Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 21 lutego 2022

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2022 ROKU

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Od 1 stycznia 2022 r. od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym nie powinna być pobierana opłata komornicza.
      Do 31 grudnia 2021 r. wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, był obowiązany, do uiszczenia opłaty komorniczej, stosownie do art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny wykonując obowiązek pobrania opłaty komorniczej potrąca opłatę z kwot uzyskanych w egzekucji na podstawie art. 66 § 6 w związku z § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Te i inne zagadnienia zostaną przedstawione na najbliższym szkoleniu z egzekucji administracyjnej.
Przykładowo:

 • nie można pominąć faktu, iż trwają prace nad kolejną zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami wykonawczymi, której celem jest dalsze usprawnienie, przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Co z zagranicznymi tytułami wykonawczymi?
 • Jak skutecznie prowadzić egzekucję wobec podatników mieszkających w Wlk. Brytanii po Brexicie?
 • Czy wniosek o udostępnienie klucza do systemu muszą złożyć osobno podatki i odpady komunalne?
 • Kto podpisuje e-tytuły?
 • Kolejny tytuł wykonawczy w aplikacji e-TW
 • Jak to jest z kosztami egzekucyjnymi?
 • Konsekwencje dla wierzyciela błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
 • Czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji w 2022 r., w związku z rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?

Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.

WZORY PISM:

 • upomnienia
 • wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • wezwania o wyjawienie majątku
 • oświadczenia zobowiązanego o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia
 • dodatkowej informacji
 • postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego
 • postanowienia w sprawie zarzutu zobowiązanego
 • zawiadomienia organu egzekucyjnego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (pięć wzorów w tym zakresie)
 • a także zestaw materiałów w związku ze zmianami w postępowaniu egzekucyjnym

Serdecznie zapraszamy 😊

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Co dalej z opłatą komorniczą od 1 stycznia 2022 r.?
 2. Postępowanie egzekucyjne a ustawa o doręczeniach elektronicznych – co się zmieniło od 1 października 2021 r.
 3. Obowiązek wystawiania e-TW jako podstawowego dokumentu egzekucyjnego od 1 lipca 2021 r.
  • Zakres weryfikacji przesłanego tytułu wykonawczego przez urząd skarbowy
  • Konsekwencje błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy?
  • Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie?
  • Czy do papierowych TW należy przesyłać informacje o podatniku, czy je pomijać?
 4. Planowane zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych, uzyskiwanie podstawy prawnej do wyszukiwania informacji o majątku małżonków i ich ustroju małżeńskim, prostsza egzekucja z nieruchomości, sytuacje, w których odpadnie obowiązek doręczania upomnień, zmiany w decyzji w sprawie rozłożenia na raty). Odstąpienie od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (zasady).
 5. Współpraca i wymiana informacji na linii wierzyciel – organ egzekucyjny – dłużnik zajętej wierzytelności (w jakim celu?).
 6. Wysokość kosztów upomnień od 13 października 2021 r.
  • Wysokość odsetek za zwłokę w 2022 r.
  • Zasady sporządzania upomnień, zakres danych zawartych w upomnieniu (uwaga!!! nowe rozporządzenie), przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych
  • Co jeśli egzekwowany obowiązek nie wygasł czyli nie zapłacono zaległości- czy to oznacza, że koszty upomnienia się nie przedawniają?
  • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia?
  • Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych?
  • Czy upomnienie musi zawierać podpis?
  • Co musi zawierać upomnienie?
  • Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej?
  • Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy?
  • Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?
  • Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
  • Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia.
  • Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.
 7. Czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji, w związku z rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rodzaje tytułów wykonawczych. Pierwotny i dalszy tytuł wykonawczy (sytuacje, w których wystawiany jest dalszy tytuł wykonawczy; nowe rodzaje dalszych tytułów wykonawczych i nowe zasady ich sporządzania). Dopuszczalne postaci ich sporządzenia (elektroniczne/papierowe?)
 2. Wpływ uchylenia czynności egzekucyjnych na bieg terminu przedawnienia (w przypadku zastosowania uchylonego środka egzekucyjnego).
 3. Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem (uwaga – zmiana)? Umorzenie postępowania egzekucyjnego (korekta katalogu podstaw prawnych). Kiedy dochodzi do umorzenia a kiedy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci podatnika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 4. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego (co jest podstawą wszczęcia i prowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej? czy istnieje obowiązek wystawiania nowego tytułu wykonawczego bądź odpisu tytułu wykonawczego? instytucja wniosku oraz dalszego tytułu wykonawczego w ponownej egzekucji, nowa instytucja – zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji). Co zawiera wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji (nowe rozporządzenie w tym zakresie); zasada odzyskania kosztów egzekucyjnych w ponownej egzekucji.
 5. Czym jest opłata manipulacyjna? Na czym polegają zmiany w sposobie naliczania opłaty manipulacyjnej. Czym jest opłata egzekucyjna? Wysokość opłaty i zasady jej pobierania. Rodzaje opłat za czynności egzekucyjne, stawki – nowości. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego a opłata manipulacyjna.
 6. Rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych.
  Uwaga!!! Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
  określenie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Katalog kosztów egzekucyjnych, osoba zobowiązana do ich poniesienia; sytuacje, w których wierzyciel nie będzie obciążany kosztami egzekucyjnymi.

  Nowość – termin dla wierzyciela na zapłatę kosztów egzekucyjnych. Zwrot wierzycielowi kosztów egzekucyjnych, które wyegzekwowano od zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Rezygnacja z zasady podwyższania opłat za czynności egzekucyjne. Kto płaci koszty komornicze, gdy zobowiązany dokona dobrowolnej zapłaty w Urzędzie Skarbowym, a kto je płaci, gdy zobowiązany płaci bezpośrednio do organu podatkowego?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych (na wniosek i z urzędu)
  • Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku w tej sprawie?
  • Kiedy można umorzyć z urzędu?
  • Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (kto jest uprawniony do złożenia wniosku?)
  • Termin przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela oraz termin przedawnienia obowiązku zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych (możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia)
  • Jaki jest los kosztów egzekucyjnych w przypadku uchylenia czynności egzekucyjnych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze względu na wykonanie egzekwowanego obowiązku przed wszczęciem egzekucji lub uchylenia albo zmiany decyzji naliczającej egzekwowany podatek?
 2. Wprowadzenie możliwości zapłaty przez inną osobę niż zobowiązany. Zakres należności objętych dobrowolną zapłatą.
 3. Ważne przepisy przejściowe.
 4. Instytucja zapłaty do organu egzekucyjnego
  • Czym jest dobrowolna zapłata przez zobowiązanego?
  • Czy pobierane są opłata egzekucyjna i manipulacyjna w przypadku dobrowolnej zapłaty?
  • Nowości w zakresie sposobu rozliczania dobrowolnych wpłat zobowiązanego
  • Dobrowolna zapłata w siedzibie organu egzekucyjnego/wierzyciela?
  • Czy dobrowolna zapłata stanowi realizację środka egzekucyjnego, tj. egzekucji z pieniędzy?
  • Jak udokumentować dobrowolną zapłatę? Kto dokumentuje te czynności
  • Jak rozróżnić kiedy mamy do czynienia z dobrowolną zapłatą a kiedy z egzekucją z pieniędzy?
  • Czy dobrowolna zapłata przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
  • Jak stwierdzić że dokonana wpłata po zastosowaniu środka egzekucyjnego jest dobrowolna?
 5. Zmiany w egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych
  • Możliwość opłacenia np. kosztów upomnienia bezgotówkowo – za pomocą terminali płatniczych
  • Jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej bezgotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej gotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  • Termin zastosowania egzekucji z pieniędzy, zasady wystawiania oraz zakres informacyjny pokwitowania pobrania pieniędzy
 6. Usprawnienia w egzekucji z ruchomości
  • Wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości – sprzedaż przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego
  • Czy taka sprzedaż stanowi sprzedaż egzekucyjną?
  • Jak dokonać zajęcia ruchomości?
 7. Co z zagranicznymi tytułami wykonawczymi? Jak skutecznie prowadzić egzekucję wobec podatników mieszkających w Wlk. Brytanii po Brexicie?
 8. Pytania i odpowiedzi z poprzednich czatów:
  • stosowanie art. 62 Ordynacji podatkowej (rozliczanie wpłat i kosztów upomnienia)
  • od jakiej daty liczymy termin 5 letni przedawnienia należności w przypadku gdy US przysłał nam zawiadomienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
  • kiedy dochodzi do przedawnienia zaległości z 2015 r., czy po upływie 5 lat od zastosowania środka egzekucyjnego czyli 16.10.2020 r. (środek egzekucyjny zastosowano 15 października 2015 r.), czy po upływie 5 lat od końca roku w którym przypadał termin płatności czyli 01.01.2021 r.?
  • czy zastosowanie środka bądź czynności egzekucyjnej przez komornika sądowego przerywa bieg przedawnienia? czy tylko środki egzekucyjne zastosowane przez komornika skarbowego przerywają bieg przedawnienia?
  • czy fakt, iż US szukał majątku zobowiązanego i wykazał fakt że posiada zarejestrowane auto (bez wartości) należy traktować jako zastosowanie środka egzekucyjnego?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%