Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 lutego 2022 r.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU
ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, NAJNOWSZE PRZEPISY

Mariusz Nawrot

– prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji. Od 2005 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodki w Kielcach, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu itp., na zlecenie urzędów gminnych prowadził wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, przykładowo w gminach: Bielsko – Biała, Częstochowa, Kęty, Sucha Beskidzka, Słomniki, Trzebinia, Libiąż, Spytkowice, Brzeźnica, Tomice, Andrychów, itp. Laureat nagrody „Wykładowca Roku 2008”, przyznanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Autor artykułów i opracowań w prasie specjalistycznej.

      Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
      Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
      Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa, w szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo.
      Omówione zostaną wszystkie przepisy kolejnych wersji „tarcz antykryzysowych”, mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159), która weszła w życie z dniem 26 stycznia br. i pozwala radom gmin na uchwalanie ulg dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu.
      Podczas szkolenia postaram się rozwiać Państwa wątpliwości dot. praktycznej strony wydawania zezwoleń. Między innymi odpowiemy sobie na poniższe pytania:

 • czy można wydać zezwolenie dla food trucku?
 • czy pismo od spółdzielni mieszkaniowej o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jest podstawą do cofnięcia zezwolenia?
 • jeżeli przedsiębiorca posiadający u nas zezwolenie będzie sprzedawał alkohol przez internet i dowiemy się o tym. Czy zezwolenie cofamy z automatu?
 • prowadzenie rejestru zezwoleń. Jak on wygląda czy to jest program do tego? Przejęłam niedawno to stanowisko i tutaj jest prowadzony zeszyt A4 i nadawane są kolejno, ręcznie numery
 • przedsiębiorcy wpłacają np. o 2,3 grosze więcej. Co robić ? dzwonić im żeby kolejną ratę wpłacić o te grosze mniej czy mają się zwrócić z wnioskiem o oddanie tych groszy. Bo w księgowości to zalega…
 • przedsiębiorca zgłasza likwidację punktu sprzedaży z dniem 27.10.2021 r. Czy poprawnym postępowaniem będzie naliczenie mu części III raty do czasu wygaszenia z 27.10.2021?
 • a co zrobić gdyby przedsiębiorca wpłaci na konto za piwo za cały rok 525 zł a koncesja kończy się 30.09?
 • jeżeli ktoś zapłaci za cały rok a zwolnienie dla gastronomii (w drodze uchwały rady gminy) będzie z 1 raty- to oddajemy 1/3 części?
  czy jak ktoś ma zezwolenie cateringowe to może się ubiegać o jednorazowe?
 • czy należy wymagać umowy spółki cywilnej?
 • czy umowa najmu musi być na taki okres jak wydane zezwolenie?
 • jak wybieramy przedsiębiorców których chcemy kontrolować?….

I na wiele, wiele innych. Zapraszam.

WZORY:

 • PROTOKÓŁ na okoliczność wizji lokalnej
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. ABC z
 • UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o cofnięciu zezwolenia z UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • POSTANOWIENIE odmowne o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C z UZASADNIENIEM
 • ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.
 4. Tarcze antykryzysowe – przepisy obowiązujące aktualnie – pomoc dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 4. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”)
 5. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 2. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 3. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 4. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 5. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%