Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 7 listopada 2023 r. – Należności cywilnoprawne – likwidacja zaległości i nadpłat

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W TYM PRZEZ CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych realizowanych przez jednostki organizacyjne obsługiwane w ramach CUW w kontekście sposobów likwidacji zaległości
  • jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?
  • kary umowne – prawo czy obowiązek naliczania? Czy od kar umownych nieterminowo zapłaconych należą się odsetki, jeżeli tak to jakie?
  • należności z tytułu czynszów najmu, dzierżawy itp. – prawo czy obowiązek naliczania odsetek od nieterminowych płatności?
 2. Odsetki od należności cywilnoprawnych
  • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
  • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych
  • naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice)
  • zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne (prawo czy obowiązek wierzyciela?)
  • czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?
  • czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika?, jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?)
  • czy można żądać odsetek od odsetek?
  • odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za nienaliczanie odsetek

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:
  • jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?
  • czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
  • czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
  • czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?
  • kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?
  • jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
  • czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?
  • czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika stanowi podstawę odpisu należności cywilnoprawnej czy też wierzyciel powinien podjąć inne działania?
 2. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.
  • czy przedawnienie roszczenia to to samo co przedawnienie należności cywilnoprawnej?
  • skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów
  • przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia
  • obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu
  • czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
  • jak liczyć termin przedawnienia?
  • jakie działania może podjąć wierzyciel aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
  • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych
 3. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów)
  • likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych
  • które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?
  • doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane
   omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych
  • czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych.
  • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
  • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
  • czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno-technicznej działając z urzędu czy należy czekać na na wniosek?
  • jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
  • czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?
 2. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
  • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej
  • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
  • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
   w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
  • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
  • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
  • jak pracownicy urzędów j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 3. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości.
  • stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu)
  • niedochodzenie należności cywilnoprawnych w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych
  • czy niedochodzenie należności cywilnoprawnej, gdy organ stanowiący podjął uchwałę na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych oznacza, że należy automatycznie odpisać niedochodzoną należność z ksiąg rachunkowych?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

!! Uwaga !!

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Rodzaje i charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych
 • Rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych
 • Czy wpłaconą po terminie kwotę należności cywilnoprawnej można – wbrew woli dłużnika – zaliczyć na odsetki, jeżeli dłużnik wyraźnie wskazuje, że wpłaca tylko należność główną?
 • Jaki jest okres przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 • Czy kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty można naliczyć koszty takiego wezwania?
 • Czy przed skierowaniem pozwu do sądu musi być skierowane do dłużnika wezwania do zapłaty?
 • Jakie działania wierzyciela mogą przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych (czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny odpis zaległości z ksiąg rachunkowych? Jaki dokument należy wydać na okoliczność niedochodzenia należności?)
 • Zwrot nadpłaconych należności cywilnoprawnych (czy zawsze należy zwracać nadpłatę?, jaki dokument stanowił będzie podstawę zwrotu nadpłaty?, czy nadpłatę np. w użytkowaniu wieczystym można przeksięgować na zaległy podatek od nieruchomości i odwrotnie?)
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki