Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 13 listopada 2023 r. – Dofinansowanie młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
UDZIELANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
ROZPORZĄDZENIE Z 6 LIPCA 2023 R.
W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH I ICH WYNAGRADZANIA

mgr Sebastian Wlazły

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wiceburmistrz w Urzędzie Miasta i Gminy. Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego”, „Transport drogowy a pomoc de minimis i problemy z tym związane” oraz „Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu terytorialnego”, które ukazały się w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej.

      Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie jak właściwie udzielić pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie oraz bez pomocy publicznej np. w przypadku wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG lub przejścia na emeryturę przedsiębiorcy?
      Dokonana zostanie analiza wybranych przypadków, wskazane zostaną praktyczne sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań z udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych – opublikowane zostało dnia 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2864.

Serdecznie zapraszam 😊
Sebastian Wlazły

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE !!!
NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!
Ile wynosi wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika po waloryzacji w 2023 roku? W jaki sposób wójt, burmistrz, prezydent miasta wydający decyzje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien obliczyć wysokość refundacji od stycznia 2023
!!! UWAGA !!! NOWOŚCI !!! UWAGA !!!
Przeanalizujemy najnowsze akty prawne – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, opublikowane zostało dnia 30 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2864.
Potrzeba nowelizacji rozporządzenia sprawozdawczego wynikała z konieczności dostosowania tego aktu do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz zmiany systemu teleinformatycznego służącego do monitorowania pomocy publicznej – SHRIMP wersja 2.
Z uwagi na ciążące na państwie członkowskim UE wymogi w zakresie monitorowania i przejrzystości pomocy oraz zmieniające się otoczenie prawne, niezbędne było również zaktualizowanie wykazu ustaw, na podstawie których pomoc może być udzielana oraz form pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
W § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia wprowadza się zmianę zakresu informacji przedstawianych w sprawozdaniu, określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia sprawozdawczego, polegającą na uporządkowaniu informacji o podstawach prawnych udzielanej pomocy. Na czym to polega ???
W związku z ww. zmianami zmienił się załącznik nr 1 do rozporządzenia sprawozdawczego.
Celem zwiększenia przejrzystości obowiązku dotyczącego przedstawiania informacji o podstawie prawnej udzielonej pomocy, określono, że informacje o rozporządzeniu i jego przepisie (do tej pory podawane w kol. 3a i kol. 3b) należy wskazać w jednej kolumnie. W jakiej kolumnie???
W § 1 pkt 5 rozporządzenia przewiduje się zmianę brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia sprawozdawczego w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.
Nowy wzór sprawozdania w aplikacji SHRMP 2 – jak wygląda, jak go wypełnić???

Najnowsze stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące obowiązujących zasad w zakresie składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika – do właściwej izby rzemieślniczej.

Zmiana ustawy o rzemiośle, w tym nowa definicja rzemiosła, rzemieślnika i spółki rzemieślniczej.

Dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika; egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Nowa kwota dofinansowania – w części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł (było w 2022 roku 10 510 zł, ile będzie w roku 2023?), o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

ANALIZA rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 28 lutego 2019 r., poz. 391.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.
Jakie są NOWE terminy dla przesyłania sprawozdań za pomocą aplikacji SRPP z decyzji
przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zasady działania systemu SRPP!!!

Nadawanie loginów podrzędnych do SRPP – kto ma wprowadzać sprawozdania w urzędzie? Ile osób i w jakich Referatach / Wydziałach? Kto może nadawać loginy podrzędne? Czy Wydziały/Referaty/Stanowiska do spraw Oświaty powinny mieć swoje loginy i hasła do aplikacji SRPP?

Czy rolnik musi podać we wniosku – zgodnie z nowym rozporządzeniem – numer PKD, formę prawną oraz określenie jego kategorii (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca)? Czy bez powyższych danych możliwe jest prawidłowe sporządzenie i przesłanie sprawozdania?

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ (SUDOP)

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet niezbędnych aktów prawnych oraz uzyskają odpowiedzi na szereg nurtujących ich problemów m.in.:
◄ W jaki sposób wójt, burmistrz, prezydent miasta wydający decyzje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinien obliczyć wysokość refundacji od stycznia 2023 roku?
◄ Nowy wzór sprawozdania w aplikacji SHRIMP 2 obowiązuje od m-ca stycznia 2023 – jak wypełnić poszczególne kolumny ?
◄Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny – zupełny i poprawny pod względem formalnym??? Jakich dokumentów żądać od pracodawcy???
◄ Do czego zobowiązują pracodawcę przepisy tarczy 1.0 w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników???
◄ Co zmienia tarcza 4.0 i 6.0 oraz następne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników???
◄ Czy zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy dotyczy również młodocianych pracowników, którzy w roku szkolnym (2019/2020) i (2020/2021) realizowali dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej szkoły I stopnia???
◄ Czy młodociani mogą wyrazić zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania zawodowego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty??? Co z wynagrodzeniami za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Kiedy pracodawca zachowuje prawo do refundacji?
◄ Jak prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania? ◄Wyrejestrowanie i zawieszenie działalności gospodarczej, a prawo do dofinansowania. Przejście na emeryturę a prawo do dofinansowania???
◄ System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – jak z niego korzystać? gdzie jest dostępny? co umożliwia? jakie dane zawiera? kiedy będzie pomocny wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta? dla kogo jest skierowany? ◄ Jak wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie? ◄ Czy dofinansowanie udzielone OHP jest pomocą de minimis? ◄ Czy zbieramy informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości?
◄ Jakie dokumenty musi złożyć przedsiębiorca? ◄ Kiedy należy wygenerować w SHRIMPie raport pomocy otrzymanej przez beneficjenta?
◄ Kiedy musimy sprawdzić przedsiębiorcę w CEIDG lub KRSie? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy wykreślonemu z CEIDG lub KRSu? ◄ Czy można udzielić dofinansowania przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej? ◄ Czy można udzielić dofinansowania rolnikowi? ◄ Jakie dokumenty musi złożyć rolnik? ◄ Jakie zaświadczenie wydajemy przedsiębiorcy, a jakie rolnikowi?
◄ Co musimy poprawić w wydawanych zaświadczeniach o pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie? ◄ Jakie limity stosujemy?
◄ Jak obliczyć wysokość dofinansowania udzielanego przedsiębiorcy lub rolnikowi – problemy z kumulacją? ◄ Do jakiego systemu należy wprowadzić udzieloną pomoc w formie dofinansowania, do SRPP czy do SHRIMPa? ◄ Jak uzyskać login i hasło do SHRIMPa oraz SRPP?
◄ Jak właściwie przygotować sprawozdanie z udzielonego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników? ◄ Co w przypadku braku limitu???

Program szkolenia

Szczegóły szkolenia znajdą Państwo w Biuletynie.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.30 – 10.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.30 – 10.45 PRZERWA
10.45 – 12.15 II BLOK SZKOLENIOWY
12.15 – 12.30 PRZERWA
12.30 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                – PYTANIA W FORMIE CZATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%