Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 19 sierpnia 2022 r.

NAJNOWSZE ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŚWIADCZENIA DLA IZB ROLNICZYCH
ULGA INWESTYCYJNA, ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU
TRYB ZMIANY DECYZJI PODATKOWYCH
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWAŃ

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Podczas szkolenia przeanalizowane zostanie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zmiana przywołanego rozporządzenia nastąpiła po 20 latach. Wprowadza ono szereg nowości. Rozporządzenie określa: szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków; rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji; sposób zakładania i prowadzenia ewidencji; szczegółowe sposoby wymiany danych; zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości; itd. Reasumując w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany w stosunku do przepisów obecnie obwiązujących: 1) dostosowano definicję budynku do ustawy Prawo budowlane, 2) proces zakładania i modernizacji ewidencji dostosowano do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 3) przyjęto dokument elektroniczny jako podstawową formę przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych, 4) przywrócono jako zasadę zawiadamianie właścicieli o wprowadzonych zmianach w ewidencji w przypadku zmian wprowadzanych na wniosek, a także zmian wprowadzanych w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe rozporządzenie zostało bardzo szybko znowelizowane. Publikacja nowelizacji – rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nastąpiła dnia 30 września 2021 roku – szczegóły nowelizacji zostaną wyjaśnione na szkoleniu.
      Czy rada gminy możne wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedmiotów opodatkowania – budynków mieszkalnych, w których właściciele oraz inne osoby pomagają osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie? Jak napisać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” uchwałę w sprawie zwolnienia wyżej wymienionych przedmiotów opodatkowania? Analiza ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
      W nawiązaniu do wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, która w roku 2021 przeprowadziła kontrolę funkcjonowania izb rolniczych, na podstawie zapisów art. 35a pkt 3-6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych na swym IX posiedzeniu w dniu 12 października 2021 roku przyjęła uchwałę nr 7/2021 w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z § 2 ust. 4 tejże uchwały, izba rolnicza jest zobowiązana dołączyć do wniosku o wyrównanie dochodów z KRIR oryginalne zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielenia ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty. Wzór takiego zaświadczenia zostanie przedstawiony Państwu na szkoleniu. Wszystkie gminy w Polsce zostały poproszone o wydawanie i przesyłanie w oryginale zaświadczeń, nawet jeżeli ww. zmniejszenie nie nastąpiło, wpisując wtedy kwotę zmniejszenia 0 (słownie: zero) złotych. Terminy przesyłania zaświadczeń, treść zaświadczenia i jego wzór, analiza uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych, zostaną przedstawione na szkoleniu.
      Omówiona zostanie ulga z tytułu nabycia gruntów (w tym bardzo ważne dla tej ulgi zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie w zależności od nabytych hektarów) oraz ulga inwestycyjna oraz zmiany formularzy i zaświadczeń o pomocy de minimis, a także zmiany wynikające z Ordynacji podatkowej.
      Zapoznamy się ze sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jst. Krajowa Rada wnioskuje o dokonanie zmiany przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku leśnego nie będzie dotyczył gmin. Jednocześnie Krajowa Rada przedłożyła propozycje zmian mających na celu wprowadzenie instytucji prawnych umożliwiających skuteczny pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.
      Poznamy odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa inkasent powołany w drodze uchwały organu stanowiącego, jest uprawniony do poboru i wpłaty podatków, których nie wpłacono w wyznaczonym terminie (zaległości podatkowych)? – stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.
      Przeanalizowane zostaną najnowsze zmiany w podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych oraz pomocy publicznej spowodowane m.in. koronawirusem SARS-CoV-2.
      Limit pomocy de minimis w rolnictwie na cały 2022 rok został wyczerpany już w ponad 67,32% – dane na dzień 20 czerwca 2022 roku – co z ulgami dla rolników – jak postępować? Podczas szkolenia przedstawiony zostanie wzór decyzji odmawiającej udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego – umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie z uwagi na brak limitu!!!
      Przeanalizujemy skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 39/19 z dnia 24 lutego 2021 roku. Sentencja została ogłoszona dnia 3 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 401. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
      Dokonamy analizy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 646/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku – Warunki jakie musi spełniać gminne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Czy można zapisać w uchwale Rady Miasta/Gminy, że zwolnienie nie przysługuje jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Gminy z jakiegokolwiek tytułu. Czy można postanowić w uchwale, że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku wystąpienia zaległości.
      W związku z wprowadzonymi zmianami w podatkach i opłatach lokalnych, pomocy publicznej oraz w Ordynacji podatkowej przedstawione zostaną informacje istotne z punktu widzenia systemów podatkowych oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
      Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? – uchwała siedmiu sędziów NSA.
      Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w art. 2 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nałożony został na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z dniem 31 lipca 2020 roku obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych stosownie do art. 28 i 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedstawione zostaną wnioski po prawie dwóch latach stosowania zmienionych przepisów.
      Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura. Przeanalizowane zostaną również realne sposoby wsparcia przedsiębiorców przez jst. Zmiany w przedmiotowym zakresie weszły w życie 29 czerwca 2021 roku na podstawie ustawy opublikowanej dzień wcześniej, tj. dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
      Kolejnym celem szkolenia jest przedstawienie projektów nowych uchwał dotyczących handlu przez rolników w piątki i soboty, które muszą być podjęte przez 2477 gmin w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 listopada 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Co ważne przedmiotowe uchwały będą musiały być podjęte w każdej gminie niezależnie od tego czy obowiązuje w nich opłata targowa czy też nie. W tym miejscu warto przypomnieć, że w roku 2021 wprowadzono zaniechanie poboru opłaty targowej przepisami tarczy antykryzysowej z uwagi na pandemię COVID-19. Natomiast w roku 2022 opłata targowa może być skutecznie realizowana. Co więcej, przywołana powyżej ustawa wprowadza nowe zwolnienie z opłaty targowej do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają zestawienie najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych z zakresu podatków, opłat lokalnych i pomocy publicznej, bardzo ważny komplet nowych aktów prawnych, a także uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów, w tym jakie ulgi przysługują rolnikowi w związku z brakiem limitu pomocy de minimis w rolnictwie.
      Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Zapraszamy

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.00 – 10.10 PRZERWA
10.10 – 11.10 II BLOK SZKOLENIOWY
11.10 – 11.20 PRZERWA
11.20 – 12.20 III BLOK SZKOLENIOWY
12.20 – 12.30 PRZERWA
12.30 – 14.00 III BLOK SZKOLENIOWY, IV BLOK SZKOLENIOWY,
                                w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz PRZERWA – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%