Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 28 listopada 2023 r. – Kontrola NIK naliczania, wymiaru i windykacji podatków i opłat lokalnych

DOCHODY WŁASNE GMIN
W WYNIKACH KONTROLI NIK
KONTROLA NIK NALICZANIA, WYMIARU I DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wymiar i naliczenie podatków i opłat:
  • Nieprawidłowości w ustalaniu wymiaru podatku od nieruchomości
  • Nieterminowa aktualizacja baz podatkowych podatku od nieruchomości w oparciu o informacje otrzymywane z PINB
  • Brak zasad dotyczących postępowania z wpływającymi do urzędów aktami notarialnymi (rozwiązania na potrzeby podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renty planistycznej i inne)
  • Brak działań w celu wyegzekwowania od podatników informacji/deklaracji podatkowych w celu zgłoszenia nowowybudowanych budynków do opodatkowania
  • Weryfikacja danych wynikających z deklaracji podatkowych oraz dokumentowanie tych czynności
  • Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach podatkowych
  • Nieprzeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników; Kontrole podatkowe u podatników na podstawie art. 281 § Ordynacji podatkowej
   Nieprawidłowości w realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych; Nieprawidłowe prowadzenie baz podatkowych dotyczących podatku od środków transportowych. Działania podejmowane w sytuacji nieterminowego składania deklaracji na podatek od środków transportowych. Weryfikacja danych wynikających z deklaracji
  • Ocena realizacji obowiązków wynikających z ustawy przekształceniowej; Nieprawidłowości związane z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Działania podejmowane wobec właścicieli nieterminowo wnoszących opłaty przekształceniowe
  • Wysokość obowiązujących stawek podatkowych a sytuacja finansowa gmin
  • Niekorzystanie ze wszystkich możliwości zwiększenia dochodów własnych

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Windykacja i egzekucja podatków i opłat:
  • Niekorzystanie ze wszystkich możliwości zwiększenia dochodów własnych. Omówimy jak bronić się przed tym zarzutem? Jak korzystać ze wszystkich możliwości zwiększenia własnych dochodów?
  • Jak zapobiegać wzrostowi zaległości z tytułu podatków i opłat?
  • Nieprawidłowości w prowadzeniu działań egzekucyjnych – jakie uwagi ma Najwyższa Izba Kontroli? Nierzetelne prowadzenie rejestru działań informacyjnych przez wierzycieli. Nieterminowe wystawianie upomnień. Wystawianie upomnień niezgodne z wymogami rozporządzenia. Nieterminowe wystawianie tytułów wykonawczych
  • Nieprawidłowości będące skutkiem braku analiz lub nierzetelnego analizowania przyczyn przedawniania się zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Nieprawidłowe odpisywanie przedawnionych zaległości oraz dopuszczenie do przedawnienia roszczeń
  • Udzielane ulgi w spłacie zobowiązań – wykazane nieprawidłowości. Nieprawidłowości w umarzaniu zaległości podatkowych w ramach pomocy de minimis.
  • Nierzetelne upublicznianie wykazów podatników, którym umorzono zaległości podatkowe oraz udzielono pomocy publicznej
  • Nierzetelne wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych
  • Brak zainteresowania audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej zagadnieniami związanymi z przedmiotem kontroli NIK

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Należności cywilnoprawne:
  • Nieprzestrzeganie zasad przyznawania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
  • Realizacja dochodów z majątku gminy
  • Zabezpieczanie interesów gmin w umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych
  • Nieprawidłowości w windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim czasie przeprowadziła aż dwie kontrole, podczas których sprawdzeniu poddane zostały działania związane z naliczeniem (wymiarem) podatków i opłat oraz działania windykacyjne, zarówno egzekucja administracyjna jak i postępowanie przedegzekucyjne w gminach i związkach międzygminnych.
      O wynikach tych kontroli i nieprawidłowościach w nich wykazanych, porozmawiamy podczas szkolenia. Wskażemy płaszczyzny zakwestionowane przez NIK. Omówimy prawidłowe działania organów podatkowych, bo jak wiadomo obszary kwestionowane przez NIK podlegają drobiazgowej kontroli kompleksowej prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w każdej gminie i związku międzygminnym.
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się naliczaniem, wymiarowaniem, księgowością, egzekwowaniem i windykacją dochodów podatkowych i publicznoprawnych, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożonej w drodze mandatu oraz należności cywilnoprawnych (skarbnicy, wymiarowcy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli, które w jst oraz związkach międzygminnych, w temacie egzekucji administracyjnej, realizowane są niewłaściwie.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki