Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 9 lutego 2022 r.

EGZEKUCJA W POMOCY SPOŁECZNEJ W PRAKTYCE
WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCHDOTYCZĄCYCH NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
AKTUALNE WZORY, POPRAWNE WYPEŁNIANIE I PRZEKAZYWANIE TW DO ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Półroczne doświadczenie w elektronicznych tytułach wykonawczych – jakie problemy występują najczęściej?
 2. Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 3. Kto podpisuje TW wójt czy kierownik/pracownik OPS?
 4. Jak sprawdzić aktualny status przekazanego do organu egzekucyjnego TW?
 5. e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela o nieprzyjęciu e-TW, uwagi praktyczne i problemy, które mogą wystąpić przy przepływie informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej wierzyciela.
 6. Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?
 7. Czy jednym e-TW można objąć kilka należności od jednego zobowiązanego?
 8. Likwidacja opłaty komorniczej od 1 stycznia 2022r.?
 9. Jak przeciwdziałać (minimalizować) płaceniu kosztów egzekucyjnych?

!!! Uwaga!!!
Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism kierowanych do organu egzekucyjnego, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ogólna charakterystyka świadczeń pomocy społecznej pobranych nienależnie;
  • kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym?
  • w jaki sposób określane są świadczenia nienależnie pobrane?
  • decyzje administracyjnych wydawane osobom, które pobrały nienależne świadczenia i są zobowiązane do ich zwrotu (m.in. decyzje z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty).
  • czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie obowiązek zwrotu takiego świadczenia?
  • czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji ustalającej nienależne świadczenie?
  • czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze należy żądać zwrotu świadczenia?
  • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (od kiedy i jakie odsetki liczyć?)
 2. Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;
  • czy wolno umorzyć w całości lub w części nienależnie pobrane świadczenie?
  • czy wolno stosować ulgi w postaci odroczenia terminu zwrotu lub rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia?
  • czy wolno stosować ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
  • czy wolno i kiedy odstąpić od dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń?
  • kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?
  • kiedy przedawniają się należności wynikające z decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń?
  • co ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w przypadku zgonu świadczeniobiorcy?
 3. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zagadnienia ogólne;
  • ośrodki pomocy społecznej jako wierzyciele nienależnie pobranych świadczeń,
  • pozycja prawna wierzyciela (OPS) przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,
  • ustalenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,
  • jakie upoważnienia powinni posiadać pracownicy OPS podpisujący upomnienia i tytuły wykonawcze?
  • czy TW wystawiony przez OPS powinien podpisać wójt czy kierownik/pracownik OPS-u i jakim podpisem?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czynności wierzyciela (OPS) poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej;
  • omówienie zmienionego – obowiązującego od 20 lutego 2021r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
  • działania informacyjne wierzyciela – kiedy stosować? W jakiej formie? Sposób i cel dokumentowania.
  • upomnienie – kiedy musi być wystawione? Jaka jest minimalna kwota kiedy upomnienie musi być wystawione?
  • zmiana wysokości kosztów upomnienia – od kiedy stosować nowe koszty?
  • zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia- kiedy przedawniają się koszty upomnienia doręczone od 20 lutego 2021r. a kiedy koszty wynikające z upomnień doręczonych przed 20 lutego 2021r.? (przedstawienie praktycznych przykładów liczenia terminów przedawnienia).
  • czy w przypadku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń upomnienie musi być zawsze wystawione i doręczone świadczeniobiorcy?
  • obligatoryjne elementy upomnienia (kto określa wzór upomnienia?, zmiana podstawy prawnej upomnienia, treść pouczeń, konsekwencje braku poinformowania wierzyciela lub/i organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania, czy upomnienie musi być podpisane?),
  • koszty upomnienia – czy zawsze należy zapłacić koszty upomnienia?( np. świadczeniobiorca zwraca nienależne świadczenie po wysłaniu upomnienia ale przed jego odbiorem, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w tym samym dniu co doręczone upomnienie? Kiedy przedawniają się koszty upomnienia? )
  • czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia?
 2. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW.
  • Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia – wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.
  • Elektroniczny tytuł wykonawczy – TW-1(5) – jak prawidłowo wypełnić? Omówienie wybranych elementów tytułu wykonawczego – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
  • Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
  • Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy wolno będzie wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej? Jak uzyskać dostęp do elektronicznych TW?).
  • Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – czy OPS może przekazywać TW na elektroniczną skrzynkę podawczej organu egzekucyjnego?
  • Podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna
  • Konsekwencje dla wierzyciela nieprawidłowo sporządzonego elektronicznego TW.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wybrane – istotne dla wierzyciela – zagadnienia z przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
  • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
  • Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
  • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.
  • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
  • Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
 2. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, dalszy lub dotychczasowy TW jako podstawa ponownego wszczęcia egzekucji).
  • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
  • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
 3. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.
  • Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).
  • Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
  • Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
  • Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
  • Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%