Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 10 października 2022

NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PODATKÓW W 2022 ROKU
PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
ZMIANA LINII ORZECZNICZEJ

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności .
      Szkolenie obejmie nowości w ewidencji księgowej podatków, zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w 2022 r., zmiany w doręczeniach elektronicznych i Ordynacji podatkowej.
      Do czego służy Krajowy Rejestr Zadłużonych; Czy organ podatkowy może podejmować działania, w przypadku zaskarżenia decyzji do sądu (do WSA czy do NSA). Kiedy należy przedawnić koszty upomnienia?
Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienie nowej funkcjonalności dotyczącej obsługi kluczy dostępu do e-TW, e-ZW czyli zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego, problematykę ustalania prawidłowych sald zaległości i nadpłat na kontach podatników czy dłużników „opłaty śmieciowej”, przedawnienia zobowiązania podatkowego i opłaty „śmieciowej” ze szczególnym uwzględnieniem zmiany linii orzeczniczej w tym zakresie

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • wzór zgłoszenia wierzytelności
 • protokół inwentaryzacji
 • odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem,
 • zawiadomienia kierowane do urzędu skarbowego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (5 wzorów),
 • wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie informacji o majątku dłużnika,
 • instrukcja w sprawie sposobu dokonywania odpisu aktualizującego należności

W materiałach szkoleniowych znajdą również Państwo orzecznictwo sądowe w zakresie:

 • zaliczenie wpłaty na poczet zaległości
 • czy gmina może automatycznie umarzać długi po zmarłym z urzędu?
 • czy zlecenie prowadzenia księgowości zwalnia z odpowiedzialności za zaległości podatkowe członków zarządu spółki
 • czy jeśli dłużnik pozbywa się nieruchomości w celu ochrony przez hipoteką czy egzekucją, to wierzyciel może podważyć taką transakcję?
 • co w sytuacji gdy wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym są nieaktualne?
 • terminu zawieszenia biegu terminów procesowych
 • terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?)
 • zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej?
  egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?
 • wpisu hipotecznego przy podaniu do sądu błędnego adresu – czy taki wpis będzie skuteczny
 • zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • egzekucji wobec podatnika w upadłości
 • skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości
 • wykreślenia wpisu hipotecznego
 • legalności wszczynanie postępowań tuż przed przedawnieniem

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Co nowego wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia?
 2. Co nowego wprowadza ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Ordynacji podatkowej?
 3. e-ZW czyli Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego, jak wygląda? Kiedy rusza? Obowiązki wierzyciela. Jak zawiadamiamy NUS w II połowie 2022 r., a jak będziemy zawiadamiać w 2023 r.
  Uwaga! 16 wersja podręcznika użytkownika aplikacji eTW do tworzenia dokumentu elektronicznego TW-1(5)
 4. Nowa funkcjonalność dotycząca obsługi kluczy dostępu do e-TW i obowiązek wygenerowania własnego klucza dostępu
 5. Najnowsze wyjaśnienia w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Dochody wykonane w Rb-27S. Zmiany w doręczeniach elektronicznych!
 6. Najnowsze orzeczenia w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych – zmiana linii orzeczniczej w tym zakresie. Jak liczyć termin przedawnienia – po upływie terminu płatności raty podatku czy od końca roku kalendarzowego? – uchwała NSA w tym zakresie
  • Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe z 2015 r. i lat późniejszych?
  • Czy nowe zasady stosujemy do zobowiązań podatkowych z 2020 r.
  • Czy należności zabezpieczone hipoteką z lat 2009-2015 nie przedawniają się zgodnie z art. 70 par.8 Ordynacja Podatkowa? Czy wierzyciel może wnioskować do urzędu skarbowego o egzekucje z nieruchomości z w/w hipoteki?
  • Czy w związku z rekomendacją TK o usunięciu art. 70 par 8 Ordynacji , jako niezgodnego z Konstytucją należy odpisywać w/w należności?
  • Czy hipoteka bądź zastaw skarbowy zabezpieczają przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego? Nowe wskaźniki dla kary porządkowej i zastawu skarbowego na 2023 r.
 7. Do czego służy Krajowy Rejestr Zadłużonych? Nowość od 1 grudnia 2021 r. Do czego służy Rejestr Należności Publicznoprawnych?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Odpis i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego – czy to pojęcia tożsame?
 2. Stosowanie art. 62 Ordynacji podatkowej w praktyce. Czy wpłatę podatnika zalicza się na poczet zaległości w przypadku gdy zaległości te są objęte wnioskiem o umorzenie? Czy organ podatkowy jest związany wskazywanymi przez podatnika proporcjami rozliczenia należności głównej i odsetek za zwłokę od tej należności?
 3. Na czym polega prawidłowe ustalanie sald na kontach podatkowych?
  • Jak prawidłowo ustalić stan zaległości na koncie podatnika, aby nie narazić się na zarzut wykazania na jego koncie stanu zaległości niezgodnego ze stanem faktycznym? Co zrobić, aby je zminimalizować?
  • Czy co roku należy inwentaryzować wszystkie konta podatkowe?
  • Termin inwentaryzacji kont podatkowych
  • Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację?
  • Kto powinien przeprowadzić inwentaryzację kont podatkowych?
  • Kto nie powinien uczestniczyć w przeprowadzaniu inwentaryzacji?
  • Czy zobowiązania wynikające z decyzji nieostatecznych (odwołanie w SKO) należy przypisać?
  • Czy decyzja zaskarżona w WSA powinna być przypisana?
  • Czy zaległość wynikająca z decyzji, która została zaskarżona do WSA powinna być windykowana?
  • Czym jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę? Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • Oprocentowanie nadpłaty?
  • Czy nadpłata się przedawnia?
 4. Odpisy aktualizujące należności podatkowe, zasady dokonywania odpisów
  • Czy sam fakt istnienia zaległości jest wystarczającą przesłanką do dokonania odpisu aktualizującego?
  • Przesłanki uzasadniające dokonanie odpisu, czy odpisem obejmujemy odsetki za zwłokę?
  • Jakie są konsekwencje dokonania odpisu dla ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości?
 5. Przykładowe błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji kot podatkowych.
 6. Kiedy dokonujemy odpisu na koncie podatnika?
 7. Czy należy/można odpisać zaległość nieściągalną? Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest podstawą odpisu zaległości na koncie podatnika? Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego jest równoznaczne z przedawnieniem zobowiązania podatkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Problematyka przedawnienia zobowiązań podatkowych:
  • kiedy należy przedawnić koszty upomnienia, w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego w 2016 r., a później kolejnego w 2018 r. ?W jaki sposób należy liczyć okres upływu 3 lat dla kosztów upomnienia?
  • zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie
  • umorzenie z urzędu; czy długi po zmarłym można umarzać z urzędu?; czy można ściągać zaległości od spadkobiercy bez decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?
  • czy w okresie pandemii termin przedawnienia zobowiązania podatkowego jest zawieszony/wstrzymany? – orzecznictwo i wyjaśnienia MF w tym zakresie
  • jak ustalić, czy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu?
  • jak udokumentować odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem?
  • zastosowanie środka egzekucyjnego jako przesłanka przerwania biegu terminu przedawnienia,
  • czy dobrowolna zapłata ma wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • czy bieg terminu przedawnienia możemy przerywać kilkukrotnie? Czy są jakieś limity w tym zakresie?
  • co zrobić z zaległościami podatkowymi, tytułami wykonawczymi w sytuacji gdy zaległość dotyczy lat 2015 – 2020, a urząd skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z tytułu braku majątku, konta bankowego, złej sytuacji dłużnika?

   UWAGA: CZY AKTUALNIE ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI PRZERYWA BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA? WZÓR PISEMNEGO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI
  • jak liczyć termin przedawnienia w przypadku:
   * zastosowania środka egzekucyjnego
   * ogłoszenia upadłości
  • wpływ ogłoszenia upadłości podatnika na ustalenie prawidłowego salda na koncie podatnika i na egzekucję podatków,
  • co zrobić z odsetkami w przypadku gdy od ogłoszenia upadłości po trzech latach została zapłacona kwota zgłoszonej wierzytelności, pozostały natomiast odsetki?,
  • UWAGA! UPADŁOŚĆ PODATNIKA KONSUMENTA ORAZ UPADŁOŚĆ PODATNIKA PRZEDSIĘBIORCY – Czy upomnienie wysłać podatnikowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej, który ogłosił upadłość konsumencką czy syndykowi (podatnik nie reguluje bieżących zobowiązań)
  • CO Z PODATNIKIEM W RESTRUKTURYZACJI?, CZYM JEST UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA? Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym od 1 grudnia 2021 r. Co z zaległościami, które powstały przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego?,
   * zbieg egzekucji,
   * czy egzekucja sądowa przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
   * czy uchylenie decyzji ostatecznej albo umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzą do przerwania biegu terminu przedawnienia?
  • zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w tym:
   * jak liczyć termin przedawnienia w przypadku wydania decyzji w sprawie odroczenia/rozłożenia na raty oraz w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego?
   * przerwanie oraz zawieszenie biegu terminu przedawnienia w stosunku do małżonków
   * przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność osób trzecich
   * przedawnienie zobowiązania podatkowego a odpowiedzialność spadkobiercy
   * odpowiedzialność podatkowa spadkobierców przed podziałem spadku i po podziale spadku
   * czy przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką? Wyrok TK w tym zakresie
   * obowiązki wierzyciela wobec urzędu skarbowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego
 2. Problematyka przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – ćwiczenia (np. czynszu najmu, dzierżawy, opłat za wodę, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego). Czy podmiot wpłacający przedawniony czynsz może go odzyskać?
 3. Jak wykazać prawidłowo „zaległości netto” w sprawozdaniu Rb-27S – wyjaśnienia MF
 4. Czy rada gminy może wprowadzić możliwość uiszczania wszelkich należności budżetowych w formie elektronicznej?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%