Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 5 lipca 2022 r.

INKASO PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INKASENTÓW
W TYM ROZLICZANIE INKASENTÓW Z ORGANEM PODATKOWYM
NOWE ZWOLNIENIA ROLNIKÓW Z OPŁATY TARGOWEJ
ZA HANDEL W PIĄTKI I SOBOTY
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podatki i opłaty które mogą być pobieranie przez inkasentów (podatek: rolny, leśny od nieruchomości, opłaty lokalne: miejscowa, uzrowiskowa, targowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa)?
 2. Jak inkasent opłaty targowej może sprawdzić (w oparciu o jakie dokumenty) kto jest rolnikiem uprawnionym do zwolnienia z opłaty targowej za handel w piątek i sobotę?
 3. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa – uprawnienie czy obowiązek zarządzenia poboru w drodze inkasa?
 4. Inkasent podatków i opłat czyli kto może być inkasentem i w jaki sposób inkasent jest powoływany?
 5. Omówienie konstrukcji uchwały rady gminy/miasta w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
  • kto może być inkasentem?
  • czy inkasentem może być pracownik urzędu gminy, strażnik straży miejskiej, radny?
  • czy osoba/podmiot wskazywany na inkasenta musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji?
  • czy radny gminy/miasta może być inkasentem?
  • czy radny gminy, który ma być inkasentem powinien wyłączyć się z głosowania nad swoją kandydaturą?
  • czy oprócz wskazania inkasentów w uchwale rady gminy/miasta z inkasentami powinna być zawarta umowa na pobór podatków i opłat?
  • czy inkasenci powinni być wskazani poprzez podanie imienia, nazwiska i co z ochroną danych osobowych?
  • czy określając inkasenta należy podać jego PESEL?
  • określenie wynagrodzenia za inkaso (czy wolno obniżyć wynagrodzenie za inkaso w trakcie roku podatkowego?)
  • czy wolno w drodze uchwały określić inne obowiązki inkasentów poza poborem podatków i opłat (np. doręczanie korespondencji, upomnień, sporządzanie dodatkowych informacji i sprawozdań związanych z inkasem)?
  • czy wolno w uchwale dot. inkasa zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji podmiotów zobowiązanych do płacenia opat miejscowych?
  • czy wolno zobowiązać inkasenta aby rozliczał się z organem podatkowym w tym samym dniu, w którym dokonana była wpłata?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Specyfika poboru poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa (terminy płatności, częstotliwość poboru, czy po każdym terminie płatności inkasent musi rozliczyć się z organem podatkowym z wpłat i pobranych dokumentów?)
 2. Sposoby dokonywania wpłat do inkasenta (czy płatność u inkasenta może być dokonana kartą płatniczą?)
 3. Terminy płatności poszczególnych podatków i opłat a terminy rozliczenia inkasenta z organem podatkowym.
 4. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty, które stanowią zaległości (najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów)?
 5. Czy inkasent może pobierać od podatników odsetki i koszty upomnienia?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty od podatników prowadzących działalność gospodarczą?
 2. Czy będący inkasentem np. sołtys może sam od siebie – jako podatnika – pobrać podatek i w tym zakresie mieć naliczoną prowizję?
 3. Dokumentowanie wpłat dokonywanych u inkasenta (w oparciu o jakie dokumenty inkasent pobiera podatki i opłaty, kiedy organ podatkowy wydaje stosowne dokumenty księgowe inkasentowi, czy w przypadku wszystkich podatków i opłat inkasentowi należy wydać odpowiednie dokumenty?)
 4. Terminowość wpłat podatków i opłat pobranych przez inkasenta (jakie działania podejmuje organ podatkowy w przypadku nieterminowej wpłaty inkasenta?).
 5. Rozliczenie inkasenta z pobranych wpłat w komórce księgowości podatkowej (na co zwrócić szczególną uwagę? W jaki sposób rozliczyć z pobranych kwitariuszy? Czy inkasent powinien przedstawić w rozliczeniu dodatkowe informacje, zestawienie itp.?)
 6. Czy wpłata dokonana u inkasenta na bieżący podatek/ratę może być zaksięgowana na starsze zaległości podatnika?
 7. Księgowanie wpłat pobranych przez inkasenta na kontach poszczególnych podatników (zasady prowadzenia pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”)
 8. Wynagrodzenie inkasenta (kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacić wynagrodzenie inkasentowi?, czy inkasent może pomniejszyć wpłatę podatków lub opłat pobranych od podatników o należne wynagrodzenie?, Czy inkasentowi można pomniejszyć wynagrodzenie za nieterminowe odprowadzenie pobranych podatków? )

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%