Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 26 marca 2024 r. – Opłata skarbowa w praktyce w 2024 roku

GOSPODARKA KASOWA
CZYLI ZASADY ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI ORAZ DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W JST

Limity płatności gotówkowych w 2024roku
Kogo dotyczą ograniczenia i jakie mogą być konsekwencje zapłaty gotówką np. w kasie urzędu gminy?
Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji gotówkowych budzących podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Omówienie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, ordynacji podatkowej – kto może dokonywać płatności podatków w formie gotówkowej a kto musi płacić bezgotówkowo?)
 2. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera za zgodne z przepisami prowadzenie kasy w jednostce
  • kto może być kasjerem?
  • jakie wymogi formalne można stawiać pracownikowi zatrudnianemu na stanowisko kasjera?
  • czy należy wymagać od kasjera np. umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych?
  • jak prawidłowo przyjmować i przekazywać obowiązki na stanowisku kasowym?
  • odpowiedzialność materialna kasjera – sporządzanie dokumentów dot. powierzenia odpowiedzialności materialnej
  • jak skutecznie kasjer może bronić się przed ponoszenia odpowiedzialności materialnej?
 3. Aktualne zasady w zakresie limitów płatności gotówkowych
  • obowiązki i odpowiedzialność kasjera lub/i osoby nadzorującej jego pracę za przestrzeganie wymogów wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • kiedy przyjmowanie wpłaty gotówkowej w kasie można uznać jako podejrzenie prania pieniędzy?
  • obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy
  • praktyczne przykłady – kiedy w obszarze gospodarki kasowej może dojść do naruszenia zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
 4. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem kasy
  • bieżące czynności kontrolne
  • kto i jak często powinien kontrolować kasę?
  • odpowiedzialność za nadzór i kontrolę głównego księgowego i kierownika jednostki
  • dokumentowanie kontroli kasy, adnotacje, protokoły
 5. Regulacje wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej
  • instrukcja gospodarki kasowej
  • jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
  • wzory druków i dokumentów stosowanych przy przyjmowaniu i wypłacaniu gotówki do i z kasy
  • wzory dokumentów o powierzeniu odpowiedzialności materialnej

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Omówienie wybranych zagadnień związanych z przyjmowaniem wpłat do kasy i dokonywaniem wypłat
  • przyjmowanie wpłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych
  • jak prawidłowo sporządzić dokument wpłaty
  • formalne wymogi które spełnić powinno pokwitowanie wpłaty
  • na podstawie jakich dokumentów dokonywane są zwroty nadpłat w kasie?
  • wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom, pogotowie kasowe
 2. Postępowanie w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego
  • komu należy zgłosić incydent o przyjęciu fałszywego znaku pieniężnego?
  • zgłoszenie i przekazanie fałszywego znaku pieniężnego policji
  • sporządzenie odpowiednich dokumentów
  • czy i jak często kasjerzy powinni być szkoleni w zakresie rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych?
  • czy kasjer może i w jakich okolicznościach ponosić odpowiedzialność karną w związku z przyjęciem fałszywego znaku pieniężnego?
 3. Sposób postępowania i regulacje prawne w zakresie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
  • czy można odmówić przyjęcia wpłaty do kasy jednostki zniszczonym banknotem?
  • na podstawie jakich przepisów i który podmiot może dokonać wymiany zniszczonych pieniędzy?
 4. Postępowanie w przypadku wystąpienia niedoborów lub nadwyżek i sposoby zapobiegania takim zjawiskom
  • kiedy kasjer będzie odpowiadał materialnie za niedobór kasowy?
  • czy i w którym momencie kasjer powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej?
  • czy kasjer może i w jakich okolicznościach uniknąć odpowiedzialności materialnej za ewentualny niedobór kasowy?
 5. Inwentaryzacja kasy. Rozliczenie ewentualnych różnic, protokół inwentaryzacji
 6. Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w gospodarce kasowej z uwzględnieniem zarzutów stawianych w tym zakresie przez organy kontroli
  • jak zapobiegać nieprawidłowościom
  • jakie powtarzające się „drobne” błędy kasjera mogą doprowadzić do
  • poważnych nieprawidłowości?
 7. Pomieszczenie kasy
  • gdzie powinno być zlokalizowane?
  • jakie powinno spełniać normy bezpieczeństwa?
  • jakie są limity przechowywania gotówki w kasie?
  • dostęp do pomieszczenia innych osób niż kasjer?
  • kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia kasowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
  • co to są druki ścisłego zarachowania – rodzaje i praktyczne przykłady, czy istnieje normatywna definicja druków ścisłego zarachowania?
  • instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania – czy musi być opracowana i co powinna regulować?
 2. Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania
  • na podstawie jakich dokumentów zaewidencjonować druki ścisłego zarachowania?
  • w oparciu o jakie dokumenty rozliczyć wykorzystane druki ścisłego zarachowania?
  • weryfikacja stanów bieżących druków
  • czy osobą odpowiedzialną za ewidencję i rozliczenie druków ścisłego zarachowania może/powinien być kasjer?
  • przyjęcie odpowiedzialności za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania
 3. Postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania
 4. Likwidacja/ niszczenie wykorzystanych lub niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania
  • jaki jest okres przechowywania wykorzystanych druków ścisłego zarachowania?
  • kto i kiedy powinien podjąć decyzję o zniszczeniu druków?
  • czy można zniszczyć druki niewykorzystane, których np. zakupiono za dużo i są już nieprzydatne?
  • kto powinien typować druki ścisłego zarachowania do likwidacji?
  • jak bezpiecznie dokonać fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania?
 5. Archiwizacja dokumentów kasowych
  • regulacje prawne
  • jak długo przechowywać dokumentację kasową?
  • które z dokumentów należy przekazać do archiwum państwowego a które mogą zostać „zlikwidowane” i po jakim czasie?

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Aktualne zasady dot. limitów dokonywania płatności gotówkowych
 • Jakie mogą być konsekwencje przyjęcia w kasie wpłaty gotówkowej powyżej określonych limitów?
 • Z jakich przepisów wynikają ograniczenia w przyjmowaniu wpłat gotówkowych, których wpłacających dotyczą limity wpłat gotówkowych?
 • Kto może dokonywać wpłat w kasie jednostki organizacyjnej w gotówce?
 • Od kogo i dlaczego wpłaty gotówkowe nie powinny być przyjmowane?
 • Płatności bezgotówkowe w kasach jednostek sektora finansów publicznych
 • Kto może w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego być kasjerem?
 • Czy pracownik musi posiadać szczególne kwalifikacje, udokumentowane kursy, szkolenia itp?
 • Jak postąpić w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego?
 • Czy kasjer jednostki organizacyjnej musi przyjąć od klienta zniszczony lub uszkodzony znak pieniężny?
 • Archiwizacja i likwidacja dokumentów kasowych
 • Jak długo należy przechowywać dokumenty kasowe?
  kiedy i na jakich zasadach i przez kogo dokumenty mogą zostać zlikwidowane?
 • Czy na dowód likwidacji dokumentacji kasowej jednostka powinna otrzymać lub sporządzić stosowny dokument)?
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki