Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 10 października 2022

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2022 ROK
I ICH AKTUALIZACJE
W TYM DODATKOWE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ – NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA CZERWCA, SIERPNIA I PAŹDZIERNIKA 2022

Dotowanie uczniów z Ukrainy
Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami za 2022r.
Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2022 r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
Projektowane zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Katarzyna Kułakowska

– doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 27 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 - wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego,
 • Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych,
 • Pracownicy jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje,
 • Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe
Program szkolenia
 1. Obliczanie dotacji na 2022 rok:
  • Zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły/placówki w związku z epidemią COVID-19
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, zmiany wag na 2022r., proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
  • Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Zasady AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI i DOTACJI obliczanych na podstawie subwencji, w tym różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY w tym uwzględniające zmiany liczby uczniów
  • Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych
 2. DODATKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI W 2022 roku:
  a. Obowiązek przeprowadzenia – do końca czerwca 2022 r., dodatkowej aktualizacji wszystkich dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek, obliczanych zarówno na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej jak i podstawowej kwoty dotacji – w związku z otrzymaniem przez samorządy dodatkowej subwencji oświatowej na 2022 rok na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.
  b. Zwiększenie limitów wynagrodzeń finansowanych z dotacji od 1 maja do 31 grudnia 2022 r., o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z podwyższeniem o 4,4 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego określonego w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela
  c. Dodatkowa aktualizacja dotacji obliczanych na podstawie subwencji dla szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – do końca sierpnia – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zatrudnienie minimalnej liczby nauczycieli specjalistów, zgodnie z wprowadzonym ustawowym limitem.
  d. Dodatkowa aktualizacja wszystkich dotacji – do końca października – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej związanym z zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. 120%-go wskaźnika, o którym mowa w zmienianym art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli nieposiadających jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
 3. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI
  • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
  • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
  • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
 4. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2022r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
  Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.
 5. Zasady obliczania dotacji oświatowej na uczniów z Ukrainy w tym nieudzielanie dotacji na obywateli Ukrainy w szkołach dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych, branżowych szkoły II stopnia oraz szkołach policealnych.
 6. Projektowane – od 1 stycznia 2023 r. – zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 7. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%