Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 14 października 2022 r.

PROBLEMY W EGZEKUCJI PODATKÓW
ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się przymusowym dochodzeniem, egzekucją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Omawiane podczas szkolenia zagadnienia, to najczęściej zgłaszane problemy wierzycieli podczas egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas szkolenia w sposób praktyczny rozwiążemy zgłaszane problemy.
Chętnie odpowiemy też na inne problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedegzekucyjne działania informacyjne wierzyciela:
  • Czy gmina może wysyłać SMS-y dotyczące bieżących zobowiązań- przypominające o zbliżającym się upływie terminu płatności?
  • Czy jest to traktowane jako działanie informacyjne? Jeśli tak, to czy konieczne jest wysyłanie upomnień 21 dni od dnia wysłania SMS-a- w przypadku comiesięcznych terminów płatności należałoby wystawiać upomnienia co miesiąc?
  • Jeżeli opłata za odpady była płatna do 20 marca 2021 to w jakim terminie musimy podjąć działania informacyjne?
 2. Koszty upomnień:
  • Czy przy wpłacie zobowiązanego gdzie jest wystawionych kilka upomnień, wpłatę w pierwszej kolejności zaliczamy na wszystkie koszty upomnienia jakie ma na koncie podatnik, a potem pozostałą kwotę księgujemy na należność główną i odsetki?
  • Czy w upomnieniu musi być zawarta klauzula informacyjna – RODO?
  • Jeżeli zaległość podatkowa została zabezpieczona hipoteką, ale bez kwoty kosztów upomnienia, to czy koszty się przedawniają?
  • Czy wezwanie do złożenia oświadczenia o majątku można wysyłać tylko raz czy obligatoryjnie za każdym przesyłanym upomnieniem?
  • Co zrobić w przypadku gdy dłużnik nie reaguje na wysłane mu oświadczenie o posiadanym majątku?
  • Czy upomnienie powinno być podpisane? Jeżeli nie, to czy powinno zawierać informację „wygenerowano automatycznie”?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tytuł wykonawczy:
  • Jaki wzór tytułu wykonawczego obecnie obowiązuje?
  • Czy we wzorze TW-1(5) w dziale D punkt 6 (informacje dotyczące należności pieniężnej) zaznaczamy kwadrat 1 (odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki obejmuje także majątek wspólny zobowiązanego i małżonka) jeśli nie mam wiedzy czy zobowiązany jest w związku małżeńskim?
  • Gdzie podatnik powinien uiścić zapłatę za wierzytelność objętą tytułem wykonawczym? Na konto wierzyciela czy w urzędzie skarbowym?
  • Co z kosztami egzekucyjnymi?
  • Czy mamy prawo odmówić przyjęcia wpłaty gdy podatnik upiera się by zapłacić w kasie u wierzyciela?
  • Czy wystawianie dalszych tytułów jest obligatoryjne?
  • Czy tytuł można wystawić na małżonków, jeśli w deklaracji są podani oboje i posiadają wspólnie działkę lub nieruchomość?
  • Czy urząd skarbowy może ściągać tytuł wykonawczy z 2020 r. pozostawiając tytuły wykonawcze za lata wcześniejsze?
  • Jakie są zasady i kolejność ściągania należności objętych tytułami wykonawczymi?
  • Czy jeśli deklarację na śmieci złoży dwóch właścicieli, a potem zmiany w niej dokona tylko jeden i tylko jeden się na niej podpisze, to czy możemy prowadzić egzekucję wobec obu?
  • W jaki sposób informujemy urząd skarbowy o majątku dłużnika, bądź o innych zmianach w tytule wykonawczym? W wersji papierowej czy przez aplikację eTW?
  • Co zrobić w sytuacji gdy wystawiony tytuł był na współmałżonków i jeden z małżonków umiera? Co wówczas z egzekucją?
  • Na jaką minimalną kwotę możemy wystawić tytuł wykonawczy?
  • Czy elektroniczny tytuł wykonawczy może być wystawiony na zaległości z kilku lat?
  • Jak wpisać kilka numerów i dat orzeczeń będących identyfikacją podstawy prawnej obowiązku?
  • Czy urząd może dochodzić zaległości od współmałżonka?
  • Jakie dokumenty muszę przedstawić do US potwierdzające wspólność majątkową?
  • Kiedy najpóźniej można wystawić tytuł wykonawczy?
  • Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z niemożnością ściągnięcia zaległości przez urząd skarbowy powoduje, że przedawni się zaległość?
  • Czy jeżeli dostałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o przekazaniu innemu organowi do łącznego prowadzenia egzekucji, to mam wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
  • Jeśli mamy zwrócony tytuł wykonawczy ponieważ podatnik jest nieściągalny, to po jakim czasie i jaki tytuł wystawiamy?
  • Deklarację mamy złożoną na dwoje małżonków, upomnienie zostało wysłane tylko na jednego małżonka, czy tytuł wykonawczy wystawiamy tylko na jednego małżonka tak jak upomnienie?
 2. Zmieniony tytuł wykonawczy:
  • Jeżeli wystawiamy zmieniony tytuł, na zmniejszenie z powodu zgonu podatnika, wówczas jaki powód wpisujemy na tytule wykonawczym?
  • W przypadku korekty deklaracji zwiększającej w opłacie śmieciowej muszę przed wystawieniem zmienionego tytułu wykonawczego wystawić upomnienie na dopisane należności np. 2 lata wstecz?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Spłata wierzytelności podczas egzekucji:
  • Dłużnik wpłaca 125zł ma zaległość 125 zł + koszty upomnienia 16 zł. Wpłatę księguję na koszty i reszta na należność główną i odsetki. Czy muszę wysłać pismo o zarachowaniu wpłaty?
  • Czy jeśli egzekucję prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie, przy zbiegu egzekucji, to musimy ich nawzajem informować o dokonanych wpłatach na konto dłużnika dokonywanych przez nich?
  • W przypadku gdy dłużnik samodzielnie dokona spłaty całkowitej zadłużenia, czy wtedy wysyłamy do urzędu skarbowego wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego do kosztów egzekucyjnych (brak kosztów po stronie jst) – w jakiej formie ograniczamy poprzez ETW czy wersja papierowa?
  • Czy zawiadomienie o częściowej zapłacie tytułu też należy wysyłać elektronicznie?
 2. Egzekucja a podatnik w upadłości:
  • Jak wygląda egzekucja (i czy w ogóle jest możliwa), jeśli podatnik ogłosi upadłość?
  • Czy zakończenie postępowania upadłościowego pozwala na prowadzenie przerwanej egzekucji?
  • Czy jeśli upadłość podatnika trwa np. 10 lat, to zaległość się przedawnia, czy bieg jest zawieszony od momentu ogłoszenia upadłości?
 3. Podatnik nieściągalny:
  • Jak postąpić w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego ustalił, że dłużnik nie posiada żadnego majątku (nieruchomości, ruchomości itp.), również nie pracuje, czy wtedy należy wystawić tytuł do urzędu skarbowego?
  • Jeśli urząd skarbowy umorzy postępowanie egzekucyjne, to czy w systemie można również zrobić umorzenie czy przedawnienie?
  • Czy należność ta ma „wisieć” w systemie?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%