Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 listopada 2023 r. – Gminna pomoc publiczna w 2023 i 2024 roku

GMINNA POMOC PUBLICZNA
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030 R. i nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis w ogólnym interesie gospodarczym na lata 2024 – 2030
 2. Co w 2024 r. z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
 3. Wyczerpanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 4. Pomoc de minimis w rolnictwie w nowym naborze wniosków programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 5. Wykaz pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w 2022 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych)? Co powinien zawierać?
 6. Czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Czy w programie pomocy de minimis, podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną? Najświeższe orzecznictwo w zakresie programów pomocowych
 7. Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru, jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale?
 8. Czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie w uchwałach. Najświeższe orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zwolnienie „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna. Pytania prejudycjalne w tym zakresie
 2. Czy „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” można stosować w gminach (np. do ulg podatkowych)?
 3. Ostatnie zmiany w sprawozdawczości. Zmiana numeru programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 4. Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin
 5. Rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
 6. Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 7. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej
 8. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny?
 9. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową)
 10. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  • limit pomocy de minimis; sposób postępowania w przypadku wyczerpania limitu krajowego?
  • Aplikacja, w tym najczęstsze błędy
  • w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła? w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?, kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej? w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku, gdy decyzja została wydana dla kilku osób?
  • programy pomocowe w rolnictwie
  • czym jest pomoc de minimis w rolnictwie
  • kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
  • jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?
  • kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej
 2. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?

  Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie, Jak powinien wyglądać kompletny wniosek? Co zrobić z wnioskiem niekompletnym – ćwiczenia
  Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
 3. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy
 4. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy.
  • w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?
  • jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
  • 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy
   korekty w aplikacji SHRiMP
  • w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?
  • czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP
 5. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników
 6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna
 7. Stopa bazowa i stopa dyskontowa
 8. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
 9. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować w okresie epidemii?
 10. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?
 11. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 12. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
 13. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
 14. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
  • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?
  • kiedy korygujemy zaświadczenia?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
 15. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. – uwaga zmiana!
 16. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
 17. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
 18. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
 19. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO. Przykłady nieprawidłowości.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Wykładowca

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy publicznej, zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.
      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.
      Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych
UWAGA! SPOZA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wśród aktualności i nowości zostaną poruszone tematy:

 • wyczerpanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie w 2023 r.
 • co w 2024 r. z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
 • najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO
 • nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej ws. pomocy de minimis na lata 2024 – 2030
 • nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym− UOIG na lata 2024 – 2030
 • pomoc de minimis w nowym naborze wniosków programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 • czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
 • najnowsze orzecznictwo w zakresie programów pomocowych
 • czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie w uchwałach oraz najświeższego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie
 • zwolnienia „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna, pytania prejudycjalne w tym zakresie
 • wyjaśnienie regionalnych izb obrachunkowych w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułów wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych (magazyn do składowania pasz)
 • Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin

Serdecznie zapraszamy
Aneta Chmielowiec

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki