Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 17 lipca 2024 r. – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
NOWE ROZPORZĄDZENIE KE NA LATA 2024 – 2030
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA !!!
NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS – NOWY 7 STRONICOWY FORMULARZ !!!
OBLIGATORYJNA WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ
NOWA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA OD STYCZNIA 2024 ROKU

!!!UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ONLINE:
Z 8 LIPCA 2024

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Szkolenie adresowane jest do pracowników Referatów/Wydziałów Oświaty jednostek samorządu terytorialnego udzielających pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
      Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet niezbędnych aktów prawnych oraz uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów m.in.:
◄ W jaki sposób wójt, burmistrz, prezydent miasta wydający decyzje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien obliczyć wysokość refundacji od stycznia 2024 roku?
◄ Nowy wzór sprawozdania w aplikacji SHRIMP 2 – jak wypełnić poszczególne kolumny ?
◄Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny – zupełny i poprawny pod względem formalnym??? Jakich dokumentów żądać od pracodawcy???
◄ Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020) i (2020/2021) realizowali dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia???
◄ Czy młodociani mogą wyrazić zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty??? Co z wynagrodzeniami za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Kiedy pracodawca zachowuje prawo do refundacji?
◄ Jak prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania? ◄Wyrejestrowanie i zawieszenie działalności gospodarczej, a prawo do dofinansowania. Przejście na emeryturę a prawo do dofinansowania???
◄ System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – jak z niego korzystać? gdzie jest dostępny? co umożliwia? jakie dane zawiera? kiedy będzie pomocny wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta? dla kogo jest skierowany? ◄ Jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie? ◄ Czy dofinansowanie udzielone OHP jest pomocą de minimis? ◄ Czy zbieramy informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości?
◄ Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca? ◄ Kiedy należy wygenerować w SHRIMPie raport pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
◄ Kiedy musimy sprawdzić przedsiębiorcę w CEIDG lub KRSie? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy wykreślonemu z CEIDG lub KRSu? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej? ◄ Czy można udzielić dofinansowania rolnikowi? ◄ Jakie dokumenty musi złożyć rolnik? ◄ Jakie zaświadczenie wydajemy przedsiębiorcy, a jakie rolnikowi?
◄ Co musimy poprawić w wydawanych zaświadczeniach o pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie? ◄ Jakie limity stosujemy?
◄ Jak obliczyć wysokość dofinansowania udzielanego przedsiębiorcy lub rolnikowi – problemy z kumulacją? ◄ Do jakiego systemu należy wprowadzić udzieloną pomoc w formie dofinansowania, do SRPP czy do SHRIMPa? ◄ Jak uzyskać login i hasło do SHRIMPa oraz SRPP?
◄ Jak właściwie przygotować sprawozdanie z udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników? ◄ Co w przypadku braku limitu???

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE !!!
NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DEMINIMIS – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA !!!

NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS – NOWY 7 -STRONICOWY FORMULARZ !!!

Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak właściwie udzielić pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

  1. na podstawie nowego rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 grudnia 2023 roku)
  2. w ramach pomocy de minimis w rolnictwie
  3. bez pomocy publicznej np. w przypadku wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG lub przejścia na emeryturę przedsiębiorcy?

      Ile wynosi wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika po waloryzacji w 2024 roku? W jaki sposób wójt, burmistrz, prezydent miasta wydający decyzje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien obliczyć wysokość refundacji od stycznia 2024 roku?

!!! UWAGA !!! NOWOŚCI !!! UWAGA !!!

     Przeanalizujemy najnowsze akty prawne – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
     Potrzeba nowelizacji rozporządzenia sprawozdawczego wynikała z konieczności dostosowania tego aktu do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz zmiany systemu teleinformatycznego służącego do monitorowania pomocy publicznej – SHRIMP wersja 2.
     Nowy wzór sprawozdania w aplikacji SHRMP 2 – jak wygląda, jak go wypełnić ???
     Najnowsze stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące obowiązujących zasad w zakresie składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika – do właściwej izby rzemieślniczej.
     Zmiana ustawy o rzemiośle, w tym nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.
     Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
     Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
     Nowa kwota dofinansowania – w części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł (w 2022 roku była to kwota 10 510 zł, w 2023 roku była to kwota 11 440,00 zł, ile będzie wynosiła przedmiotowa kwota w 2024 roku ???), o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
     ANALIZA rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 28 lutego 2019 r., poz. 391.
     Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.
     Jakie są NOWE terminy dla przesyłania sprawozdań za pomocą aplikacji SRPP z decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zasady działania systemu SRPP !!!

     Nadawanie loginów podrzędnych do SRPP – kto ma wprowadzać sprawozdania w urzędzie? Ile osób i w jakich Referatach / Wydziałach? Kto może nadawać loginy podrzędne? Czy Wydziały/Referaty/Stanowiska do spraw Oświaty powinny mieć swoje loginy i hasła do aplikacji SRPP?
     Czy rolnik musi podać we wniosku – zgodnie z nowym rozporządzeniem – numer PKD, formę prawną oraz określenie jego kategorii (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca)? Czy bez powyższych danych możliwe jest prawidłowe sporządzenie i przesłanie sprawozdania?
     SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ (SUDOP)

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

18 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
14 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.