Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 października 2022 r.

GOSPODARKA KASOWA I GOSPODARKA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych
znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WZORY:

 • wzór instrukcji dot.: gospodarki kasowej
 • wzór gospodarki drukami ścisłego zarachowania
 • wzór instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy
 • protokół kontroli kasy
 • oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
 • przyjęcia i przekazania policji fałszywego banknotu

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 1. Kto może w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego być kasjerem (czy pracownik musi posiadać szczególne kwalifikacje, udokumentowane przebyte kursy, szkolenia itp)?
 2. Jak postąpić w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego?
 3. Czy kasjer jednostki organizacyjnej musi przyjąć od klienta zniszczony/uszkodzony znak pieniężny?
 4. Kto może dokonywać wpłat w kasie jednostki organizacyjnej w gotówce (od kogo i dlaczego wpłaty gotówkowe nie powinny być przyjmowane)?
 5. Jakie są limity dokonywania płatności gotówkowych (jakie mogą być konsekwencje przyjęcia w kasie wpłaty gotówkowej powyżej określonych limitów, z jakich przepisów wynikają ograniczenia w przyjmowaniu wpłat gotówkowych)?
 6. Archiwizacja i likwidacja dokumentów kasowych (jak długo należy przechowywać, kiedy i na jakich zasadach i przez kogo dokumenty mogą zostać zlikwidowane, czy na dowód likwidacji dokumentacji kasowej jednostka powinna otrzymać lub sporządzić stosowny dokument)?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Omówienie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, ordynacji podatkowej – kto może dokonywać płatności podatków w formie gotówkowej?)
 2. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera za zgodne z przepisami prowadzenie kasy w jednostce (kto może być kasjerem, jakie wymogi formalne można stawiać pracownikowi zatrudnianemu na stanowisko kasjera, czy należy wymagać od kasjera np. umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych? jak prawidłowo przyjmować i przekazywać obowiązki na stanowisku kasowym? odpowiedzialność materialna kasjera – sporządzanie dokumentów dot. powierzenia odpowiedzialności materialnej, w jak skutecznie kasjer może bronić się przed ponoszenia odpowiedzialności materialnej? )
 3. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera lub/i osoby nadzorującej jego pracę za przestrzeganie wymogów wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kiedy przyjmowanie wpłaty gotówkowej w kasie można uznać jako podejrzenie prania pieniędzy? obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy, praktyczne przykłady – kiedy w obszarze gospodarki kasowej może dojść do naruszenia zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?).
 4. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem kasy (bieżące czynności kontrolne, kto i jak często powinien kontrolować kasę, odpowiedzialność za nadzór i kontrolę głównego księgowego i kierownika jednostki, dokumentowanie kontroli kasy, adnotacje, protokoły).
 5. Regulacje wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej (instrukcja gospodarki kasowej, jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja, wzory druków i dokumentów stosowanych przy przyjmowaniu i wypłacaniu gotówki do i z kasy, wzory dokumentów o powierzeniu odpowiedzialności materialnej).
 6. Omówienie wybranych zagadnień związanych z przyjmowaniem wpłat do kasy i dokonywaniem wypłat ( przyjmowanie wpłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, jak prawidłowo sporządzić dokument wpłaty, formalne wymogi które spełnić powinno pokwitowanie wpłaty, na podstawie jakich dokumentów dokonywane są zwroty nadpłat w kasie? Wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom, pogotowie kasowe).

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego (komu należy zgłosić incydent o przyjęciu fałszywego znaku pieniężnego? zgłoszenie i przekazanie fałszywego znaku pieniężnego policji, sporządzenie odpowiednich dokumentów, czy i jak często kasjerzy powinni być szkoleni w zakresie rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych? Czy kasjer może i w jakich okolicznościach ponosić odpowiedzialność karną w związku z przyjęciem fałszywego znaku pieniężnego?).
 2. Sposób postępowania i regulacje prawne w zakresie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych (czy można odmówić przyjęcia wpłaty zniszczonym banknotem? Na podstawie jakich przepisów można dokonać wymiany zniszczonych pieniędzy?)
 3. Postępowanie w przypadku wystąpienia niedoborów lub nadwyżek i sposoby zapobiegania takim zjawiskom.
 4. Inwentaryzacja kasy (rozliczenie ewentualnych różnic, protokół inwentaryzacji).
 5. Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w gospodarce kasowej z uwzględnieniem zarzutów stawianych w tym zakresie przez organy kontroli (jak zapobiegać nieprawidłowościom, jakie powtarzające się „drobne” błędy kasjera mogą doprowadzić do poważnych nieprawidłowości?)
 6. Pomieszczenie kasy (gdzie powinno być zlokalizowane, jakie powinno spełniać normy bezpieczeństwa? Jakie są limity przechowywania gotówki w kasie? dostęp do pomieszczenia innych osób niż kasjer? Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia kasowego?)

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania ( co to są druki ścisłego zarachowania – rodzaje i praktyczne przykłady, czy istnieje normatywna definicja druków ścisłego zarachowania? Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania – co powinna regulować)
 2. Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania (na podstawie jakich dokumentów zaewidencjonować druki ścisłego zarachowania, w oparciu o jakie dokumenty rozliczyć wykorzystane druki ścisłego zarachowania? Weryfikacja stanów bieżących druków? Czy osobą odpowiedzialną za ewidencję i rozliczenie druków ścisłego zarachowania może/powinien być kasjer? Przyjęcie odpowiedzialności za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.)
 3. Postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania.
 4. Likwidacja/ niszczenie wykorzystanych lub niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania (jaki jest okres przechowywania wykorzystanych druków ścisłego zarachowania?, kto i kiedy powinien podjąć decyzję o zniszczeniu druków? Czy można zniszczyć druki niewykorzystane, których np. zakupiono za dużo i są już nieprzydatne? Kto powinien typować druki ścisłego zarachowania do likwidacji? Jak bezpiecznie dokonać fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania?)

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%