Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 8 września 2022 r.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ
NAJNOWSZE PRZEPISY

Mariusz Nawrot

– prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji. Od 2005 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodki w Kielcach, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu itp., na zlecenie urzędów gminnych prowadził wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, przykładowo w gminach: Bielsko – Biała, Częstochowa, Kęty, Sucha Beskidzka, Słomniki, Trzebinia, Libiąż, Spytkowice, Brzeźnica, Tomice, Andrychów, itp. Laureat nagrody „Wykładowca Roku 2008”, przyznanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Autor artykułów i opracowań w prasie specjalistycznej.

      Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
      Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
      Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa, w szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo.
      Omówione zostaną wszystkie przepisy kolejnych wersji „tarcz antykryzysowych”, mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159), która weszła w życie z dniem 26 stycznia br. i pozwala radom gmin na uchwalanie ulg dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu.
      Podczas szkolenia postaram się rozwiać Państwa wątpliwości dot. praktycznej strony wydawania zezwoleń. +Między innymi odpowiemy sobie na poniższe pytania:

 • czy można wydać zezwolenie dla food trucku?
 • czy pismo od spółdzielni mieszkaniowej o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym jest podstawą do cofnięcia zezwolenia?
 • jeżeli przedsiębiorca posiadający u nas zezwolenie będzie sprzedawał alkohol przez internet i dowiemy się o tym. Czy zezwolenie cofamy z automatu?
 • prowadzenie rejestru zezwoleń. Jak on wygląda czy to jest program do tego? Przejęłam niedawno to stanowisko i tutaj jest prowadzony zeszyt A4 i nadawane są kolejno, ręcznie numery
 • przedsiębiorcy wpłacają np. o 2,3 grosze więcej. Co robić ? dzwonić im żeby kolejną ratę wpłacić o te grosze mniej czy mają się zwrócić z wnioskiem o oddanie tych groszy. Bo w księgowości to zalega…
 • przedsiębiorca zgłasza likwidację punktu sprzedaży z dniem 27.10.2021 r. Czy poprawnym postępowaniem będzie naliczenie mu części III raty do czasu wygaszenia z 27.10.2021?
 • a co zrobić gdyby przedsiębiorca wpłaci na konto za piwo za cały rok 525 zł a koncesja kończy się 30.09?
 • jeżeli ktoś zapłaci za cały rok a zwolnienie dla gastronomii (w drodze uchwały rady gminy) będzie z 1 raty- to oddajemy 1/3 części?
 • czy jak ktoś ma zezwolenie cateringowe to może się ubiegać o jednorazowe?
 • czy należy wymagać umowy spółki cywilnej?
 • czy umowa najmu musi być na taki okres jak wydane zezwolenie?
 • jak wybieramy przedsiębiorców których chcemy kontrolować?….

I na wiele, wiele innych. Zapraszam.

WZORY:

 • PROTOKÓŁ na okoliczność wizji lokalnej
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. ABC z UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o cofnięciu zezwolenia z UZASADNIENIEM
 • DECYZJA o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • POSTANOWIENIE odmowne o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C z UZASADNIENIEM
 • ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.
 4. Tarcze antykryzysowe – przepisy obowiązujące aktualnie – pomoc dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 4. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”)
 5. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 2. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 3. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 4. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 5. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.

IV BLOK SZKOLENIOWY

 1. Dyskusja, wymiana doświadczeń
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%