Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 14 września 2022 r.

EGZEKUCJA OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
AKTUALNE PROBLEMY, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY
I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO SPRZĄDZANIA
I PRZEKAZYWANIA E-TW DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Prawa i obowiązki wierzyciela w przymusowym dochodzeniu należności
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cecylia Wołoch

– od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta Krakowa gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne

Uwaga!
Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism kierowanych do organu egzekucyjnego, oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 1. Jak poprawnie wypełnić e-TW gdy kwota zaległości opłaty „śmieciowej” wynika z deklaracji, zawiadomienia lub decyzji określającej?
 2. Jak postąpić w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu e-TW?(czy anulować i wystawić nowy? Nowa czy dotychczasowa sygnatura e-TW? Czy proces podpisywania podpisem elektronicznym musi być uruchomiony od początku?)
 3. Nowy formularz e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela do organu egzekucyjnego –czy i do kiedy wolno przekazywać zawiadomienia w dotychczasowej formie?
 4. Przedawnienie kosztów upomnienia – praktyczne przykłady wyliczania terminów przedawnienia
 5. Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?
 6. Jak powinien postąpić wierzyciel gdy organ egzekucyjny nie przystąpił do egzekucji z powodu błędów w tytule wykonawczym?
 7. Czy konsekwencją zawiadomienia o nieprzyjęciu e-TW do egzekucji jest dla wierzyciela obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej?
 8. Czy korespondencja inna niż TW (np. zawiadomienie o zapłacie należności do wierzyciela) może być aktualnie przesyłana do organu egzekucyjnego w wersji papierowej czy tylko elektronicznej?
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Obowiązki wierzyciela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne.
  1. Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  2. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
  3. Wymagalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej? Kiedy kierować do egzekucji e-TW na należność wynikającą z deklaracji a kiedy z zawiadomienia?)
  4. Czy w przypadku opóźnienia w doręczeniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana stawek od stycznia 2022r. a zawiadomienie doręczone w maju 2022r.) naliczać odsetki za nieterminową zapłatę?
 2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
  1. Istotne zmiany przepisów dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych wynikające z obowiązującego od 20 lutego 2021r. rozporządzenia Ministra Finansów.
  2. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).
  3. Wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Czy upomnienie może być doręczone przez pracownika urzędu i przez sołtysa?
  4. Możliwość odstąpienia od wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (jak prawidłowo wyliczyć równowartość dziesięciokrotności kosztów upomnienia?, czy można wystawiać upomnienia i TW na kwoty niższe ni dziesięciokrotność kosztów upomnienia?),
  5. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
  6. Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
  7. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
  8. Przedawnienie kosztów upomnienia- zmienione zasady wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły? Czy należy informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia? Omówienie na przykładach wyliczania terminu przedawnienia kosztów upomnienia.)

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego – obowiązek elektronicznego przekazywania TW (termin wystawienia tytułu wykonawczego, omówienie najważniejszych danych e-TW).
 2. Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego (wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy).
  1. Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW)
  2. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
  3. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
  4. Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków (kiedy wystawić tytuł wykonawczy na małżonków, jak rozumieć domniemanie ustawowej współwłasności małżeńskiej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego).
  5. Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czy wolno będzie wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej? ).
  6. Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub elektronicznej skrzynki podawczej organu egzekucyjnego – różnice pomiędzy tymi narzędziami.
   Podpis elektroniczny – w jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji
  1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
  2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
  3. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
  4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.
  5. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
  6. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
  7. Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
  8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek przekazanych przez organ egzekucyjny niż naliczona w systemie księgowym)?
  9. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
 2. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
  1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
  2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
  3. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
  4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  5. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
 3. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.
  1. Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).
  2. Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
  3. Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
  4. Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone? Czy warto występować do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
  5. Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%