Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowe reguły wymiaru „podatku od deszczu” w 2023 roku

      Czy opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej regulowana ustawą Prawo wodne wreszcie doczeka się nowelizacji?
      Obecnie w przygotowaniu jest projekt ustawy (ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy) o nazwie z dnia 18 lutego 2022 r.
      Z rzeczy najistotniejszych, zmienia się okres wymiaru opłaty (z kwartalnego na roczny). Oznacza to, że opłata staje się daniną podobną do podatku od nieruchomości. W związku z tą zmianą modyfikuje się również obowiązki składania oświadczeń. Odpowiednią regulację poświęcono wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom (a więc zmienia się katalog podmiotowy opłaty).
      Oprócz powyższych zmian projektodawca zajął się dwoma bardzo istotnymi kwestiami w zakresie kontaktów z Wodami Polskimi:

  • po pierwsze zakłada się systemowy obowiązek przekazywania pozwoleń wodnoprawnych gminom – zmianę ocenić należy bardzo pozytywnie pod kątem ułatwienia dla wymiarowca
  • po drugie przewiduje się dla gmin szczególne obowiązki sprawozdawcze – ponieważ głównym beneficjentem opłaty są Wody Polskie obowiązek ten ma dyscyplinować organy w poborze opłaty

      Biorąc pod uwagę, że sprawozdawczość dotyczyć będzie wszystkich gmin (nie tylko tych, które już pobierają opłatę), nadejście nowego roku będzie się wiązać z weryfikacją konieczności poboru opłaty na swoim terenie.

Redakcja

Link do szkolenia