Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 1 lipca 2024 r. – Najnowsze zmiany w pomocy publicznej w 2024

NAJNOWSZE ZMIANY W POMOCY PUBLICZNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 2024 ROKU
NOWE ROZPORZĄDZENIE KE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, ulgi oraz zwolnienia
Najnowsze zmiany w tym w podatkach i opłatach lokalnych

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Szkolenie adresowane jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką pomocy publicznej – dot. m.in. Wydziałów / Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów; Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami.
      Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom jednostek samorządu terytorialnego w przystępny sposób problematyki pomocy publicznej z uwzględnieniem najnowszych zmian na lata 2024 – 2030.
      Pracownicy 2477 gmin w Polsce bardzo często napotykają na trudności we właściwym zrozumieniu zagadnień związanych z pomocą publiczną, która występuje w szeregu ustaw. Regulacje pomocowe zawierają lub do nich odsyłają, a także są z nimi powiązane następujące akty prawne: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska oraz wiele innych.
      Na szkoleniu zostaną omówione aktualne i najnowsze przepisy unijne, w tym NOWOŚĆ – rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis na lata 2024 – 2030, rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące pomocy de minimis w ramach Usług Świadczonych w Ogólnym Interesie Gospodarczym (UŚWOIG) na lata 2024 – 2030, pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz art. 107 ust. 3 lit. a i b) TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), a także polskie (ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i formularzami) z uwzględnieniem zmian, wskazane zostaną zmiany, które weszły w życie z początkiem 2024 roku oraz te, które będą dopiero wprowadzone w trakcie bieżącego roku.
      Przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo, w tym analiza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 646/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – Warunki jakie musi spełniać gminne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy można zapisać w uchwale Rady Miasta/Gminy, że zwolnienie nie przysługuje jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Gminy z jakiegokolwiek tytułu. Czy można postanowić w uchwale, że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku wystąpienia zaległości?
      W związku z wprowadzoną reformą zasad udzielania pomocy publicznej przedstawione zostanie również rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach – wprowadziło ono szereg zasadniczych zmian w postępowaniu w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które muszą być stosowane obligatoryjnie przez gminne organy podatkowe, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiany dotyczą umarzania zaległości podatkowych oraz rozkładania na raty i odraczania należności bieżących jak również zaległości. Przedstawione zostaną również nowe akty prawne Komisji Europejskiej. Omówiona zostanie ulga z tytułu nabycia gruntów (w tym bardzo ważne dla tej ulgi zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie w zależności od nabytych hektarów) oraz ulga inwestycyjna oraz zmiany formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis, a także zmiany wynikające z Ordynacji podatkowej. Przedstawiony zostanie również System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają m.in. zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków, opłat lokalnych i pomocy publicznej, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów, w tym jakie ulgi przysługują rolnikowi w przypadku braku limitu pomocy de minimis w rolnictwie, a także

 • wzór decyzji umarzającej zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 • wzór decyzji umarzającej zaległy podatek rolny i podatek od nieruchomości z tytułu III i IV raty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
 • wzór decyzji umarzającej zaległy podatek od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
 • wzór decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego z uwagi na brak limitu
 • wzór decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości
Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.40 PRZERWA
10.40 – 12.00 II BLOK SZKOLENIOWY
12.00 – 12.10 PRZERWA
12.10 – 13.50 III BLOK SZKOLENIOWY
13.50 – 14.00 PRZERWA
14.00 – 15.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.