Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 19 marca 2024 r. – Księgowość podatków i opłat publicznoprawnych w JST

KSIĘGOWOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH W JST W 2024 ROKU
LIKWIDACJA POSTANOWIEŃ O ZARACHOWANIU
WPŁATY I NADPŁATY
PRZYPISY I ODPISY NALEŻNOŚCI
ZARACHOWANIE WPŁAT I NADPŁAT NA ZALEGŁOŚCI
ORAZ POSTĘPOWANIE Z NALEŻNOŚCIAMI PRZEDAWNIONYMI

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych

 1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w urzędzie gminy/miasta, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze)
 2. Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami
 3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu)

II. Omówienie wybranych przepisów i definicji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa istotnych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta

 1. Pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości  podatkowej i nadpłaty podatkowej
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do należności publicznoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (m.in. do opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty za wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów)
 3. Powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej (charakter decyzji ustalających i określających zobowiązanie podatkowe)
 4. Najczęściej występujące błędy w zakresie dokonywania przypisów i odpisów (w jakim terminie przypisać należność wynikającą z deklaracji, decyzji? Przypis a niedoręczona decyzja, decyzja na zmarłego podatnika. Kiedy i na jakiej podstawie odpisać przedawniony podatek?)
 5. Ujmowanie zdarzeń związanych z powstaniem i wygaśnięciem zobowiązania podatkowego oraz innych należności publicznoprawnych w księgach rachunkowych (które z dokumentów uznać można za prawidłowych dowód księgowy, data dowodu księgowego, data zdarzenia, data księgowania, data zapłaty – która z dat powinna być odzwierciedlona w ewidencji księgowej?
 6. Terminy płatności podatków i innych należności publicznoprawnych – z jakich przepisów i dokumentów wynikają?
 7. Wygaszenie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości podatkowych, zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań, bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych
 8. Obowiązki w zakresie zarachowania wpłaty dokonywanej na poczet zaległości podatkowych (zarachowanie na koszty upomnienia, odsetki, opłatę prolongacyjną, czy zawsze należy zarachować wpłatę zgodnie z dyspozycją podatnika? Jak powinna być przyjęta wpłata gotówkowa w kasie organu podatkowego, gdy podatnik dokonujący wpłaty po terminie nie chce zapłacić odsetek? Czy wpłata przyjęta w kasie może być zarachowana na należność główną i odsetki mimo, że wpłacona kwota obejmuje tylko należność główną?
 9. Zarachowanie wpłaty dokonywanej przez syndyka (czy od syndyka pobiera się odsetki?, czy do syndyka należy wysłać upomnienie i czy wolno obciążyć syndyka kosztami upomnienia?)
 10. Likwidacja postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia – zmiany Ordynacji podatkowej od 1września 2023r.
 11. W jakiej formie podatnik będzie informowany o sposobie rozdysponowania jego wpłaty przez organ podatkowy?
 12. Sposoby płatności podatków i opłat (Kto może płacić gotówką? Które podmioty muszą dokonywać płatności z rachunku bankowego? Czy i na jakich warunkach można płacić podatki lokalne kartą płatniczą? Czy osoba nie będąca podatnikiem może zapłacić za podatnika? Czy jeżeli wpłata dokonywana jest za podatnika przez osobę trzecią to czy z wpłaty tej należy pobrać w pierwszej kolejności koszty upomnienia?
 13. Specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych ( rozróżnienie pojęć: „przedawnienie zobowiązania podatkowego” i „przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania podatkowego”)
 14. Przedawnienie, przerwanie i zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych (kiedy stosujemy termin przedawnienia 3 lata a kiedy 5 lat?, jak liczyć terminy przedawnienia w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty?, czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny przerywa bieg przedawnienia?)
 15. Jak liczyć termin przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego a jak w przypadku odroczenia terminu płatności podatku? (pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego)
 16. Konsekwencje prawne zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. (Czy ustanowienie hipoteki i/lub zastawu skarbowego chronią przed przedawnieniem? Czy dobrowolną wpłatę podatnika można zarachować na zaległość zabezpieczoną hipoteką?)

II BLOK SZKOLENIOWY

III. Powstanie nadpłaty podatkowej i sposoby postępowania z nadpłatą

 1. Definicja nadpłaty wg Ordynacji podatkowej (momenty powstania nadpłaty, czy nadpłata musi być zawsze określona decyzją?, czy mamy do czynienia z nadpłatą podatkową w przypadku pomyłkowej wpłaty do organu podatkowego np. raty kredytu przez osobę nie będącą podatnikiem?, kto powinien wydać decyzję w sprawie nadpłaty – wymiar czy księgowość?)
 2. Czy nadpłata musi być zwrócona podatnikowi czy innej osobie, która dokonała wpłaty za podatnika? Komu zwrócić nadpłatę w przypadku współwłasności (odpowiedzialność solidarna) ale wpłaca tylko jeden ze współwłaścicieli?)
 3. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku (jak postępować z nadpłatami do wysokości kosztów upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na koszty upomnienia?, czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań? Czy nadpłatę podatkową można zarachować na zaległość cywilnoprawną?)
 4. Brak obowiązku – od 1 września 2023r. – wydawania postanowień o zarachowaniu nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań. W jaki sposób podatnik będzie informowany o sposobie zarachowania nadpłaty?
 5. Zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie (terminy zwrotu nadpłaty, zwrot nadpłaty z odsetkami)
 6. Postępowania z nadpłatami po śmierci podatnika ( czy podlegają dziedziczeniu i kiedy mogą być zwrócone?)

III BLOK SZKOLENIOWY

IV. Wybrane obowiązki pracowników komórek księgowości podatkowej urzędu gminy/miasta w zakresie obowiązków informacyjnych wobec organu egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024r.

 1. Obowiązki informacyjne wierzyciela określone w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. informacja o wpłacie, informacja o rozłożeniu zaległości na raty, informacja o korekcie deklaracji)
 2. Jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania lub nieterminowego przekazania informacji do organu egzekucyjnego np. o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
 3. W jaki sposób niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez wierzyciela przyczynić może się do obciążenia go kosztami egzekucyjnymi?
 4. Czy zobowiązany może dochodzić odszkodowania od wierzyciela za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa prowadzenia egzekucji administracyjnej (czy fakt niepoinformowania organu egzekucyjnego o wpłacie zaległości objętej tytułem wykonawczym może być oceniony jako odpowiedzialność wierzyciela za niezgodne z przepisami prowadzenie egzekucji)?
 5. Czy księgowość – z pozycji wierzyciela – musi informować organ egzekucyjny o każdym przypadku przedawnienia zaległości objętej tytułem wykonawczym, w tym o przedawnieniu kosztów upomnienia?
 6. Czy informacje, o których mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji muszą być przekazywane do organu egzekucyjnego tylko elektronicznie czy w wersji papierowej?
 7. Aktualny elektroniczny wzór zawiadomienia (e-ZW) wierzyciela do organu egzekucyjnego. (w jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zmianie należności wynikającej ze „starego” TW tj. przekazanego do egzekucji w wersji papierowej gdy wierzyciel nie ma nr referencyjnego?)
 8. W jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) należy występować z zapytaniami do organu egzekucyjnego w sprawie np. zastosowania środka egzekucyjnego, przerywającego bieg przedawnienia?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

!! Uwaga !!
Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism: m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), dokumentu stanowiącego podstawę odpisu należności formującego o przedawnieniu także wzór instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Brak obowiązku wydawania przez organy podatkowe postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz nadpłaty
 • Na podstawie jakiego dokumentu ująć na karcie kontowej zobowiązanego dokonane zgodnie z przepisami zarachowanie wpłaty np. na odsetki, należność główną i koszty upomnienia?
 • Czy stosowna adnotacja o zarachowaniu wpłaty powinna być odnotowana na dowodzie wpłaty czy należałoby sporządzić odrębny dokument?
 • Do kiedy podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie postanowienia o zarachowaniu wpłaty?
 • Czy podatnik występując z wnioskiem o wydanie postanowienia dot. zarachowania wpłaty powinien uiścić opłatę skarbową?
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w zakresie przypisów i odpisów należności podatkowych i innych publicznoprawnych (terminowość, błędne deklaracje – przypisać czy nie?, przypis na podstawie niedoręczonej decyzji, przypis na zmarłego podatnika, odpis należności przedawnionych).
 • Jak zarachować wpłatę dokonaną przez syndyka?
 • Kto odpowiada za poprawność i terminowość przypisów i odpisów – powtarzające się pytanie – wymiar czy księgowość?
 • W jaki sposób i w oparciu o jakie dokumenty „pozbyć” się nadpłaty i przedawnionego podatku z kartoteki podatnika? Kiedy powinny być dokonane operacje księgowe w zakresie odpisu należności przedawnionych?
  Zarachowanie wpłat dokonanych po terminie płatności. Czy można zarachować wpłatę na zaległość objętą tytułem wykonawczym?
 • Czy jeżeli wpłaty za podatnika dokonuje inna osoba to należy z tej wpłaty dokonać zarachowania na koszty upomnienia i odsetki czy tylko na należność główną?
 • Likwidacja nadpłat – czy nadpłata zawsze musi być zwrócona podatnikowi i czy zawsze – nawet przy niskiej kwocie – należy wydać decyzję o nadpłacie? Co z nadpłatą gdy podatnik ma zaległości z tytułu innych podatków lub należności publicznoprawnych?
 • Kiedy wygasa prawo do nadpłaty? Czy po wygaśnięciu prawa do nadpłaty podatnik może zażądać wydania postanowienia o zarachowaniu nadpłaty?
 • Wybrane obowiązki pracowników komórek księgowości podatkowej urzędu gminy/miasta w zakresie obowiązków informacyjnych wobec organu egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024r.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki