Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 5 czerwca 2023

GMINNA POMOC PUBLICZNA 2023
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      CELEM SZKOLENIA jest przedstawienie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy publicznej, zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym umiejętności właściwej kwalifikacji udzielonej pomocy, wyliczenia jej wartości i udokumentowania.
      Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.
      Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej.

Wśród aktualności zostaną poruszone między innymi zagadnienia:

 • zmiany intensywności pomocy regionalnej, zmiana części intensywności w związku z tzw. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji
 • najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO
 • nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej ws. pomocy de minimis na lata 2024 – 2030
 • pomoc de minimis w nowym naborze wniosków programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 • wykaz pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości za 2022 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych), co powinien zawierać?
 • czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
 • najnowsze orzecznictwo w zakresie programów pomocowych
 • czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie uchwałach
 • zwolnienia „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna
 • zmiany w sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej
 • co w 2023 r. z pomocą de minimis w rolnictwie, ulgami inwestycyjnymi, programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
 • pomoc publiczna na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • wyjaśnienie regionalnych izb obrachunkowych w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułów wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych (magazyn do składowania pasz)
 • zmiana numeru programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin
 • rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027
 • ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 • uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2023 r.
 • uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2023 r.
 • czy ulga inwestycyjna to zawsze pomoc publiczna?
 • co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?, w jaki sposób sprawdzić, ile pomocy de minimis wykorzystał wnioskujący o pomoc?
 • jakie dokumenty powinien wyegzekwować organ podatkowy od podatnika, ubiegającego się o pomoc covidową, o pomoc de minimis (np. ulgę w zapłacie) bądź ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie z tytułu nabycia gruntów?) albo o ulgę inwestycyjną?
 • dzień udzielenia pomocy
 • czy podatkowe programy pomocowe dotychczas uchwalone mogą obowiązywać w 2023 r.?, czy należy w tym zakresie podjąć jakieś działania, a jeżeli tak, to jakie?
 • jakich dokumentów należy żądać od podatnika w przypadku jego wniosku o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych?
 • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy de minimis?
 • jaki jest limit pomocy, w przypadku złożenia wniosku o ulgę w zapłacie podatku?
 • czy możemy udzielać ulg w zapłacie podatków, w tym w podatku rolnym, w ramach pomocy covidowej?
 • kiedy umorzenie zaległości w podatku rolnym nie stanowi pomocy de minimis?

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024-2030
 2. ZMIANY INTENSYWNOŚCI POMOCY REGIONALNEJ. Zmiana części intensywności w związku z tzw. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji
 3. Pomoc de minimis w nowym naborze wniosków programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 4. Wykaz pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w 2022 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych)? Co powinien zawierać?
 5. Czy każdy projekt uchwały zmieniającej program pomocowy wymaga przedłożenia do UOKiK i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Czy w programie pomocy de minimis, podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną? Najświeższe orzecznictwo w zakresie programów pomocowych
 6. Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru, jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale?
 7. Czy uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest podstawą podjęcia przez gminę uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? Omówienie nieprawidłowości w podejmowanych w ostatnim czasie uchwałach
 8. Zwolnienie „kolejowe” w podatku od nieruchomości a pomoc publiczna
 9. Czy „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” można stosować w gminach (np. do ulg podatkowych)?
 10. Ostatnie zmiany w sprawozdawczości. Zmiana numeru programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 11. Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2020) – uwaga nowy rodzaj pomocy
 12. Uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2023 r.
 13. Uchwały dotyczące pomocy covidowej w 2023 r.
 14. Uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2023 r.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla Gmin
 2. Rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
 3. Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 4. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc publiczna na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – uwaga nowe rozporządzenie
 5. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny?
 6. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową)
 7. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
 8. Pomoc publiczna w rolnictwie:
  • limit pomocy de minimis; sposób postępowania w przypadku wyczerpania limitu krajowego?,
   Aplikacja, w tym najczęstsze błędy:
  • w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła?
  • w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP
  • czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?
  • kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej?
  • w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku gdy decyzja została wydana dla kilku osób?
   Programy pomocowe w rolnictwie
  • czym jest pomoc de minimis w rolnictwie
  • kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
  • jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?
  • kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej
 9. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?

Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie, Jak powinien wyglądać kompletny wniosek? Co zrobić z wnioskiem niekompletnym – ćwiczenia.

Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy
 2. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy
  • Uwaga – Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego
  • w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?
  • jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
  • 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy
  • korekty w aplikacji SHRiMP
  • w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?
  • czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP
 3. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
 5. Stopa bazowa (NOWA) i stopa dyskontowa.
 6. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
 7. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować w okresie epidemii?
 8. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?
 9. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
 10. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
 11. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej
 12. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
  • jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?,
  • kiedy korygujemy zaświadczenia?,
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
  • jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
 13. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. – uwaga zmiana!
 14. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
 15. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
 16. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
 17. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach stwierdzane przez NIK i RIO. Przykłady nieprawidłowości.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

 

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%