Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 1 sierpnia 2024 r. – Inkaso podatków i opłat lokalnych 2024

INKASO PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
W 2024 ROKU
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INKASENTÓW
W TYM ROZLICZANIE INKASENTÓW Z GMINNYM ORGANEM PODATKOWYM

Obowiązek gmin wydawania zaświadczeń dla sołtysów – czy ma to związek z pełnieniem przez sołtysa funkcji inkasenta?
Najnowsze orzecznictwo, interpretacje i zastrzeżenia organów kontroli do poboru podatków i opłat w formie inkasa.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podatki i opłaty które mogą być pobieranie przez inkasentów
  • podatek: rolny, leśny od nieruchomości,
  • opłaty lokalne: miejscowa, uzrowiskowa, targowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa
 2. Nowy obowiązek gmin – wydawanie zaświadczeń dla sołtysów na podstawie obowiązującej od 1 lipca 2023r. ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  • kto w strukturze urzędu gminy powinien wydawać zaświadczenie dla sołtysa?
  • jakie dane zawiera zaświadczenie?
  • czy obowiązek wydawania zaświadczeń ma związek z pełnieniem przez sołtysa funkcji inkasenta?
 3. Jak inkasent opłaty targowej może sprawdzić (w oparciu o jakie dokumenty) kto jest rolnikiem uprawnionym do zwolnienia z opłaty targowej za handel w piątek i sobotę?
 4. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa – uprawnienie czy obowiązek zarządzenia poboru w drodze inkasa?
 5. Inkasent podatków i opłat czyli kto może być inkasentem i w jaki sposób inkasent jest powoływany?
 6. Omówienie konstrukcji uchwały rady gminy/miasta w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa – czyli jak zidentyfikować inkasenta w uchwale?
  • kto może być inkasentem?
  • czy inkasentem może być pracownik urzędu gminy, strażnik straży miejskiej, radny?
  • czy osoba/podmiot wskazywany na inkasenta musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji?
  • czy radny gminy/miasta może być równocześnie sołtysem i inkasentem?
  • czy radny gminy, który ma być inkasentem powinien wyłączyć się z głosowania nad swoją kandydaturą?
  • czy oprócz wskazania inkasentów w uchwale rady gminy/miasta z inkasentami powinna być zawarta umowa na pobór podatków i opłat?
  • czy inkasenci powinni być wskazani poprzez podanie imienia, nazwiska i co z ochroną danych osobowych?
  • czy określając inkasenta należy podać w uchwale rady gminy jego PESEL?
  • określenie wynagrodzenia za inkaso
  • czy wolno obniżyć wynagrodzenie za inkaso w trakcie roku podatkowego?
  • czy wolno w drodze uchwały określić inne obowiązki inkasentów poza poborem podatków i opłat (np. doręczanie korespondencji, upomnień, sporządzanie dodatkowych informacji i sprawozdań związanych z inkasem)?
  • czy wolno w uchwale dot. inkasa zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji podmiotów zobowiązanych do płacenia opat miejscowych?
  • czy wolno zobowiązać inkasenta aby rozliczał się z organem podatkowym w tym samym dniu, w którym dokonana była wpłata?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Specyfika poboru poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa
  • terminy płatności
  • częstotliwość poboru
  • czy po każdym terminie płatności inkasent musi rozliczyć się z organem podatkowym z wpłat i pobranych dokumentów?
 2. Sposoby dokonywania wpłat do inkasenta
  • czy płatność u inkasenta może być dokonana kartą płatniczą?
 3. Terminy płatności poszczególnych podatków i opłat a terminy rozliczenia inkasenta z organem podatkowym
 4. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty, które stanowią zaległości? Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów
 5. Czy inkasent może pobierać od podatników odsetki i koszty upomnienia?
 6. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty od podatników prowadzących działalność gospodarczą?
 7. Czy będący inkasentem np. sołtys może sam od siebie – jako podatnika – pobrać podatek i w tym zakresie mieć naliczoną prowizję?
 8. Czy inkasentowi można udostępnić dane dot. podatników (wykazy kto i ile ma płacić) stanowiące tajemnicę skarbową?
 9. Dokumentowanie wpłat dokonywanych u inkasenta
  • w oparciu o jakie dokumenty inkasent pobiera podatki i opłaty?
  • kiedy organ podatkowy wydaje stosowne dokumenty księgowe inkasentowi?
  • czy w przypadku wszystkich podatków i opłat inkasentowi należy wydać odpowiednie dokumenty?
 10. Przechowywanie dokumentacji związanej z inkasem przez inkasenta i w gminnym organie podatkowym
 11. Terminowość wpłat podatków i opłat pobranych przez inkasenta
  • jakie działania podejmuje organ podatkowy w przypadku nieterminowej wpłaty inkasenta?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czy na indywidualny wniosek inkasenta termin płatności pobranych podatków/opłat może być odroczony lub wpłata rozłożona na raty?
 2. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w sprawie odpowiedzialności inkasenta za pobrany podatek a nieodprowadzony do gminnego organu podatkowego?
 3. Czy wobec inkasenta można wnioskować o wszczęcie postępowania karnego skarbowego?
 4. Jaki zarzut należy postawić inkasentowi żądając wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego?
 5.  Rozliczenie inkasenta z pobranych wpłat w komórce księgowości podatkowej
  • na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu wpłat?
  • w jaki sposób rozliczyć z pobranych kwitariuszy?
  • czy inkasent powinien przedstawić w rozliczeniu dodatkowe informacje?
 6. Jak działania podjąć gdy inkasent nie rozlicza się z pobranych kwitariuszy lub informuje, że kwitariusz uległ zniszczeniu lub zaginięciu?
 7. Czy wpłata dokonana u inkasenta na bieżący podatek/ratę może być zaksięgowana na starsze zaległości podatnika?
 8. Księgowanie wpłat pobranych przez inkasenta na kontach poszczególnych podatników
  • zasady prowadzenia pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”
 9. Wynagrodzenie inkasenta
  • kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacić wynagrodzenie inkasentowi?
  • czy inkasent może pomniejszyć wpłatę podatków lub opłat pobranych od podatników o należne mu wynagrodzenie?
  • czy inkasentowi można pomniejszyć wynagrodzenie za nieterminowe odprowadzenie pobranych podatków?
 10. W jaki sposób dochodzić od inkasenta nienależnie wypłaconego mu wynagrodzenia?
 11. Czy wynagrodzenie za inkaso należy zaokrąglić zgodnie z Ordynacją podatkową

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki