Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 marca 2024 r. – Nowelizacja ustawy o podatku rolnym

NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU ROLNYM
NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW
W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

     Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w podatkach i opłatach lokalnych, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, sprawozdawczości i akcyzie.

!!! NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU ROLNYM !!!

      Zmiana w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych wprowadziła finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.
      Zaproponowane przepisy regulują w jaki sposób właściwy organ podatkowy – tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta – przekaże kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podatku rolnego związku zawodowego rolników indywidualnych uprawnionego do otrzymania tej kwoty. Będzie to następować na wniosek tego podatnika złożony w odpowiednim terminie – tzn. kiedy? Jakie niezbędne elementy będzie zawierał wniosek? Czy wniosek jest ministerialny? Kto będzie sporządzał listę związków zawodowych rolników indywidualnych?
      Na spotkaniu omówione zostaną również najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości, a także konieczna zmiana definicji budowli oraz ich ewentualne skutki dla wymiaru i poboru tego podatku.
      Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie regulujące udzielanie pomocy de minimis w okresie 2024-2027, które zastąpiło obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostanie nowe rozporządzenie. Przedstawione zostaną również najnowsze wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania gminnych uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013, tj. do końca czerwca 2024 roku.
      W kolejnej części spotkania bardzo szeroko zostanie przedstawiona problematyka podatku rolnego ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej. Istotny nacisk zostanie położony na ulgę inwestycyjną, w tym związaną z występującym bardzo często zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym, a także zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej. Przeanalizujemy również wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych – magazyn do składowania pasz.
      W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych istotnych z punktu widzenia wymiaru 2024 roku i decyzji odpisowo/przypisowych wydawanych po wymiarze, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów.

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 12.00 II BLOK SZKOLENIOWY
12.00 – 12.10 PRZERWA
12.10 – 13.50 III BLOK SZKOLENIOWY
13.50 – 14.00 PRZERWA
14.00 – 15.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.