Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 1 sierpnia 2024 r. – Należności publicznoprawne

NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE
WSZYSTKO CO O NICH MUSI WIEDZIEĆ URZĘDNIK
ZAPŁATA, POTRĄCENIE, NADPŁATA, PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI, PRZEDAWNIENIE

Opłata za zajęcie pasa drogowego, zwrot dotacji, opłata eksploatacyjna, dodatkowa opłata za parkowanie, grzywny nałożone w drodze mandatu, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i inne

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zapłata:
  • Terminy zapłaty należności publicznoprawnych
  • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • Kolejność zaliczania wpłat. Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
  • Kto może dokonać zapłaty?
  • Ściąganie opłat przez firmy windykacyjne – czy jest to dozwolone?
  • Zapłata zaległości w organie egzekucyjnym
  • Co to są działania informacyjne wierzyciela?
  • Od kiedy liczymy koszty upomnienia?
  • Czy koszty upomnienia podlegają umorzeniu?
  • Na czym polega udział wójta, burmistrza w postępowaniu egzekucyjnym?
  • Jak przyspieszyć egzekwowanie zaległości przez organ egzekucyjny?
  • Co zrobić, aby wójt nie płacił kosztów egzekucyjnych?
  • Czy e-ZW obowiązuje również w należnościach publicznoprawnych?
  • Co z zaległościami dłużników nieściągalnych?
 2. Potrącenia:
  • Potrącenie sposobem na dłużników będących jednocześnie wierzycielami jednostki samorządu terytorialnego
  • Kiedy można dokonać potrącenia?
  • Czy potrzebna jest zgoda dłużnika?
  • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu?
  • Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia – liczymy odsetki?
  • Postanowienie o dokonaniu potrącenia. Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nadpłata:
  • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Kiedy burmistrz wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Czy nadpłata to tylko należność główna czy również odsetki?
  • Co z nadpłatą gdy zobowiązany ma inne zaległości?
  • Czy konieczny jest wniosek o zwrot nadpłaty?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę?
  • W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
  • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
  • Jakich nadpłat nie zwracamy?
  • Czy zobowiązanemu należą się odsetki od nadpłaty?
  • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
  • Kiedy nie można orzekać w sprawie nadpłaty? Czy nadpłata się przedawnia?
 2. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czyli zobowiązany oddaje gminie/powiatowi swój majątek za długi:
  • Komu przysługuje?
  • Czy zawsze potrzebny jest wniosek i kto ma go złożyć?
  • Czy konieczne jest zawarcie umowy ze zobowiązanym?
  • Forma wyrażenia zgody lub jej odmowa
  • Czy do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebna jest uchwała rady gminy/powiatu?
  • Na jaki dzień – w sytuacji przeniesienia prawa w zamian za długi – liczymy odsetki?
  • Czy konieczna jest w tej sprawie decyzja?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Umorzenie zaległości:
  • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
  • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
  • Co to znaczy ważny interes zobowiązanego?
  • Co nazywamy interesem publicznym?
  • Co oznaczają względy społeczne i gospodarcze?
  • Jak oceniać możliwości płatnicze zobowiązanego?
  • Czy wierzyciel może czy musi umorzyć zaległość?
  • Umorzenie należności głównej czy odsetek?
  • Co zrobić, gdy zobowiązany nie spłaca rat?
  • Czy można umorzyć pod warunkiem?
  • Umorzenie zobowiązania a pomoc publiczna
  • Umorzenie zaległej opłaty z urzędu
  • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach
  • Czy są granice umorzenia?
  • Do jakiej kwoty wójt może umorzyć zaległość?
 2. Przedawnienie:
  • Jaki ma wpływ na dochodzenie należnej opłaty?
  • Czy zawsze zaległości przedawniają się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Co zrobić, aby opłata się nie przedawniła?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji opłaty śmieciowej, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki