga na powrót?
 • Co to jest rezydencja podatkowa i jak ją ustalić?
 • Jak weryfikować warunki ulgi na powrót?
 • Jak zastosować ulgę na powrót dla osoby poniżej 26 roku życia?
 • Przychodów z jakich źródeł dotyczyć będzie ulga dla emerytów?
 • Jakie dokumenty zebrać musi pracodawca, aby zastosować na etapie zaliczek ulgę dla emerytów?
 • Czy decyzja uprawniająca do pobierania emerytury eliminuje zwolnienie?
 • Jak w praktyce uwzględnić w poborze zaliczek ulgę dla rodzin wielodzietnych?
 • Czy ulga dla rodzin wielodzietnych przysługuje każdemu rodzicowi nawet w przypadku wspólnego rozliczenia?
 • Jakie zwolnienie zastosować w przypadku gdy podatnik spełnia warunki więcej niż jednego?
 • Czy pracownicy korzystający ze zwolnień mają obowiązek opłacania składek ZUS?