Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Ulgi w zapłacie podatków i należności cywilnoprawnych w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach.

      Polecamy lekturę wyroku WSA w Łodzi z dnia  26 kwietnia 2022 r., który dotyczy uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę, mimo że skarżący byli osobami dobrze sytuowanymi oraz zagadnienia przesłanki interesu publicznego. Skarżący nie uiścili w terminie podatku do us i z tego powodu nus naliczył odsetki od zaległości podatkowej. Sąd nie przychylił się do argumentacji organu podatkowego z uwagi na występującą w sprawie przesłankę interesu publicznego. Stan faktyczny wyglądał następująco:
      Skarżący są osobami złożyli oświadczenie o ich stanie majątkowym, z którego wynika, że skarżący osiąga dochód z tytułu renty, zasądzonej wyrokiem sądu w wysokości 3.750 zł oraz renty miesięcznej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1.900 zł. Skarżąca zaś osiąga miesięczny dochód netto z tytułu emerytury i umowy o pracę w łącznej wysokości 5.000 zł. Małżonkowie ponoszą miesięczne wydatki na bieżące utrzymanie: 675 zł (czynsz/podatek od nieruchomości), 150 zł (energia elektryczna), 50 zł (gaz), 120 zł (internet), 50 zł (telefon), 70 zł (ubezpieczenie), 300 zł (dojazd do pracy), 200 zł (dojazd do miejsca leczenia), 2.500 zł (wydatki na lekarstwa i leczenie), 1.500 zł (wydatki na wyżywienie), 400 zł (koszty utrzymania środków transportu), 500 zł (odzież, chemia, higiena, RTV, AGD).
      Bezsporna jest okoliczność, że czynność zlecenia przelewu środków z rachunku zobowiązanego na rzecz urzędu skarbowego wymagała uprzedniego uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Opiekun prawny niezwłocznie zwrócił się do właściwego sądu o udzielenie stosownego zezwolenia. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku, z przyczyn niezależnych od skarżących wyznaczono dopiero na 28 października 2020 r., a więc po upływie ponad 5 miesięcy od złożenia stosownego wniosku, zaś strona mogła posłużyć wydanym postanowieniem sądowym o zezwoleniu dopiero po jego uprawomocnieniu się, które nastąpiło po upływie kolejnych ponad 2 miesięcy. Jak ustaliły organy strona bezzwłocznie po otrzymaniu prawomocnego postanowienia złożyła stosowną dyspozycję do banku regulując zaległość podatkową.
      Ciekawe tezy tego wyroku:

  • „w interesie publicznym leży takie funkcjonowanie organów państwa, któremu nie można zarzucić opieszałości i narażania obywateli na dodatkowe koszty i odsetki. Nie jest bowiem winą skarżących, że postępowanie sądowe w nieskomplikowanej, jak się wydaje, sprawie trwa ponad 7 miesięcy i codziennie generuje odsetki od niekwestionowanej zaległości podatkowej. W okolicznościach niniejszej sprawy chęć uregulowania powstałych zobowiązań była w sposób przejrzysty widoczna po stronie skarżącej. Warto zaznaczyć, że opiekun prawny ubezwłasnowolnionego skarżącego złożyła stosowany wniosek niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o potrzebie posiadania stosownego zezwolenia”,
  • „sprzeczne z interesem publicznym jest obciążanie strony odsetkami za opóźnienie w realizacji zobowiązania podatkowego. W ocenie sądu, w interesie publicznym jest takie prowadzenie postępowania, by nie narażać strony na ponoszenie nadmiernych i niecelowych kosztów. W interesie publicznym jest zatem takie działanie organu, które nie podważa do niego zaufania. Dobry wizerunek organu państwa leży bowiem w interesie publicznym. Nie chodzi tu rzecz jasna o wizerunek organu podatkowego, który dopełnił wszelkich procedur, lecz o wizerunek innego organu państwa. Jednocześnie podnieść wypada, że zdaniem sądu, to że sytuacja finansowa potwierdza, iż skarżący mają zapewnione środki finansowe na swoje potrzeby oraz, że nie ma konieczności by zwracać się o pomoc do budżetu państwa, nie oznacza, że nie występuje interes publiczny w tym, by umorzone zostały odsetki od zaległości podatkowej”,
  • „w zaskarżonej decyzji w niewystarczającym stopniu rozważono istnienie interesu publicznego. Przy wykładni interesu publicznego należy uwzględnić respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy publicznej. Słowo „publiczny” oznacza dotyczący ogółu ludzi i służący ogółowi, dostępny dla wszystkich; związany z jakimś urzędem, z jakąś instytucją; ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny (Słownik języka…, red. M. Szymczak, t. II, s. 1074). Pojęcie „interesu publicznego” nie jest zdefiniowane wprost. Można się do niego odwoływać przez ustalenie hierarchii celów i wartości, jaki powinny obowiązywać w procesie stosowania praw”,
  • „sformułowanie „interes publiczny” ma charakter niedookreślony, co wymaga każdorazowego dokonywania oceny skutków rozstrzygnięć prawnych z punktu widzenia respektowania wartości, jakie mogą się kryć pod tym pojęciem (por. wyrok NSA z 28 stycznia 2000 r., III SA 181/99, Lex Polonica nr 350461)”,
  • „niniejszy wyrok zapadł w zgodzie z zasadą jednolitości orzecznictwa, gdyż korzystne dla skarżących rozstrzygnięcia w tym samym stanie faktycznym zapadły w sprawach I SA/Łd 960/21 oraz I SA/Łd 49/22 dotyczących odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia”.

      Problematyka udzielania ulg w zapłacie podatków, w tym bogate orzecznictwo w tym zakresie będzie przedmiotem szkolenia w dniu 18 lipca 2022 r., na które serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia