Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 26 września 2022 r.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
A TARCZA ANTYKRYZYSOWA
ZMIENIONA PROCEDURA ADMINISTRACYJNA Z UWAGI NA COVID-19
Uwaga!!! Nowe kwoty dofinansowania młodocianych po waloryzacji w 2022 roku!!!
Nowy rodzaj oświadczenia składany przez przedsiębiorcę
Najnowsza zmiana ustawy o rzemiośle – nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE !!!
NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

      Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w udzielaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, opublikowaną dnia 28 listopada 2020 r., w której zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…).
      Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Szczegóły związane ze składaniem oświadczenia, w tym jego treść, omówione zostaną na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają wzór przedmiotowego oświadczenia.
      Zmiana ustawy o rzemiośle, w tym nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.
      Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
      Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
      Nowa kwota dofinansowania – w części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
      Przepisy tarczy antykryzysowej 1.0 zobowiązują pracodawcę do zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
      Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1409 z późn. zm.), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
      Co zmieni tarcza 4.0 i 6.0 w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników ???
      Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020 realizowali) 2020/2021 realizują dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia ???
      Czy młodociani mogą wyrazić zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ???
      Jakie NIEZBĘDNE ELEMENTY (np. w pouczeniu) musi zawierać decyzja (udzielająca lub odmawiająca udzielenia dofinansowania) zgodnie ze zmianami wynikającymi z nowelizacji KPA – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
      Dnia 22 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1063. Zmianie uległ m.in. art. 37. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Natomiast podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
      ANALIZA rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 28 lutego 2019 r., poz. 391.
      Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.
      Jakie są NOWE terminy dla przesyłania sprawozdań za pomocą aplikacji SRPP z decyzji przyznających dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
      Zasady działania systemu SRPP !!!
      Nadawanie loginów podrzędnych do SRPP – kto ma wprowadzać sprawozdania w urzędzie? Ile osób i w jakich Referatach / Wydziałach? Kto może nadawać loginy podrzędne? Czy Wydziały/Referaty/Stanowiska do spraw Oświaty powinny mieć swoje loginy i hasła do aplikacji SRPP?
      Czy rolnik musi podać we wniosku – zgodnie z nowym rozporządzeniem – numer PKD, formę prawną oraz określenie jego kategorii (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca)? Czy bez powyższych danych możliwe jest prawidłowe sporządzenie i przesłanie sprawozdania?
      SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ (SUDOP) – został uruchomiony i udostępniony beneficjentom. Wielka zmiana w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w CEiDG) jak i osób prawnych m.in. spółek osobowych oraz kapitałowych (zarejestrowanych w KRSie). Daje on możliwość każdej zainteresowanej osobie (nie tylko organom udzielającym pomocy) sprawdzenia przez internet informacji o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcy. Dzięki niemu spełniony został warunek określony w art. 9 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

      Szkolenie adresowane jest do pracowników Referatów/Wydziałów Oświaty jednostek samorządu terytorialnego udzielających pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.45 PRZERWA
10.45 – 12.15 II BLOK SZKOLENIOWY
12.15 – 12.30 PRZERWA
12.30 – 14.00 III BLOK SZKOLENIOWY, IV BLOK SZKOLENIOWY,
                                w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz PRZERWA – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%