Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 2 lipca 2024 r. – Egzekucja administracyjna w pomocy społecznej po najnowszej nowelizacji przepisów

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
W POMOCY SPOŁECZNEJ
PO NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW
WYSTAWIANIE UPOMNIEŃ, ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH E-TW,
ORAZ ELEKTRONICZNYCH ZAWIADOMIEŃ E-ZW WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Świadczenia nienależnie pobrane, ogólna charakterystyka i ich egzekucja
  • kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnie pobranym?
  • w jaki sposób określane są świadczenia nienależnie pobrane?
  • decyzje administracyjnych wydawane osobom, które pobrały nienależne świadczenia i są zobowiązane do ich zwrotu (m.in. decyzje z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, elementy decyzji)
  • czy decyzja stwierdzająca nienależnie pobrane świadczenie oznacza automatycznie obowiązek zwrotu takiego świadczenia?
  • czy decyzja nakazująca zwrot nienależnego świadczenia jest decyzją odrębną od decyzji ustalającej nienależne świadczenie?
  • czy w przypadku wydania decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie zawsze należy żądać zwrotu świadczenia?
  • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (od kiedy i jakie odsetki liczyć? Czy w każdym przypadku nienależnego świadczenia należy naliczać odsetki?)
  • w którym momencie po wydaniu decyzji orzekającej do zwrotu świadczenie nienależnie pobrane wystawić tytuł wykonawczy?
  • jakie działania wierzyciela poprzedzają wystawienie tytułu wykonawczego?
 2. Żądanie przez OPS zwrotu wydatków i opłat wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw z obszaru pomocy społecznej, podstawa żądania zwrotu i kierowanie spraw do egzekucji administracyjnej?
  • jaki dokument stanowi podstawę żądania zwrotu?
  • czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego do zobowiązanego należy wysłać upomnienie?
  • co w przypadku gdy zobowiązany wpłaci należność przed odebraniem upomnienia, czy należne są koszty upomnienia?
  • kiedy wystawić tytuł wykonawczy i jakie są nowe elementy tytułu wykonawczego?
  • czy w tytule wykonawczym wyliczamy kwotę odsetek?
  • czy od wszystkich należności, których zwrotu żądają OPS-y należą się odsetki i jakie?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń, wydatków i opłat z pomocy społecznej
  • Kto jest wierzycielem należności z obszaru pomocy społecznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, OPS/GOPS czy kierownik OPS-u)?
  • pozycja prawna wierzyciela, jego prawa i obowiązki przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń, opłat i wydatków
  • ustalenie właściwości miejscowej organu egzekucyjnego
  • jakie upoważnienia powinni posiadać pracownicy OPS podpisujący upomnienia i tytuły wykonawcze?
  • czy TW wystawiony przez OPS powinien podpisać wójt czy kierownik/pracownik OPS-u i jakim podpisem?
 2. Czynności wierzyciela (OPS) poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
  • omówienie aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
  • działania informacyjne wierzyciela – kiedy stosować? W jakiej formie? Sposób i cel dokumentowania
  • upomnienie – kiedy musi być wystawione? Jaka jest minimalna kwota kiedy upomnienie musi być wystawione? Jak rozumieć termin „niezwłocznie”?
  • w jakim terminie po doręczeniu upomnienia wystawić tytuł wykonawczy?
  • zmiana zasad wyliczania kwoty zaległości, po przekroczeniu której wierzyciel jest zobowiązany do wystawienia upomnienia a następnie tytułu wykonawczego
  • zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia, które weszły w życie od 25 marca 2024r.(co z dotychczasowymi kosztami upomnienia?)
  • czy w przypadku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń upomnienie musi być zawsze wystawione i doręczone świadczeniobiorcy?
  • obligatoryjne elementy upomnienia (kto określa wzór upomnienia?, zmiana podstawy prawnej upomnienia, treść pouczeń, konsekwencje braku poinformowania wierzyciela lub/i organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania, czy upomnienie musi być podpisane?)
  • czy w upomnieniu powinna być zawarta klauzula informacyjna RODO?
  • koszty upomnienia – czy zawsze należy zapłacić koszty upomnienia?
   np. świadczeniobiorca zwraca nienależne świadczenie po wysłaniu upomnienia ale przed jego odbiorem, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w tym samym dniu co doręczone upomnienie? Kiedy przedawniają się koszty upomnienia?
  • czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia po zmianie przepisów od 25 marca 2024r.?
 3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego – sposoby elektronicznego przekazywania TW
  • W jakim terminie od doręczenia upomnienia powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
  • Omówienie aktualnego wzoru TW i prawidłowego wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.
  • Rozróżnienie w tytule wykonawczym podstawy prawnej egzekwowanego obowiązku i podstawy prawnej prowadzenia egzekucji (co wpisać w tych pozycjach TW?)
  • Elektroniczny tytuł wykonawczy – e-TW – jak prawidłowo wypełnić? Omówienie wybranych elementów tytułu wykonawczego – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?)
  • Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
  • Upoważnienie do podpisywania TW w tym podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym?
  • Konsekwencje dla wierzyciela nieprawidłowo sporządzonego elektronicznego TW
  • Czy w przypadku nieprzyjęcia TW przez aplikację e-TW należy poprawić czy wystawić nowy TW (jaki numer czy dotychczasowy czy nowy, data wystawienia, data naliczenia odsetek i.t.p.)

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wybrane – istotne dla wierzyciela – zagadnienia z przebiegu postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji)
  • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?)
  • Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym
  • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych
  • Obowiązek wierzyciela stosowania elektronicznego formularza zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego -e-ZW (jak wypełnić? Które informacje wierzyciel musi przekazać do organu egzekucyjnego korzystając z formularza e-ZW? W jakim terminie przekazać e-ZW do organu egzekucyjnego? Kto podpisuje e-ZW? Czy e-ZW musi podpisać ta sama osoba, która podpisała e-TW? Czy wolno o zmianach w tytule wykonawczym poinformować organ egzekucyjny w innej formie niż e-ZW, np. papierowej).
  • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
  • Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?)
 2. Zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego, dalszy lub dotychczasowy TW jako podstawa ponownego wszczęcia egzekucji)
  • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego)
  • Pozyskanie informacji o majątku zobowiązanego – wystąpienie przez wierzyciela do zobowiązanego z wezwaniem o wyjawienie majątku (forma wezwania i forma wyjawienia majątku)
  • Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
  • Jakie mogą być konsekwencje dla zobowiązanego, który wykaże nieprawdziwe informacje nt. posiadanego majątku?
  • Do jakich instytucji i organów może wystąpić wierzyciel celem pozyskania informacji o majątku zobowiązanego celem prowadzenia dalszej egzekucji? Jaka podstawa prawna powinna być wskazana w takim wystąpieniu? Czy za takie informacje wierzyciel ponosi opłaty?
  • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji)

IV BLOK SZKOLENIOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Wykładowca

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • Jaki dokument należy wskazać w elektronicznym tytule wykonawczym jako „identyfikacja podstawy prawnej obowiązku” w przypadku nienależnie pobranych świadczeń i innych należności podlegających zwrotowi?
 • Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW należy zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela może spowodować niepoprawne wypełnienie TW? – nowy wzór TW-1(7)
 • Czy w upomnieniu powinna być zawarta klauzula informacyjna RODO?
 • Kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia
 • Poprawne wypełnienie części D tytułu wykonawczego z rozróżnieniem: rodzaju należności pieniężnej, podstawy prawnej obowiązku i identyfikacji podstawy prawnej obowiązku z uwzględnieniem specyfiki nienależnie pobranych świadczeń i innych należności podlegających zwrotowi w obszarze pomocy społecznej?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w treści tytułu wykonawczego m. in. obowiązek podawania danych dot. małżonka, zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym?
 • Kiedy w części D tytułu wykonawczego należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za należność pieniężną obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, a kiedy, że obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym?
 • Kiedy wierzyciel musi poszukiwać majątku zobowiązanego?
 • Czy na zobowiązanego mogą być nałożone sankcji za niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym?
 • Czy w przypadku solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązanie publicznoprawne należy doręczyć upomnienie obojgu małżonkom czy wystarczy jednemu?
 • O jakich zdarzeniach wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
 • Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
 • Jakie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadził ustawodawca odnośnie m. in. danych w tytule wykonawczym i od kiedy zaczną obowiązywać?
 • Kto podpisuje TW wójt czy kierownik/pracownik OPS?
 • Czy po śmierci zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz opłat i wydatków z pomocy społecznej, należności można dochodzić od jego spadkobierców?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki