Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 5 grudnia 2023 r. – Księgowość należności publicznoprawnych

KSIĘGOWOŚĆ NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH W SZCZEGÓLNOSCI OPŁAT: ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, HOLOWANIE, PARKOWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW, KARY ZA NIEWYREJESTROWANIE POJAZDU, OPŁATA ADIACENCKA, RENTA PLANISTYCZNA, OPLATA ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, MANDATY
USTALANIE, OKREŚLANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI,
RODZAJE ODSETEK, PRZEDAWNIENIE

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Definicja i charakterystyka niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
 2. Szczegółowe omówienie wybranych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem:
  • sposobu powstawania zobowiązania
  • określania terminu płatności
  • rodzaju stosowanych odsetek
  • zarachowania wpłaty dokonanej po terminie płatności
  • przedawnienia
  • zwrotu nadpłaty
  • kierowania sprawy do egzekucji
 3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym (elementy decyzji)
 4. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji ustalającej daną opłatę publicznoprawną (rozróżnienie pojęć przedawnienie wymiaru i przedawnienie należności)?
 5. Zakres zastosowania przepisów Działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności publicznoprawnych stanowiących dochody jst
  • czy do wszystkich należności publicznoprawnych stosujemy odsetki od zaległości podatkowych?
  • czy w przypadku rozłożenia na raty zaległości należy naliczyć opłatę prolongacyjną (jeżeli w danej gminie jest uchwała dot. możliwości poboru opłaty prolongacyjnej?)
  • czy w przypadku opóźnienia w płatności stosować zasadę, że odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się?
  • czy stosować zasady zarachowania wpłat dokonywanych po terminie na należność główną, odsetki i koszty upomnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?
  • kiedy – po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej, wobec likwidacji obowiązku wydawania postanowień o zarachowaniu wpłaty – postanowienie powinno być jednak wydane?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody jst
 2. Przesłanki stanowiące uzasadnienie dla umorzenie z urzędu:
  • śmierć zobowiązanego będącego osobą fizyczną i zaniechanie dochodzenia zaległości od następców prawnych
  • dłużnik, osoba prawna wykreślona z rejestru przy jednoczesnym braku odpowiedzialnych osób trzecich
  • faktyczna lub potencjalna bezskuteczność egzekucji
  • likwidacja dłużnika nie posiadającego osobowości prawnej
  • zaistnienie interesu publicznego
 3. Ulgi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie tych należności:
  • przesłanki do umorzenia całości zobowiązani
  • przesłanki do częściowego umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
 4. Procedura postępowania dot. rozpatrzenia wniosku o ulgę (najważniejsze zasady wynikające z k.p.a.)
 5. Forma rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w spłacie należności publicznoprawnej

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Egzekucja administracyjna niepodatkowych należności publicznoprawnych
  • czy i kiedy wysłać upomnienie?
  • czy upomnienie powinno być wysłane również do małżonka osoby zobowiązanej do zapłaty należności publicznoprawnej?
  • czy wystawiając tytuł wykonawczy dot. niepodatkowej należności publicznoprawnej zaznaczyć należy w tym tytule, że odpowiedzialność za należność obejmuje majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka czy też, że jest to obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym?
 2. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego.
 3. Kiedy organ egzekucyjny zawiadomi o nie przyjęciu tytułu wykonawczego a kiedy o nieprzystąpieniu do egzekucji?
 4. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego.
 5. Obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW)
 6. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli ile razy tą samą sprawę można kierować do egzekucji administracyjnej?
 7. Czy występując z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej należy ponownie wysłać upomnienie?
 8. Jakie formalne wymogi musi spełnić wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Likwidacja – od 1 września 2023r. postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej po terminie płatności – jaki wpływ na zarachowanie wpłat należności publicznoprawnych?
 • Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej dotyczące wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu zaległości na raty w przypadku niepłacenia rat przez zobowiązanego – jak się przełożą np. na rozłożoną na raty i nie spłacaną zaległość z mandatu czy opłatę adiacencką?
 • Charakterystyka wybranych opłat publicznoprawnych (np. opłaty za holowanie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opata adiacencka, opłata przystankowa, renta planistyczna, mandaty i inne) z uwzględnieniem sposobu ustalania, określania terminu płatności, rodzaju odsetek i terminu przedawnienia należności.
 • W jakim zakresie do wybranych opłat publicznoprawnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego i ordynację podatkową?
 • Jak prawidłowo powinien być określony w decyzji ustalającej daną należność termin płatności?
 • Czy zawsze w przypadku należności publicznoprawnych muszą być naliczane odsetki od nieterminowej płatności?
 • Czy w przypadku uiszczenia należności po terminie stosujemy zasady zarachowania wpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Czy w przypadku nadpłaty należy ją zwrócić, stosując w tym zakresie procedury zwrotu nadpłat wynikające z ordynacji podatkowej?
 • Czy zarachowanie wpłaty zobowiązanego po terminie płatności i zarachowanie nadpłaty odbywa się na tych samych zasadach?
 • Kiedy przedawniają się należności publicznoprawne i jakie działania podejmowane przez organ administracji publicznej mogą przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Czy niepodatkowe należności publicznoprawne mogą być umarzane i na jakiej podstawie?
 • Czy przed skierowaniem do egzekucji tytułu wykonawczego na nieuregulowaną w terminie należność publicznoprawną musi być zobowiązanemu doręczone upomnienie? Kolejne najnowsze zmiany w zakresie przedawnienie kosztów upomnienia?
 • Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – czy to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna? Jakie odsetki jak się przedawnia? W jaki sposób egzekwować?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki