Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 7 marca 2024 r. – Likwidacja zaległości podatkowych nie tylko w wyniku egzekucji

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NIE TYLKO W WYNIKU EGZEKUCJI
WZORY PISM:
STOSOWANYCH W PROCEDURZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB TRZECICH
STOSOWANYCH PRZY UMARZANIU Z URZĘDU
ZALEGŁEGO PODATKU
STOSOWANYCH PRZY UMARZANIU Z URZĘDU ZALEGŁEJ NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNEJ

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Likwidacja zaległości podatkowych i publicznoprawnych w sposób inny niż egzekucja:
  • Kogo dotyczy problem?
  • W stosunku do jakiego podmiotu można zastosować takie rozwiązanie?
  • Podatnik nieściągalny?
  • Czy wykorzystano wszystkie dostępne środki egzekucyjne?
  • Jak ustalić majątek dłużnika?
  • Jak można dochodzić zaległości gdy egzekucja z nieruchomości nie przyniosła rezultatu?
  • Co zrobić gdy w wyniku egzekucji nie dostaliśmy (wszystkich) swoich zaległości?
  • Co zrobić jeśli organ egzekucyjny umorzy egzekucję z nieruchomości (nie sprzeda nieruchomości)?
  • Co z zaległościami po upadłości?
  • Jak jeszcze można wyegzekwować zaległości, gdy dłużnik zakończył działalność?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Osoby trzecie:
  • Pojęcie osób trzecich, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości
  • Katalog i charakterystyka osób trzecich, z analizą konkretnych przykładów. Kto i w jakim zakresie odpowiada za zaległości podatnika
  • Przenoszenie odpowiedzialności, czyli jak nie uchybić procedurze
  • Wzory pism stosowanych w procedurze odpowiedzialności osób trzecich
  • Kiedy, w jaki sposób i od kogo egzekwować zaległości upadłego podatnika?
  • Za co odpowiada małżonek podatnika, a za co członek jego rodziny?
  • Jak wyegzekwować zaległości po upadłej spółce?
  • Kto odpowiada za zaległości spółki z o. o.?
  • Czy nabywca nieruchomości powinien płacić za zaległości zbywającego?
  • Czy można obciążyć podatkiem dzierżawcę nieruchomości?
  • A jeśli podatnikiem jest najemca, czy można dochodzić zaległości od właściciela nieruchomości?
  • Odpowiedzialność podatkowa w przypadku podziału osoby prawnej
  • Dochodzenie należności podatkowych od osób trzecich
  • Kiedy upomnienie i tytuł wykonawczy?
  • Co zrobić, gdy nie można wyegzekwować zaległości od podatnika oraz osób trzecich?
 2. Umorzenie zaległości z urzędu:
  • Jak pozbyć się zaległości nieściągalnej przed upływem terminu przedawnienia?
  • Czy, jak i kiedy umorzyć zaległy podatek z urzędu?
  • Różnice w umorzeniu z urzędu zaległego podatku i należności publicznoprawnej
  • Wzory pism stosowanych przy umarzaniu z urzędu zaległego podatku
  • Wzory pism stosowanych przy umarzaniu z urzędu zaległej należności publicznoprawnej
  • Jakie są konsekwencje umorzenia z urzędu zaległego podatku a jakie zaległej należności publicznoprawnej?
  • Co na temat umarzania z urzędu myślą organy kontroli?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie zaległości:
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć termin przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości?
  • Co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?
  • Jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego?
  • Czy ten środek musi być skuteczny?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
  • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
  • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
  • Jak prawidłowo wygaszamy zaległości przedawnione?
  • Jakie dokumenty należy wydać przy przedawnieniu zaległego podatku i zaległej należności publicznoprawnej?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) i publicznoprawnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi, opłata za wycinkę drzew, opłata od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożone w drodze mandatu, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka) na rzecz gminy i związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków, opłat i należności publicznoprawnych).
      Wielu wierzycieli wygaśnięcie zaległości podatkowych kojarzy tylko z egzekucją.
      Oczywiście jest to podstawowy kierunek jeśli chcemy wyegzekwować zaległość. Ale czy jedyny?
      A co jeżeli egzekucja, nawet ta z nieruchomości, nie przynosi rezultatów? Na te pytania odpowiada oferowane Państwu szkolenie. Najważniejsze jednak, że omówimy wszystkie inne rozwiązania – poza egzekucją – pozwalające na wygaszenie zaległości podatkowych i publicznoprawnych.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki